Kategorie

Przełożeni ocenią kwalifikacje pracowników samorządowych

Monika Kozakiewicz

Przełożeni ocenią kwalifikacje pracowników samorządowych

Do 10 października br. bezpośredni przełożeni pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych lub mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze muszą dokonać oceny ich kwalifikacji.

Rząd 13 marca br. przyjął rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Teraz wszystkich naczelników i dyrektorów urzędów oraz wydziałów i referatów czeka sporo pracy - do października mają być ocenieni wszyscy urzędnicy.

Do października 2006 r. przepisy ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) przewidywały wprawdzie możliwość oceniania zatrudnionych w samorządach osób, ale dotyczyła ona jedynie stosunkowo wąskiej grupy pracowników mianowanych. Po reformie z 1999 r. cała rzesza urzędników powiatowych i wojewódzkich nie musiała w ogóle podlegać ocenom. Jeżeli jednak dany urząd lub jednostka zdecydowały się na wprowadzenie ocen okresowych swoich pracowników, wówczas miały pełną swobodę w uregulowaniu tej kwestii - sposób i kryteria oceny określano w statucie lub specjalnym regulaminie.

Nowe przepisy - nowe obowiązki

Sytuacja uległa całkowitej zmianie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych z 25 sierpnia 2006 r. Jej nowy art. 17 został znacznie rozbudowany. Na barki pracodawców i kierowników samorządowych nałożono zupełnie nowe obowiązki.

Przede wszystkim ocenom okresowym podlegać teraz będą wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. Poza nimi nadal oceniani będą wszyscy pracownicy mianowani - zarówno urzędnicy, jak i zatrudnieni na stanowiskach pracowniczych, pomocniczych i obsługi (warto zauważyć, że dziś mianowani nieurzędnicy stanowią ogromną rzadkość). Jednak ta ocena będzie przeprowadzana w dużo bardziej sformalizowany sposób i według dokładnie określonych reguł.

„Bat” na złych pracowników

Ocenianie ma teraz na celu - poza lepszym rozpoznaniem możliwości i jakości pracy zatrudnionych - także dokonanie innej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie eliminacji z urzędów i biur pracowników źle wykonujących swoje zadania. Nowy art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że po doręczeniu pracownikowi ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

GSIA OSTRZEGA

Brzmienie tego przepisu jest klarowne - dwukrotna negatywna ocena pracownika oznacza zwolnienie z pracy. Nie ma tu innej możliwości - przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zwolnienia złego pracownika.

Warto jednak pamiętać, że druga ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od doręczenia pracownikowi pierwszej, negatywnej oceny.

Czasu zostało niewiele

Zmienione przepisy ustawy o pracownikach samorządowych upoważniły Radę Ministrów do wydania stosownego rozporządzenia regulującego tryb przeprowadzania ocen. Oznaczało to, że wszelkie dotychczas uchwalone i wydane przepisy należało odłożyć „na półkę”. Utraciły one moc z chwilą wejścia w życie nowelizacji. Zarazem jednak art. 3 nowelizacji nałożył na samorządy obowiązek dokonania ocen w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów - czyli do 10 października 2007 r.

Jednak przepisy wykonawcze, bez których nie sposób przeprowadzić oceny, dopiero niedawno ujrzały światło dzienne - zostały bowiem opublikowane 30 marca br. w Dzienniku Ustaw nr 55 pod poz. 361 i wejdą w życie 7 kwietnia br.

Od tego momentu można zacząć procedurę oceny.

Kto będzie oceniał?

Oceny ma dokonywać - jak to określono w ustawie - „bezpośredni przełożony” ocenianego pracownika. Pojęcie to nie odnosi się więc do pracodawcy, ale raczej do osoby sprawującej kierownictwo nad ocenianym. Zazwyczaj będzie to więc np. kierownik zespołu lub referatu, naczelnik wydziału itp. W przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska - wspomnianych kierowników wydziałów czy referatów - ocenę przeprowadzać będzie bezpośredni przełożony, którym może być np. zastępca wójta lub starosty, kierujący określonym działem administracji, albo nawet sam wójt czy burmistrz - jeżeli jest on bezpośrednim przełożonym kierowników.

