| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Wójt też wydaje interpretacje

Wójt też wydaje interpretacje

Wśród porzekadeł dotyczących podatków można znaleźć i taki, wedle którego podatek jest jak twoja matka: nigdy go nie rozumiesz, ale zawsze o nim pamiętasz. Niestety jest w nim sporo prawdy, bowiem pamiętać o podatkach trzeba a zrozumieć je często niełatwo.

Organ podatkowy wyrażając własnego stanowisko winien je uzasadnić w oparciu o przepisy prawa, odnosząc się przy tym do stanu faktycznego opisanego przez pytającego. Dopiero ocena stanowiska wnioskodawcy i stanowisko własne organu podatkowego składają się na interpretację. Ocena z istoty swej musi, obok krytyki lub aprobaty stanowiska wnioskodawcy, zawierać wyjaśnienie, dlaczego takie a nie inne stanowisko zostało zajęte (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2010 r., I SA/Po 823/09).

Prawidłowe uzasadnienie wiąże się z realizacją zasady zaufania do organów podatkowych, wyrażoną w art.121 §1 O.p., która to zasada znajduje również zastosowanie w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, stosownie do art.14h O.p. Postępowanie budzące zaufanie to postępowanie staranne i merytorycznie poprawne, w którym organ odnosi się do wszystkich wniosków, argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji i do całego stanowiska wnioskodawcy, odpowiednio motywując swoje stanowisko w sprawie, wyjaśniając i wskazując prawidłowa wykładnię przepisów prawa podatkowego (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r., I SA/Ol 135/09). Wśród celów uzasadnienia wymienić należy umożliwienie wnioskodawcy ewentualnej obrony swych interesów przed sądem administracyjnym oraz prowadzenia polemiki z treścią interpretacji. Wyjaśnianie zasadności przesłanek, którymi kierował się organ przy wydaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego o określonej treści powinno nastąpić także w taki sposób, aby sąd miał możliwość przeprowadzenia skutecznej kontroli toku rozumowania przyjętego przez organ.

Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, wyłącznie jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W takiej sytuacji, po wskazaniu w interpretacji, że „w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe”, organ może zamieścić w interpretacji następujący zapis: „ mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 w zw. z art. 14j § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy”.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja konieczne jest natomiast wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Ostatnim z wyżej wymienionych składników interpretacji jest pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Interpretacje podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Uwzględniając skargę na interpretację indywidualną, sąd administracyjny uchyla interpretację indywidualną, natomiast nie uwzględniając skargi - sąd utrzymuje w mocy zaskarżoną interpretację indywidualną. Zadość wymogowi pouczenia wnioskodawcy będzie czynić zastosowanie w interpretacji następującej formuły: „stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, ul. …, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: ….”

Czytaj także: Zastępca wójta może wydawać decyzje i podpisywać zarządzenia>>

Termin wydania

Ile czasu ma wójt na wydanie interpretacji? Ustawodawca stanowi, że interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Co ważne, do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Milczącą interpretacja

Konsekwencją niewydania interpretacji indywidualnej w terminie jest szczególny rodzaj ochrony wnioskodawcy. W takim wypadku uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Skutki opóźnienia organu są poważne, warto więc wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem „wydanie interpretacji”. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w uchwale Izby Finansowej z 14 grudnia 2009 r. (sygn. II FPS 7/09) w rozumieniu przepisów obowiązujących od 1 lipca 2007 r. wydanie interpretacji nie obejmuje jej doręczenia i że w terminie trzech miesięcy organ podatkowy musi sporządzić i podpisać odpowiedź dla podatnika. Jeśli to zrobi, to nie dochodzi do wydania tzw. milczącej interpretacji, czyli uznania za prawidłowe stanowiska wnioskodawcy.

Natalia Węgrzynek

Sektor Publiczny

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »