Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wójt też wydaje interpretacje

Natalia Węgrzynek
Wśród porzekadeł dotyczących podatków można znaleźć i taki, wedle którego podatek jest jak twoja matka: nigdy go nie rozumiesz, ale zawsze o nim pamiętasz. Niestety jest w nim sporo prawdy, bowiem pamiętać o podatkach trzeba a zrozumieć je często niełatwo.

Rozbudowany system odniesień, wieloznaczność i nieostrość stosowanych pojęć, brak spójności wewnętrznej czy rozproszenie w wielu aktach prawnych to tylko niektóre z przyczyn takiego stanu rzeczy. Aby ułatwić podatnikom poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów podatkowych stworzona została instytucja interpretacji przepisów prawa podatkowego. Uzyskanie interpretacji stanowi jedyną możliwość zdobycia pewności co do prawidłowego sposobu postąpienia w konkretnej sprawie, co jest niewątpliwą przyczyną ogromnego zainteresowania podatników tą instytucją.

Wydawanie interpretacji nie leży wyłącznie w kompetencji Ministra Finansów. Oprócz niego zgodnie bowiem z art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej zwanej O.p.) stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje także wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Oznacza to, że jeżeli strona chce zapytać o niektóre podatki lub opłaty musi zwrócić się do wójta. Dotyczy to przede wszystkim danin nakładanych na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 z późn. zm.) czyli:

- podatków od nieruchomości,

- podatków od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów,

- opłaty targowej,

- opłaty miejscowej,

- opłaty uzdrowiskowej.

Jednak, ze względu na właściwość tego organu również w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej, i w zakresie dotyczącym tych danin jest on obowiązany do udzielania wyjaśnień w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 14b i nast. O.p.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kroków, jakie powinny zostać podjęte przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po otrzymaniu wniosku o wydanie interpretacji.

Kiedy wniosek jest sporządzony prawidłowo?

W pierwszej kolejności organ powinien sprawdzić czy wniosek, który do niego wpłynął, nie jest obarczony brakami. W tym celu należy zbadać czy spełnia on poniżej wymienione warunki.

Przede wszystkim wniosek musi odpowiadać ogólnym wymogom przewidzianym dla wszelkich podań, co oznacza, że powinien zawierać określenie treści żądania, wskazanie wnioskodawcy i jego adresu zamieszkania lub siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności. Wniosek powinien być podpisany.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zdarzeń lub czynności, które miały miejsce (zaistniały stan faktyczny) lub zdarzeń przyszłych, związanych z tym, co pytający dopiero planuje. Obowiązkiem składającego wniosek jest wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Co to oznacza? Pomocnym w tym kontekście może być stanowisko WSA w Warszawie, zgodnie z którym „wyczerpujący” to „przedstawiający jakieś zagadnienie wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo; gruntowny, dokładny”, a zatem stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe powinno zostać zaprezentowane taki sposób, by wnioskodawca mógł zająć stanowisko w stosunku do prezentowanego stanu rzeczy, zaś organ podatkowy na tej podstawie udzielić jednoznacznej odpowiedzi (wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2008 r., III SA/Wa 2709/08).

Wnioskodawca jest obowiązany do zaprezentowania własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W tym kontekście należy uznać, że pytający powinien nie tylko przedstawić swoje wątpliwości, ale i wskazać konkretne przepisy prawa podatkowego, których te wątpliwości dotyczą.

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien wreszcie zawierać oświadczenie wnioskodawcy o ściśle określonej treści. Pytający musi mianowicie oficjalnie potwierdzić, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Wskazując na znaczenie omawianego oświadczenia trzeba wskazać, że w przypadku, gdy jest ono fałszywe wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. Nie wydaje się bowiem interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.


Ze skutecznym wystąpieniem o wydanie interpretacji wiąże się także wymóg dotyczący opłaty za wniosek. Wynosi ona 40 zł i powinna być uiszczona na rachunek gminy (miasta). Nie musi być jednak wniesiona w momencie złożenia wniosku, albowiem wnioskodawca ma na jej wpłatę siedem dni licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie więcej niż jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego należna opłata stanowi iloczyn wskazanej wyżej wysokości i przedstawionych we wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Opłata za wydanie interpretacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego.

W kwestii warunków formalnych wniosku należy dodać, że jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna, konieczne jest załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wykazującego umocowanie osoby podpisującej interpretację do reprezentowania strony.

Z kolei jeżeli wniosku nie składa osobiście pytający, a czyni to w jego imieniu inna osoba, powinien być do niego dołączony oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Co w przypadku, gdy wniosek ma braki?

W przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniającego wymogów określonych w art. 14b § 3 O.p. (wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie ) obowiązkiem organu jest wezwanie pytającego do uzupełnienia braków. Dopiero po bezskutecznym upływie terminu do ich uzupełnienia wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia organ wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.

Czytaj także: Czy wójt może poprawić wydaną decyzję>>

Składniki interpretacji

Na wstępie niniejszej części artykułu trzeba podkreślić, że obecnie przepisy Ordynacji podatkowej nie przesądzają  o formie, w jakiej wydaje się interpretacje. W żadnym wypadku nie stanowią one ani decyzji ani postanowień. W doktrynie wypracowano stanowisko, zgodnie z którym po prostu interpretacja indywidualna jest jedynie wyjaśnieniem znaczenia przepisów prawa podatkowego, w związku z czym nie ma potrzeby nadawania interpretacjom indywidualnym określonej formy prawnej aktu indywidualnego.

