Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie nauczyciela

Leszek Jaworski
Leszek Jaworski
Wszystkie przypadki, w których możliwe jest przeniesienie nauczyciela, posiadają wspólną cechę dotyczącą ciągłości nawiązanego z nauczycielem stosunku pracy. Różnią je tylko tryb i powody zmiany stanowiska pracy.

Przepisy ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN) przewidują dwa sposoby przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole: za zgodą nauczyciela lub bez takiej zgody. Pedagog może być także – na swój wniosek – przeniesiony w stan nieczynny w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub w razie zmian planu nauczania, uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Przeniesienie na własną prośbę lub z urzędu

Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko, do innej szkoły lub do innej miejscowości przewiduje art. 18 KN. Z trybu tego mogą skorzystać jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani, zatrudnieni na podstawie mianowania.

Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku jest kontynuacją poprzedniego – a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2007 r., sygn. akt I PK 195/06). Nie jest więc konieczne rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy i nawiązanie kolejnego na nowym stanowisku.

Jeśli zmiana miejsca pracy nastąpiła z urzędu, a nowe miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości – nauczycielowi należy zapewnić mieszkanie oraz pracę dla współmałżonka (jeżeli jest on również nauczycielem). Powierzchnia przyznanego lokalu zależy od stanu rodzinnego przenoszonego nauczyciela. Nauczycielowi należy również pokryć koszty przeniesienia według zasad określonych w przepisach dotyczących pracowników urzędów państwowych (chodzi o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości). Oprócz powyższych uprawnień nauczycielowi przysługuje również zwolnienie od pełnienia obowiązków służbowych na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony – po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa) i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czytaj także: Wynagrodzenia nauczycieli od września 2011>>

ZAPAMIĘTAJ!

W przypadku negatywnej decyzji dyrektora, nauczyciel może rozwiązać stosunek pracy z końcem roku szkolnego (z trzymiesięcznym wypowiedzeniem), a od następnego roku będzie mógł nawiązać stosunek pracy w nowej szkole.

Należy podkreślić, że możliwe jest przeniesienie do szkoły prowadzonej przez inny organ niż ten, który prowadzi dotychczasową placówkę. Wówczas niezbędne jest zaopiniowanie przeniesienia przez obydwa organy (organ właściwy dla dotychczasowej i dla nowej szkoły). W akcie przeniesienia należy wskazać nowego pracodawcę, miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, oraz datę przeniesienia.

Przeniesienia nauczyciela religii, który otrzymał (na podstawie odrębnych przepisów) skierowanie do innej szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie – w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel był dotąd zatrudniony i po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

W piśmiennictwie podkreśla się, że na podstawie art. 18 KN nie następuje rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy. Zmienia się jedynie pracodawca. Dlatego też nauczyciel nie otrzymuje świadectwa pracy. Do nowej placówki przekazuje się natomiast teczkę akt osobowych nauczyciela. Podstawę takiego działania stanowi § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

ZAPAMIĘTAJ!

W razie przeniesienia z urzędu lub na prośbę nauczyciela nie jest konieczne rozwiązanie stosunku pracy i ponowne jego nawiązanie w nowej szkole.

Czytaj także: Zasady przebywania nauczyciela w stanie nieczynnym>>

Zmiana stanowiska pracy bez zgody nauczyciela

W przypadku konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, odpowiadającymi potrzebom programowym tej szkoły – organ prowadzący może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do tej szkoły bez jego zgody. Nie może to jednak nastąpić na okres dłuższy niż 3 lata. Po tym terminie nauczycielowi przysługuje prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Wyboru nauczyciela do przeniesienia dokonuje organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę potrzeby prowadzonych placówek. Organ prowadzący określa ponadto zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (art. 42 ust. 7 pkt 2 KN).

W przypadku przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje czterodniowy tydzień pracy, dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia.

ZAPAMIĘTAJ!

Przepisy KN nie nakładają tu na organ prowadzący szkołę żadnych dodatkowych obowiązków, jak np. zasięgania opinii dyrektora czy konsultacji w kwestii wyboru nauczyciela i jego przeniesienia do pracy w innej miejscowości.

