reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Oświadczenia majątkowe samorządowców 2011

Oświadczenia majątkowe samorządowców 2011

Jak co roku samorządowcy muszą przygotować i złożyć oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia. Warto zrobić to wcześniej, aby mieć czas na ewentualne korekty.

Do 30 kwietnia 2010 r. samorządowcy powinni złożyć ostatnie już w tej kadencji coroczne oświadczenia majątkowe (pozostanie jeszcze oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed końcem kadencji). Oświadczenie dotyczy majątku odrębnego osób, które zobowiązane są do złożenia oświadczenia majątkowego, oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Brak informacji o przynależności majątkowej stanowi nadal jeden z najczęściej popełnianych przez samorządowców błędów.

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Co nowego

Największą zmianą w zakresie oświadczeń majątkowych w odniesieniu do poprzedniego roku jest unormowanie sytuacji prawnej sekretarza województwa, co nastąpiło w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Jednak do czasu upływu obecnej kadencji samorządu do sekretarza województwa mają zastosowanie przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) w zakresie dotyczącym składania przez sekretarza gminy oświadczeń o działalności gospodarczej, o umowach cywilnoprawnych oraz oświadczeń o stanie majątkowym (art. 56 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kto składa

Do złożenia oświadczeń majątkowych w obecnej kadencji zobowiązane są następujące osoby:

1) radny – odpowiednio: przewodniczącemu rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa;

2) wójt, przewodniczący rady gminy, starosta, przewodniczący rady powiatu, marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa – wojewodzie;

3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta – wójtowi;

4) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty – staroście;

5) wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa – marszałkowi województwa.

Oświadczenie najlepiej złożyć osobiście (w sekretariacie właściwego organu, za poświadczeniem wpływu) lub pocztą (listem poleconym).

Czytaj także: Jak w tym roku prawidłowo wypełnić oświadczenie majątkowe>>

Co w oświadczeniu

Oświadczenie majątkowe weryfikowane jest z informacjami zawartymi w deklaracjach PIT, dlatego oba dokumenty muszą być w tym zakresie zgodne.

Oświadczenie majątkowe powinno zawierać informacje o:

1. Zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dane dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

W przypadku zasobów pieniężnych należy pamiętać, że w tej kategorii obok gotówki mieszczą się m.in. także środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych oraz na lokatach bankowych.

W informacjach o działalności gospodarczej w oświadczeniu majątkowym wymagane jest podanie odrębnie wysokości przychodu i dochodu. Dotyczy to także samorządowców prowadzących gospodarstwa rolne.

2. Dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

W rubryce dotyczącej dochodów należy ujawnić wszystkie dochody wykazane w PIT, z jednoczesnym wskazaniem źródeł tych dochodów. Kwoty dochodów powinny się zgadzać z kwotami wykazanymi w rocznej deklaracji PIT (w rubryce „dochód”).

3. Mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł.

4. Zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Stan majątkowy określany jest na 31 grudnia 2009 r., nie wykazuje się zatem zmian majątkowych zaistniałych już w 2010 r.

Kto sprawdza

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie. Osoby te przekazują jeden egzemplarz do analizy urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Urząd skarbowy, analizując dane, uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym małżonka osoby składającej oświadczenie.

Podmioty dokonujące analizy oświadczeń są uprawnione do porównania ich treści oraz treści załączonej kopii zeznania podatkowego z treścią uprzednio złożonych oświadczeń i zeznań. Analizy dokonuje się według kryteriów staranności, rzetelności i zupełności (kompletności).

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy, powiatu lub sejmikowi województwa informację o:

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości wskazanych w oświadczeniu.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Gazeta Samorządu i Administracji
Wideoszkolenie: JPK_VAT w nowej formie149.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama