Kategorie

Emerytury pomostowe – obowiązki płatnika składek

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
zus
DGP
Do końca 2009 r. pracodawcy mieli czas na ostateczne określenie stanowisk, na których praca zaliczana będzie do prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze. W tym roku zobowiązani są oni do opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących pracę w tych warunkach.

Pracodawcy zatrudniający osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od 1 stycznia 2010 r. mają obowiązek:

1) opłacać składkę za pracowników wykonujących tego rodzaju prace,

2) prowadzić wykaz stanowisk pracy oraz ewidencję tych pracowników,

3) informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) o pracownikach umieszczonych w ewidencji,

4) przekazywać do ZUS informacje o liczbie stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Aby prawidłowo opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dalej: FEP), ważne jest stworzenie wykazu stanowisk, które będą uzasadniać uznanie wykonywanej na nich pracy jako pracy szczególnego rodzaju w znaczeniu przyjmowanym przez ustawę z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (dalej: ustawa o emeryturach pomostowych).

SŁOWNICZEK

Reklama

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku (art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych).

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należnego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu i życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się (art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych).

W definicji prac w szczególnych warunkach (patrz: słowniczek) wskazane zostały czynniki ryzyka związane z:

1) siłami natury:

• prace pod ziemią,

• prace na i pod wodą,

• prace w powietrzu;

2) procesami technologicznymi:

prace w warunkach gorącego mikroklimatu – wykonywane w pomieszczeniach, w których wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT wynosi 28°C i powyżej, przy wartości tempa metabolizmu pracownika powyżej 130W/m2,

prace w warunkach zimnego mikroklimatu – wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza poniżej 0°C,

bardzo ciężkie prace fizyczne – powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn – powyżej 8400 kJ, a u kobiet – powyżej 4600 kJ,

ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała; przy czym ciężkie prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn – powyżej 6300 kJ, a u kobiet – powyżej 4200 kJ, a prace w wymuszonej pozycji ciała to prace wymagające znacznego pochylenia i (lub) skręcenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kG dla mężczyzn i 5 kG dla kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50% zmiany roboczej,

prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego

– art. 3 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych.

Z INFORMACJI CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY

Kwalifikacja bardzo ciężkich prac fizycznych i prac w warunkach gorącego mikroklimatu do prac w szczególnych warunkach zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych może być przeprowadzona na podstawie pomiarów, które mogą być wykonane przez:

• pracodawcę

• zewnętrzne laboratorium badawcze.

Ad 1. W przypadku pomiarów wykonywanych przez pracodawcę zaleca się, aby prowadził je pracownik mający potwierdzone kompetencje techniczne odpowiednio: w zakresie pomiarów mikroklimatu (WBGT) oraz wydatku energetycznego. Stosowana aparatura pomiarowa powinna podlegać nadzorowi metrologicznemu (wzorcowana w akredytowanych laboratoriach wzorcujących).

Ad 2. W przypadku pomiarów zlecanych na zewnątrz zaleca się, aby laboratoria je wykonujące były akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wykaz tych laboratoriów znajduje się na stronie PCA http://www.pca.gov.pl

Źródło: http://www.ciop.pl

Wykazy prac w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze zostały zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Określono tam rodzaje prac, a nie stanowiska, ponieważ pracownicy wykonujący taki sam zawód w różnych zakładach pracy mogą wykonywać prace o różnej intensywności i w różnych warunkach środowiska. Zakres regulacji ustawy o emeryturach pomostowych nie jest tożsamy z regulacjami prawa pracy dotyczącymi np. prac szczególnie niebezpiecznych czy też prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, a niewymienionych w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych, uważa się także:

• ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym,

Reklama

• osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w myśl art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub art. 32 i 33 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dalej: ustawa emerytalna.

Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP) są uprawnione do nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji. Wynika to z kompetencji PIP do kontroli ewidencji pracowników wykonujących tego rodzaju prace.

Opłacanie składek

Składka na FEP powinna być opłacana za wszystkich pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – zdefiniowanych w ustawie o emeryturach pomostowych, bez względu na wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę. Zapis występujący w art. 3 ust. 4 i 5 tej ustawy, zgodnie z którym za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uznaje się pracowników wykonujących te prace w pełnym wymiarze czasu pracy, ma znaczenie jedynie przy ubieganiu się o ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Tylko okres pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy może zostać zaliczony do wymaganego szczególnego stażu pracy, od którego zależy uzyskanie emerytury pomostowej.

Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac (art. 35 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych).

Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru, finansowana jest w całości przez płatnika składek. Podstawę wymiaru składki na FEP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1–2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa.

Podstawę wymiaru składek na FEP będzie stanowił przychód w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ich zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Niekiedy będzie to przychód nie tylko ze stosunku pracy, ale również z łączącego pracownika z pracodawcą stosunku cywilnoprawnego.

Przychód osiągany przez pracownika z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej podlega takim samym składkom, jak uzyskiwany z umowy o pracę, i w zakresie ubezpieczeniowym powinien być rozliczony łącznie z przychodami ze stosunku pracy. Tym samym będzie stanowić podstawę wymiaru składek na FEP.