Nauczyciel ma obowiązek świadczyć pracę w szkole, do której został przeniesiony. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. Świadczenie pracy przez nauczyciela w innej szkole jest możliwe tylko na stanowisku nauczyciela, do którego ma on wymagane kwalifikacje. O wymogu wykonywania przez nauczyciela pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami stanowi wprost art. 9 ust. 1 pkt 1 KN, według którego stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która m.in. ma wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

W orzecznictwie istnieją rozbieżności interpretacyjne dotyczące skutków przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły. Sąd Najwyższy przyjmował, że przeniesienie do pracy w innej szkole nie powoduje rozwiązania stosunku pracy ze szkołą, w której nauczyciel był zatrudniony przed przeniesieniem, a jedynie prowadzi do przekształcenia treści nauczycielskiego stosunku pracy w zakresie miejsca wykonywania pracy (uchwała SN z 24 marca 1983 r., sygn. akt III PZP 8/83). Również w uchwale z 14 stycznia 1983 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt III PZP 64/82) uznał tę instytucję za swego rodzaju delegację zbliżoną do czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę. W uchwale z 18 stycznia 1996 r. (sygn. akt I PZP 37/95) Sąd stwierdził natomiast, że skierowanie mianowanego nauczyciela w trybie art. 19 ust. 1 KN powoduje ustanie dotychczasowego i nawiązanie nowego stosunku pracy na czas nieokreślony w placówce, do której został skierowany. Radykalna zmiana tego kierunku orzecznictwa nastąpiła jednak w uchwale Sądu Najwyższego z 11 lutego 2004 r. (sygn. akt III PZP 14/2003). W orzeczeniu tym stwierdzono, że przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 karty nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. Przeniesienie nauczyciela mianowanego do pracy w innej placówce stanowi modyfikację treści stosunku pracy. Polega ona na czasowej zmianie miejsca świadczenia pracy. Do zmiany warunków pracy dochodzi z urzędu, bez zgody nauczyciela.


PRZYKŁAD

Nauczyciel języka angielskiego, zatrudniony na podstawie mianowania w gimnazjum, został przez burmistrza przeniesiony na okres trzech lat do placówki w innej miejscowości. Po upływie dwóch lat wójt z powrotem przeniósł nauczyciela do zatrudniającej go wcześniej placówki. Uzasadnieniem tej decyzji było zwolnienie etatu w tej szkole i konieczność zapewnienia obsady kadrowej na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Pedagog wystąpił do sądu o uznanie skrócenia przeniesienia za bezskuteczne. Jego żądanie zostało oddalone. Sąd stwierdził, że czynność burmistrza jest zgodna z art. 19 KN. Przepis ten umożliwia bowiem organowi nadzorującemu szkołę prowadzenie racjonalnej polityki obsady etatów nauczycieli w szkołach funkcjonujących na obszarze gminy.

ZAPAMIĘTAJ!

Według najnowszej linii orzecznictwa przeniesienie nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły powoduje wyłącznie zmianę treści stosunku pracy w zakresie miejsca wykonywania jego obowiązków

Skutki częściowej likwidacji szkoły

W sytuacji całkowitej likwidacji szkoły dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy. W razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny.

Przeniesienie w stan nieczynny dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę na czas nieokreślony. Możliwe jest ono wyłącznie w przypadku zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (por. wyrok SN z 16 maja 2006 r., sygn. akt I PK 213/2005). Umowa na czas określony, w sytuacji wskazanej w art. 20 KN, ulega rozwiązaniu za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 41 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z powyższych przyczyn dyrektor szkoły musi powiadomić zakładową organizację związkową reprezentującą nauczyciela. Może ona w terminie 7 dni zgłosić na piśmie dyrektorowi swoje zastrzeżenia co do zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy. Ostateczna decyzja o wypowiedzeniu stosunku pracy następuje po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej. Z zastosowaniem art. 20 ust. 1 pkt 2 KN często wiąże się konieczność wyboru nauczycieli do zwolnienia. Konsultacja związkowa jest więc procedurą przydatną przy ocenie zastosowania kryteriów zwolnienia z pracy nauczycielskiej. Może ona bowiem prowadzić do innego ukształtowania kryteriów i wyboru (wskazania) konkretnych nauczycieli do zwolnienia z pracy (wyrok Sądu Najwyższego z z 12 listopada 2008 r., sygn. akt I PK 79/08).