Interpretacja indywidualna powinna oprócz wymogów dotyczących każdego pisma pochodzącego od organu podatkowego (oznaczenia organu, daty wydania, oznaczenia strony i podpisu osoby upoważnionej) zawierać następujące elementy: ocenę stanowiska wnioskodawcy, uzasadnienie prawne tej oceny i pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Sentencja interpretacji indywidualnej powinna zawierać jasne i jednoznaczne wskazanie, co do stanowiska wnioskodawcy (wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 października 2008 r., III SA/Wa 1191/08).

Prawidłowa ocena stanowiska wnioskodawcy będzie wyrażać się poprzez użycie przez organ następującej formuły: „na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wójt/burmistrz/ prezydent miasta … stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia … r. (data wpływu … r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od … w zakresie … - jest prawidłowe/ jest nieprawidłowe.”

W postępowaniu w sprawie udzielenia interpretacji nie może toczyć się spór co do faktów. Organ pełną wiedzę o stanie faktycznym, stanowiącym podstawę dla ustalenia regulacji prawa podatkowego, które w danej sprawie winny zostać zastosowane czerpie wyłącznie z wniosku zainteresowanego. Nie ma żadnych podstaw do prowadzenia w tym postępowaniu postępowania dowodowego. Organ podatkowy ma obowiązek przyjąć za wnioskodawcą do oceny prawnej stan faktyczny przez niego przedstawiony. Stanu tego organ nie może kwestionować, weryfikować czy zmieniać. Jedynie w przypadku niewskazania istotnych dla oceny prawnej elementów organ ma obowiązek wezwać pytającego o ich uzupełnienie. Natomiast gdyby w dalszej kolejności okazało się, że dany stan faktyczny nie ma zastosowania, wówczas taka interpretacja, jako odnosząca się do innego stanu faktycznego, nie miałaby wobec organu podatkowego mocy wiążącej (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Rz 310/09).

Z istoty i celu interpretacji indywidualnej wynika, że jej uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego objętych interpretacją oraz wskazanie prawidłowej ich wykładni. Uzasadnienie interpretacji powinno nastąpić przez przedstawienie pełnej argumentacji, która spowodowała taką, a nie inną ocenę stanowiska pytającego.


Organ podatkowy wyrażając własnego stanowisko winien je uzasadnić w oparciu o przepisy prawa, odnosząc się przy tym do stanu faktycznego opisanego przez pytającego. Dopiero ocena stanowiska wnioskodawcy i stanowisko własne organu podatkowego składają się na interpretację. Ocena z istoty swej musi, obok krytyki lub aprobaty stanowiska wnioskodawcy, zawierać wyjaśnienie, dlaczego takie a nie inne stanowisko zostało zajęte (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2010 r., I SA/Po 823/09).

Prawidłowe uzasadnienie wiąże się z realizacją zasady zaufania do organów podatkowych, wyrażoną w art.121 §1 O.p., która to zasada znajduje również zastosowanie w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych, stosownie do art.14h O.p. Postępowanie budzące zaufanie to postępowanie staranne i merytorycznie poprawne, w którym organ odnosi się do wszystkich wniosków, argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji i do całego stanowiska wnioskodawcy, odpowiednio motywując swoje stanowisko w sprawie, wyjaśniając i wskazując prawidłowa wykładnię przepisów prawa podatkowego (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r., I SA/Ol 135/09). Wśród celów uzasadnienia wymienić należy umożliwienie wnioskodawcy ewentualnej obrony swych interesów przed sądem administracyjnym oraz prowadzenia polemiki z treścią interpretacji. Wyjaśnianie zasadności przesłanek, którymi kierował się organ przy wydaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego o określonej treści powinno nastąpić także w taki sposób, aby sąd miał możliwość przeprowadzenia skutecznej kontroli toku rozumowania przyjętego przez organ.

Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, wyłącznie jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W takiej sytuacji, po wskazaniu w interpretacji, że „w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe”, organ może zamieścić w interpretacji następujący zapis: „ mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 w zw. z art. 14j § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy”.

W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja konieczne jest natomiast wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Ostatnim z wyżej wymienionych składników interpretacji jest pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Interpretacje podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Uwzględniając skargę na interpretację indywidualną, sąd administracyjny uchyla interpretację indywidualną, natomiast nie uwzględniając skargi - sąd utrzymuje w mocy zaskarżoną interpretację indywidualną. Zadość wymogowi pouczenia wnioskodawcy będzie czynić zastosowanie w interpretacji następującej formuły: „stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, ul. …, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: ….”

Czytaj także: Zastępca wójta może wydawać decyzje i podpisywać zarządzenia>>

Termin wydania

Ile czasu ma wójt na wydanie interpretacji? Ustawodawca stanowi, że interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Co ważne, do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Milczącą interpretacja

Konsekwencją niewydania interpretacji indywidualnej w terminie jest szczególny rodzaj ochrony wnioskodawcy. W takim wypadku uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Skutki opóźnienia organu są poważne, warto więc wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem „wydanie interpretacji”. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w uchwale Izby Finansowej z 14 grudnia 2009 r. (sygn. II FPS 7/09) w rozumieniu przepisów obowiązujących od 1 lipca 2007 r. wydanie interpretacji nie obejmuje jej doręczenia i że w terminie trzech miesięcy organ podatkowy musi sporządzić i podpisać odpowiedź dla podatnika. Jeśli to zrobi, to nie dochodzi do wydania tzw. milczącej interpretacji, czyli uznania za prawidłowe stanowiska wnioskodawcy.

Natalia Węgrzynek

Sektor Publiczny

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wielu 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).