Składek na FEP nie opłaca się jedynie od:

wynagrodzenia za czas niezdolności od pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

• zasiłków,

• przychodów zwolnionych z naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; dalej: rozporządzenie składkowe.

Do przychodów, od których opłacane są składki na FEP, nie należy także wliczać m.in.: nagród jubileuszowych, gdy są wypłacane nie częściej niż co 5 lat, odpraw emerytalnych, świadczeń za czas podróży służbowej, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zgodnie z rozporządzeniem składkowym.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się ograniczenie jak do wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W danym roku kalendarzowym nie może być ona wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej).

Z ORZECZNICTWA

Jeżeli do opłacenia składek jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to sam ubezpieczony jest obowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

Wyrok SA w Warszawie z 29 listopada 2004 r.,

sygn. akt III AUa 525/04, OSA 2005/10/25

Płatnik składek co miesiąc oblicza, rozlicza i opłaca składkę na FEP. Składkę rozlicza się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca w terminie do:

• do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

• do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

• do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników

– art. 47 ustawy systemowej dla opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Co do zasady, składka na FEP opłacana będzie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna.

Od nieopłaconych w terminie składek na FEP należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jeżeli ich wysokość przekracza 6,60 zł.

Odsetki za zwłokę w opłacaniu składek na FEP przewiduje również rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS. Zgodnie z nim, należności na FEP będą zaspokajane po składkach na ubezpieczenia społeczne. Rozporządzenie określa również kolejność zaliczenia składek w razie wystąpienia nadpłaty składek na FEP. W pierwszej kolejności zaspokajane będą składki na ten fundusz, a potem na ubezpieczenia społeczne, następnie zdrowotne, a w dalszej kolejności na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W razie nieopłacenia składek na FEP lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.

Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje odwołanie do sądu (art. 83 ustawy systemowej). Wnosi się je na piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli zaś odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Informacje przekazywane przez płatnika

Poza obowiązkiem opłacania składek na FEP oraz sporządzenia wykazów prac w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, pracodawca zobowiązany jest od 2010 r. także do sporządzania określonych wykazów i przekazywania ich do ZUS oraz wydawania pracownikom zaświadczeń o wykonywaniu takich prac.

Dla pracodawców istotne są obowiązki wynikające z ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczące prowadzenia:

• wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

• ewidencji pracowników wykonujących tego rodzaju prace, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, zawierającą dane, o czynnikach ryzyka związanymi z tymi pracami

– art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.

O wpisaniu pracownika do tej ewidencji płatnik składek zobowiązany jest powiadomić tę osobę. Zawiadomienie nie wymaga formy szczególnej, jednak dla celów dowodowych można zalecać dokonanie zawiadomienia na piśmie.

W przypadku nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na FEP, pracownikowi przysługuje skarga do PIP.

Informacje dotyczące liczby stanowisk pracy szczególnej – w myśl ustawy o emeryturach pomostowych, płatnik składek przekazuje do ZUS w miesięcznej deklaracji rozliczeniowej DRA, w terminie jej składania.

Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji płatnik składek przekazuje do ZUS w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgłoszenie takie powinno zawierać następujące dane:

• nazwisko i imię,

• datę urodzenia,

• numery PESEL i NIP, a w razie gdy pracownikowi nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

• okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz jej kod.

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do ZUS do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Zgłoszenia lub korekty danych dokonuje się na formularzu ZUS ZSWA. Wzór formularza zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Pierwsze zgłoszenie danych o tego rodzaju pracy płatnik składek przekaże do 31 marca 2011 r. za 2010 r. Powinno ono również zawierać informacje dotyczące pracowników, którzy w 2009 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, także wówczas, gdy w 2010 r. nie wykonywali już tej pracy.

Płatnik składek jest zobowiązany do wystawiania zaświadczeń o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za okresy przypadające przed 1 stycznia 2009 r. Do czasu przekazania zgłoszenia i informacji ZUS ZSWA płatnik składek jest zobowiązany do wystawiania zaświadczeń o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, przypadających po 31 grudnia 2008 r.

Przy ustalaniu okresu tego rodzaju pracy nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 12 ustawy o emeryturach pomostowych).

W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik składek przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej pracownik wystąpi przed przekazaniem zgłoszenia danych, tj. przed 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni płatnik składek przekazuje do ZUS także zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Czytaj także: Jak prawidłowo rozliczyć podatek dochodowy za 2009 r. >>

Zgłoszenie korygujące

W przypadku błędów w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA, płatnik składek jest obowiązany przekazać do ZUS zgłoszenie korygujące, w formie nowego zgłoszenia, zawierającego wszystkie prawidłowe dane, jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w zgłoszeniu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez:

• płatnika składek we własnym zakresie,

• ZUS,

• właściwy organ PIP.

Zgłoszenie korygujące przekazywane jest co do zasady w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS lub właściwy organ PIP.

Jeżeli konieczność korekty zawartych w zgłoszeniu danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze:

decyzji – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,

kontroli – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kopie zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz korygującego zgłoszenia płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Marek Rotkiewicz

Podstawy prawne

• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656)

• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)

• Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost.zm. Dz.U. Nr 218, poz. 1690)

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323)

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1181)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444)

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.