Czytaj także: Czas pracy nauczycieli>>

ZAPAMIĘTAJ!

Przeniesienie nauczyciela będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej w stan nieczynny może nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu na to zgody tego zarządu.

Wypowiedzenie jest bezskuteczne, jeżeli nauczyciel w ciągu 30 dni od doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy złoży pisemny wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. Wniosek nauczyciela jest wiążący dla dyrektora szkoły. O możliwości przejścia w stan nieczynny dyrektor szkoły musi poinformować nauczyciela. Informacja taka może być przekazana w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku pracy. Nauczyciel nie ma natomiast obowiązku złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny przed wypowiedzeniem mu zatrudnienia oraz nie jest związany wyznaczonym mu przez dyrektora szkoły terminem złożenia tego wniosku (wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., sygn. akt I PK 15/2002).

Do przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny nie odnosi się warunek polegający na obowiązku zachowania przez szkołę trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, powodującego rozwiązanie stosunku pracy z końcem roku szkolnego. Oświadczenie dyrektora szkoły o przeniesieniu w stan nieczynny wywołuje skutek z chwilą dotarcia do nauczyciela. Najwcześniej od tego momentu rozpoczyna bieg sześciomiesięczny termin przewidziany na wygaśnięcie stosunku pracy. Dyrektor szkoły może jednak w oświadczeniu ustalić późniejszą datę rozpoczęcia tego okresu (wyrok SN z 21 września 2001 r., sygn. akt I PKN 631/00).

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt I PK 118/09) wyjaśnił, że istota przywrócenia do pracy służy zakończeniu stanu nieczynnego (przywróceniu do czynnego wykonywania pracy nauczyciela) w czasie istnienia stosunku pracy. Nie jest to więc przywrócenie do pracy po ustaniu zatrudnienia.

Przywrócenie do pracy według art. 20 ust. 7 KN nie musi oznaczać przywrócenia na poprzednich warunkach, ponieważ może ono dotyczyć innego stanowiska, jeśli nauczyciel ma do tego wymagane kwalifikacje. W takim przypadku przywrócenie do pracy będzie oznaczało ponowne (czynne) zatrudnienie w szkole – ale na innym stanowisku. Ponadto Sąd Najwyższy podkreślił, że dyrektor szkoły – w razie zaistnienia określonych w nim przesłanek – ma obowiązek przywrócić nauczyciela do pracy (do jej czynnego wykonywania) z urzędu, a nie na żądanie pracownika. Realizacja tego obowiązku nie zależy od wniosku nauczyciela. Jest to zrozumiałe, skoro to właśnie dyrektor – dysponujący znajomością sytuacji kadrowej i potrzeb szkoły – może najpełniej i we właściwym momencie ocenić, czy powstały możliwości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć, podczas gdy nauczyciel pozostający z reguły poza szkołą nie ma takiej wiedzy. Za taką interpretacją treści art. 20 ust. 7 KN przemawia m.in. to, że odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy. Unormowanie to byłoby pozbawione sensu, gdyby warunkiem rozważanego przywrócenia był wniosek nauczyciela.

Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie – podobnie jak wypowiedzenie stosunku pracy – powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

Prawa do stanu nieczynnego nie będzie miał nauczyciel całkowicie likwidowanej szkoły. Uzasadnione jest to tym, że stan nieczynny nie jest rozwiązaniem stosunku pracy. Nauczyciel nadal bowiem korzysta z praw pracowniczych. Jest to niemożliwe w sytuacji, gdy placówka, która te prawa miałaby zapewnić, zostałaby zlikwidowana.

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy, prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego bez innych składników wynagrodzenia (np. dodatku za wysługę lat). Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku wiejskiego, a także do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Przysługują mu także inne świadczenia pracownicze – np. prawo do urlopu wypoczynkowego. Stan nieczynny nie wyklucza udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Możliwe jest udzielenie tego urlopu na okres nie dłuższy jednak niż do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Urlop ten nie ma znaczenia dla skuteczności aktu przeniesienia (wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 156/99).

