reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Uprawnienia rodzicielskie w formacjach mundurowych

Uprawnienia rodzicielskie w formacjach mundurowych

Z dniem 23 czerwca b.r. funkcjonariusze mundurowi zyskali nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem. Nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw spowodowana została m.in. zróżnicowanym dostępem funkcjonariuszy i strażaków różnych służb z dostępem do uprawnień rodzicielskich. Jednocześnie spowodowała, że ich uprawnienia są podobne do tych z jakich korzystają pracownicy w ramach przepisów kodeksu pracy.

Zmiany objęły:

-  Policję,

-  Straż Graniczną,

-  Państwową Straż Pożarną,

- Biuro Ochrony Rządu,

- Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu,

- Centralne Biuro Antykorupcyjne,

- Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego,

- Służbę Celną.

Policja

Zgodnie ze zmianami policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, jeżeli przepisy ustawy o Policji  nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.

Policjantowi nie przysługuje jednak prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Jedyny wyjątek stanowią policjanci uprawnieni do urlopu wychowawczego, którzy przed dniem wejścia w życie omawianych przepisów, na podstawie art. 1867 Kodeksu pracy, podjęli służbę w obniżonym wymiarze czasu służby lub złożyli wnioski o obniżenie wymiaru czasu służby. W takiej sytuacji korzystają oni z tego uprawnienia na dotychczasowych zasadach.

Funkcjonariusza Policji nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem:

- wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż wyżej wymienione,

- powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach,

- gdy wymaga tego ważny interes służby,

- likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe.

W razie zwolnienia policjanta ze służby, gdy wymaga tego ważny interes służby lub w przypadku likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

W przypadku gdy policjant zostaje zwolniony w czasie urlopu wychowawczego, z jednej z tych dwóch wymienionych przyczyn, przysługują mu do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

- świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawczego,

- inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.

Czytaj także: Szkolenie zawodowe podstawowe policjantów>>

Straż Graniczna

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 1867, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem a drugie jest zatrudnione, z uprawnień może korzystać jedno z nich.

Funkcjonariuszowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie przysługuje więc prawo do obniżenia jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Jednakże w przypadku pełnienia służby w obniżonym wymiarze czasu służby lub złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby przed wejściem omawianych zmian, korzystają oni z tego uprawnienia na dotychczasowych zasadach.

Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem:

- wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż wyżej wymienione,

- powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego,

- gdy wymaga tego ważny interes służby,

- rozformowania jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki lub na niższe stanowisko nie jest możliwe,

- popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostawanie w służbie,

- zgłoszenia pisemnego przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby.

W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby gdy wymaga tego ważny interes służby lub w przypadku rozformowania jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki lub na niższe stanowisko nie jest możliwe, w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

Państwowa Straż Pożarna

Do strażaków stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, jeżeli przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej nie stanowią inaczej.

Strażaka nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem:

- wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż wyżej wymienione,

- likwidacji jednostki albo jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne stanowisko nie jest możliwe,

- z innych ważnych przyczyn, jeżeli dalsze pozostawanie w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych, a zwolnienie nie nastąpiło z powodu:

a/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,

b/ nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej,

c/ likwidacji jednostki albo jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne stanowisko nie jest możliwe,

d/ niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

Strażakowi zwolnionemu ze służby w związku z likwidacją jednostki albo jej reorganizacją połączoną ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie strażaka za jego zgodą do innej jednostki lub na inne stanowisko nie jest możliwe, w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, przysługuje uposażenie na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu. Strażakowi zwolnionemu ze służby na ww. podstawie w czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

- świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.

Strażakowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Jednakże w przypadku pełnienia służby w obniżonym wymiarze czasu służby lub złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby przed wejściem omawianych zmian, korzystają oni z tego uprawnienia na dotychczasowych zasadach.

Czytaj także: Warunki stawiane kandydatom do służby w formacjach mundurowych>>

Biuro Ochrony Rządu

Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, tak jak w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej, przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy z wyjątkiem art. 1867 i jeżeli przepisy ustawy o Biurze Ochrony Rządu nie stanowią inaczej.

Jeżeli oboje rodzice są funkcjonariuszami z uprawnień może korzystać jedno z nich. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego nie przysługuje więc prawo do obniżenia jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Jednakże w przypadku pełnienia służby w obniżonym wymiarze czasu służby lub złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby przed wejściem omawianych zmian, korzystają oni z tego uprawnienia na dotychczasowych zasadach.

Funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego, z wyjątkiem:

- wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż wyżej wymienione,

- prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach

- likwidacji komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej komórki lub na inne stanowisko nie jest możliwe.

W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w związku z likwidacją komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub zmniejszenia jej stanu etatowego, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej komórki lub na inne stanowisko nie jest możliwe w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

Natomiast funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na ww. podstawie w czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

- świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Rachunkowość Budżetowa - wydanie cyfrowe (eRB)19.90 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama