Kategorie

Upomnienie za brak opłaty reklamowej

Marcin Binaś
Reklama, miasto, bilboard/ Fot. Fotolia
Reklama, miasto, bilboard/ Fot. Fotolia
Jedną z najważniejszych kwestii związanych z opłatą reklamową jest wskazanie sposobów jej poboru i terminów płatności. Bez względu jednak, jakiego wyboru dokona gmina, wątpliwości mogą wiązać się z obowiązkiem wystawiania upomnienia.

W przypadku opłaty reklamowej organy stanowiące w gminach uzyskały możliwość wyboru formy poboru tej opłaty, opłacanej na podstawie złożonej deklaracji lub (tak jak np. opłata targowa) do wyznaczonych inkasentów.

Pobór w drodze inkasa

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby się na pobieranie opłaty reklamowej w drodze inkasa, to w pierwszej kolejności musiałaby podjąć uchwałę, w której wskazałaby inkasentów oraz określiła należne im wynagrodzenie za wykonywane w tym zakresie czynności (określane najczęściej jako kilka lub kilkanaście procent od pobranych i wpłaconych na konto wierzyciela kwot). Przy tej formie poboru rada gminy (miasta) nie określa terminów dokonywania inkasa z uwagi na wskazanie przez ustawodawcę w art. 19 pkt 1 lit. g i lit. h ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) na dzienny charakter tych stawek.

Polecamy produkt: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

W sytuacji gdy inkasent nie dokonałby poboru opłaty reklamowej z uwagi na np. odmowę realizacji tego obowiązku przez podmiot do tego zobowiązany, wówczas powinien sporządzić notatkę, wykonać zdjęcie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, a następnie przekazać taką dokumentację do urzędu gminy (miasta). Na jej podstawie organ wykonawczy powinien wszcząć postępowanie podatkowe w celu wydania na podstawie art. 21 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) decyzji określającej wysokość należnej do zapłaty opłaty reklamowej.

Obowiązek składania deklaracji

Jeżeli rada gminy (miasta) zdecydowałaby o formie poboru opłaty reklamowej poprzez wprowadzenie obowiązku składania deklaracji przez podmioty zobowiązane do zapłaty tej opłaty, to niezależnie od tego, czy:

1) deklaracja byłaby złożona, a opłata nie byłaby dokonywana,

2) deklaracja nie byłaby złożona,

3) kwota zobowiązania do zapłaty byłaby inna niż wynikająca z deklaracji

organ podatkowy miałby obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji określającej wysokość należnego do zapłaty zobowiązania.

W przypadku wprowadzenia przez organ stanowiący obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową, rada gminy (miasta):

1) określa wzór takiej deklaracji (analogicznie jak w przypadku informacji i deklaracji związanych z podatkami: od nieruchomości, rolnym i leśnym, składanymi przez osoby fizyczne i prawne będące podatnikami w tym zakresie),

2) wskazuje w treści podjętej uchwały: termin, warunki i tryb składania takich deklaracji.

W określonym przez organ stanowiący wzorze deklaracji powinny zostać zawarte takie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu, jakie będą niezbędne do wymiaru i poboru tej opłaty.

Ponadto rada gminy (miasta), określając na podstawie art. 19 pkt 1 u.p.o.l. obowiązujący na terenie danej gminy termin płatności tej opłaty, powinna uwzględnić to, że określone w u.p.o.l. stawki mają charakter dzienny i może się tak zdarzyć, że podmiot zobowiązany do zapłaty tej opłaty będzie również podatnikiem. Dlatego przed podjęciem uchwały w tym zakresie organ stanowiący powinien kwestię terminu zapłaty poddać szczególnej rozwadze i pamiętać, żeby odpowiednio w tym przedmiocie określić wzór deklaracji.

Obowiązek wystawienia upomnienia

Reklama

Co do zasady, jeśli wierzyciel wyznaczy termin na realizację obowiązku o charakterze pieniężnym, termin bezskutecznie minie, a obowiązek nie zostanie zrealizowany, wówczas egzekucja może zostać wszczęta, jeżeli po tym fakcie wierzyciel doręczy zobowiązanemu upomnienie, w którym wezwie go do realizacji obowiązku z jednoczesnym zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W przypadku opłaty reklamowej należy jednak rozważyć zasadność wystawiania upomnienia z uwagi na rozporządzenie Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. W § 2 pkt 2 tego rozporządzenia przewidziano brak obowiązku wystawiania upomnienia w przypadku tych należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość została określona w ostatecznym orzeczeniu.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „ostatecznego orzeczenia” zawiera w sobie wydawane przez organy podatkowe decyzje (zarówno deklaratoryjne, jak i konstytutywne). W sytuacji, w której zobowiązanie dotyczące obowiązku zapłaty nie powstaje z mocy prawa, po wydaniu decyzji określającej wysokość należności niezbędne będzie przed sporządzeniem tytułu wykonawczego doręczenie dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia.

Reklama

Sam sposób powstawania zobowiązania „z mocy prawa” został przez ustawodawcę wskazany w art. 21 § 1 pkt 1 O.p. i oznacza sytuację, gdy zachodzi zdarzenie ujęte w ustawie regulującej konstrukcję podatku, z którym ta ustawa łączy powstanie takiego obowiązku. Tylko zapis aktu prawnego stanowiącego ustawę może połączyć wystąpienie określonego w nim stanu faktycznego z powstaniem zobowiązania podatkowego. Wynika to wprost z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”.

W przypadku opłaty reklamowej stan faktyczny związany ze złożeniem w określonym terminie deklaracji wynika z aktu prawa miejscowego (uchwały). Nie ma podstaw, żeby utożsamiać to z obowiązkiem bezpośrednio uregulowanym w przepisach aktu prawnego stanowiącego ustawę. Dlatego czynniki, takie jak np. zamiar podatnika dotyczący realizacji obowiązku, nie mają znaczenia i może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie on świadomy faktu powstania zobowiązania podatkowego.

Polecamy serwis: Podatki i opłaty

Tylko zapis aktu prawnego stanowiącego ustawę może połączyć wystąpienie określonego w nim stanu faktycznego z powstaniem zobowiązania podatkowego.

Przykładem zobowiązania podatkowego powstającego „z mocy prawa” może być np. podatek od nieruchomości należny od osób prawnych, podatek od środków transportowych, podatek rolny należny od osób prawnych, podatek leśny czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku opłaty reklamowej – w przeciwieństwie do wymienionych podatków – ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie ustawowego zapisu o określonym stanie faktycznym, z którego wystąpieniem wiązałoby się powstanie zobowiązania z tytułu uiszczenia tej opłaty. Dlatego w przypadku opłaty reklamowej, bez względu na sposób jej poboru, organ podatkowy gminy ma obowiązek wystawienia upomnienia.

MARCIN BINAŚ

specjalista w zakresie podatków i opłat stanowiących w całości dochody własne gmin, pracownik Wydziału Kontroli RIO w Szczecinie

PODSTAWY PRAWNE

● art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946)

● art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2184)

● art. 19 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1890)

● § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1494; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 2289)

Polecamy serwis: Finanse

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Kasy fiskalne 2021
Kasy fiskalne 2021
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?