W razie powstania możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócić go do pracy w pierwszej kolejności. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

W szczególnych przypadkach – podyktowanych koniecznością realizacji zadań dydaktycznych czy wychowawczo-opiekuńczych – nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może (na swój wniosek lub wniosek dyrektora szkoły) podjąć pracę – zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami – w niepełnym lub pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywanej pracy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym. W celu wykonywania takiej pracy nauczyciel zawiera umowę o pracę na czas określony.

Czytaj także: Formy zatrudniania nauczycieli>>

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 216, poz. 1706)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz.U. Nr 66, poz. 597)

• Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 144, poz. 855)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Min. Czarnek: o skróceniu tygodnia nauki w szkołach. O zakazie używania przez uczniów smartfonów [wywiad]

  Mamy świadomość, że dzieci za długo przebywają na lekcjach, że tego "zakuwania" jest za dużo. Potrzebują więcej rekreacji, zajęć terenowych, zajęć, które będą budowały wspólnotę, relacje rówieśnicze – i na to będziemy stawiać. Każda szkoła może wprowadzić u siebie zakaz używania komórek, wiele szkół w dużych i małych miastach, na wsiach, już to czyni. I ja to popieram. Nie chodzi przy tym o to, że zabrania się uczniom przynoszenia tych urządzeń do szkoły, tylko ich używania – na lekcjach, ale także podczas przerw. 

  Sprawdź, czy dostałeś list od ZUS w sprawie składki wypadkowej [PUE ZUS]

  Zawiadomienie o składce wypadkowej na PUE ZUS.

  Przemysław Czarnek: Resort edukacji nie jest od tego, żeby zaskakiwać

  Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki w rozmowie z Mirą Suchodolską mówi o okrojeniu podstawy programowej, o tym że w szkołach jest za dużo „zakuwania”, o wychowaniu moralnym, smartfonach w szkołach i wpływie Internetu na młodzież, o edukacji dzieci specjalnej troski i swoich ambicjach politycznych. A także o zakupach papieru toaletowego dla szkół.  

  Dopłaty do rodzin pszczelich. Wnioski można składać w kwietniu i maju

  Dopłaty do rodzin pszczelich, którym udało się przezimować będą wypłacane na podstawie wniosków, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować od 1 kwietnia do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Ile wyniesie dopłata do jednej rodziny pszczelej?

  Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej [Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.]

  Zostanie zmienione rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania akt pracowniczych do nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r.

  UCHWAŁA Nr 17/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych

  Do końca kwietnia wójtowie i burmistrzowie mają czas na przekazanie komisarzowi wyborczemu informacji o każdej miejscowości w ich gminie, gdzie zamieszkuje co najmniej 200 mieszkańców, a nie było tam dotąd obwodowej komisji wyborczej.

  MRiPS: Świadczenie wspierające 2024 r. [pytania i odpowiedzi]

  MRiPS udzieliło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego świadczenia wspierającego.

  Jaka sankcja za niezłożenie sprawozdania z oszczędzania prądu do 31 marca 2023 r.?

  W piątek, 31 marca upływa termin złożenia przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych pierwszego raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej. Z informacji URE wynika, że duża część zobowiązanych jeszcze tego nie zrobiła. 

  MEiN: Karta Nauczyciela a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela

  Przepisy Karty Nauczyciela precyzyjnie wskazują ramy czasowe, w których zarówno rzecznicy dyscyplinarni, jak i komisje dyscyplinarne, wszczynają i prowadzą postępowania wobec nauczycieli - oświadczył wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski w odpowiedzi na interwencję rzecznika Praw Obywatelskich.

  Kiedy świadczenie wspierające, renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne? Co to jest ICF? [wyjaśnienia pełnomocnika rządu Pawła Wdówika]

  Do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie około pół miliona osób z niepełnosprawnością. Koszt tego wsparcia to 3,5 mld zł - powiedział PAP wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Zastrzegł, że wciąż trwają pracę nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania.

  Regulacja Odry. Nie będzie nowych prac na Odrze, te które są w toku trzeba dokończyć

  Nowe prace regulacyjne na Odrze nie będą rozpoczynane zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych. Te, które są obecnie prowadzone muszą zostać zakończone, bo inaczej może nastąpić katastrofa budowlana. Takie jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury.

  Mała retencja. Poznań wspiera gromadzenie deszczówki

  Mieszkańcy Poznania mogą już składać wnioski o dotacje na gromadzenie deszczówki. Miasto Poznań po raz kolejny dofinansuje działania związane z małą retencją; o wsparcie będą mogli starać się mieszkańcy, chcący ponownie wykorzystywać deszczówkę. Nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego rozpocznie się we wtorek 28 marca i potrwa do 27 kwietnia.

  Cieszyński: Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych [wywiad]

  Centralny Rejestr Wyborców będzie gotowy do obsłużenia najbliższych wyborów parlamentarnych. 

  Minister Niedzielski: brak profilaktyki i permanentny problem z personelem medycznym to główne problemy

  Jeżeli patrzymy na cały system opieki zdrowotnej w Polsce i w różnych krajach europejskich, to widzimy, że te systemy opieki zdrowotnej będą miały permanentny problem z personelem medycznym - ocenił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

  Obniżka nowych emerytur o 6% od kwietnia 2023 r.

  Zgodnie z tablicami GUS, 60 latek będzie miał przed sobą 254,3 miesiące życia wobec 238,9 miesiąca zapisanych w tablicach opublikowanych rok temu.

  Wyższe o 10% dotacje na podręczniki dla uczniów

  Podwyższenie o 10 proc. maksymalnych kwot dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – przewiduje projekt rozporządzenia, którego założenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu.   

  Dopłaty do 58 000 zł. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, kolektory [Mój prąd, kwiecień 2023 r.]

  Od 4,4 tys. zł do 28 tys. zł mogą wynieść dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu "Mój prąd"; w przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tys. zł - poinformował PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że "Mój prąd" 5.0 miałby ruszyć w drugiej połowie kwietnia.

  Gdański Tydzień Zawodowca. Oferta dla absolwentów szkół

  Gdański Tydzień Zawodowca to wydarzenie adresowane do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które rozpoczyna się 27 marca. W programie m.in. debata, dni otwarte, warsztaty, webinaria, a także Gdańskie Targi Szkół Ponadpodstawowych.

  Minister Czarnek: Mniej o 5h godzin nauki w szkole. Religia od trzeciego roku życia dziecka to za wcześnie. Katolik może głosować na PO i PSL

  Ponad 8 mld zł przeznaczyliśmy na rządowe inwestycję w oświatę od 2021 roku - mówił w niedzielę w Lublinie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapowiedział przywrócenie uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego, a także plany uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych.

  10 nowych wzorów z USC. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu [Maj 2023 r.]

  Możliwość łatwiejszego pozyskiwania zaświadczeń z USC wymusza zmianę 10 wzorów dokumentów wydawanych przez USC. Nowe wzory pojawią się w maju 2023 r.

  Wszystko o świadczeniu wspierającym: Wnioski do ZUS i wojewódzkich zespołów. Kwestionariusz. [Pełny projekt ustawy w Word]

  Będą dwa wnioski o świadczenie wspierające. Pierwszy do wojewódzkiego zespołu orzekania, który ustali w decyzji poziom potrzeby wsparcia. Do wniosku trzeba będzie załączyć kwestionariusz. Drugi wniosek będzie do ZUS poprzez PUE ZUS. ZUS nie będzie wydawał decyzji, tylko informację. Decyzję ZUS wyda tylko, gdy odmówi przyznania świadczenia. 

  Świadczenie wspierające: Co to jest międzynarodowa klasyfikacja ICF?

  Międzynarodowa klasyfikacja ICF ma być podstawą przyznawania świadczenia wspierającego osoby niepełnosprawne w 2024 r.

  PFRON: Jakie sprawozdania i do kiedy składa się za 2022 r.?

  Przedsiębiorcy o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, którzy nie składają sprawozdań finansowych do KRS, mają obowiązek dostarczenia elektronicznego sprawozdania finansowego za 2022 r. lub „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 r.” do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 15 lipca 2023 r. 

  Wzór: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2022 rok [PFRON]
  Założenia ustawy o świadczeniu wspierającym

  Jakie są założenia i zapisy ustawy o świadczeniu wspierającym?