O tym, kto ma oceniać, przesądzać więc będzie statut danej jednostki lub regulamin organizacyjny.

GSIA OSTRZEGA

Na pewno nie można uznać za prawidłowe dokonywanie oceny wyłącznie przez wójta lub starostę wobec wszystkich pracowników danego urzędu.

Sytuacja, w której struktura urzędu jest całkowicie „płaska” (brak kierowników średniego szczebla), w samorządach, nawet małych, praktycznie się nie zdarza. Jeżeli więc istnieje w danej jednostce podział na wydziały, referaty lub inne komórki, to - zgodnie z ustawą - tylko ich kierownicy mają prawo do przeprowadzania pierwszych ocen swoich pracowników. Wynika to z prostego faktu - z reguły tylko kierownik mający stały i bezpośredni nadzór, stykający się na co dzień ze swoimi podwładnymi, jest w stanie dokonać w sposób właściwy oceny pracy danej osoby.

Kogo nie trzeba oceniać?

Nie wszyscy pracownicy samorządowi będą podlegać ocenom. Nie ma obowiązku (a w przypadkach osób zarządzających - także możliwości) dokonywania ocen pracowników następujących kategorii:

* wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw (nie są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, ale osoby będące odrębną kategorią pracowników samorządowych z wyboru),

* innych pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru (dotyczy przede wszystkim członków zarządów powiatów i województw, a także członków zarządów dzielnic - jeżeli pochodzą z wyboru),

* pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych lub obsługi - zgodnie z klasyfikacją zaszeregowań z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,

* zatrudnionych w związku z pracami interwencyjnymi lub robotami publicznymi,

* pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych - według klasyfikacji zaszeregowań z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak przeprowadzić ocenę?

Jak już wspomniano, oceny będą dokonywane w sposób sformalizowany, według ściśle określonej procedury, którą przedstawiamy krok po kroku:

1. Wybór kryteriów i terminu oceny przez bezpośredniego przełożonego

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać oceniający, jest przede wszystkim dobór kryteriów oceniania. Dzielą się one na obowiązkowe (które każdy oceniający musi uwzględnić) i fakultatywne (określone w rozporządzenia jako kryteria „do wyboru”).

Kryteriów obowiązkowych okresowej oceny pracy każdego samorządowca jest sześć. Są nimi:

* sumienność,

* sprawność,

* bezstronność,

* umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

* planowanie i organizowanie pracy,

* postawa etyczna.

Oprócz nich przełożony-oceniający ma obowiązek dobrać jeszcze 3-5 fakultatywnych kryteriów oceny spośród 23 wskazanych w załączniku do rozporządzenia. Wszystkie kryteria, zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne, są szczegółowo opisane.

Poza wskazanymi w rozporządzeniu kryteriami fakultatywnymi przełożony-oceniający może ustalić jedno własne kryterium oceny. Musi ono jednak być dokładnie opisane. W każdym razie liczba kryteriów fakultatywnych (wraz z samodzielnie ustalonym i opisanym) w ocenie nie może przekroczyć 5.

Termin oceny określany jest poprzez podanie miesiąca i roku oceny. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny. Zmiana terminu - nawet po jego zatwierdzeniu - jest obligatoryjna w przypadku:

* usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego (np. z powodu choroby), uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej,

* zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, w takim przypadku konieczne jest przesunięcie terminu oceny na wcześniejszy.

Jeżeli dojdzie do zmiany terminu oceny, oceniający powinien powiadomić pisemnie ocenianego pracownika o nowym terminie.

2. Arkusz ocen

Po dokonaniu powyższych ustaleń, kryteria i terminy ocen wpisuje się do specjalnego arkusza ocen. Jego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych z 13 marca 2007 r. W arkuszu tym wypełnia się najpierw część A (dane pracownika) oraz część B (kryteria i termin ocen). Tak wypełniony arkusz przedstawia się do zatwierdzenia. Do arkusza dołącza się też kopię pisma dotyczącego zmiany terminu oceny.

3. Zatwierdzenie kryteriów

Wybrane kryteria oraz termin oceny należy przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, w której zatrudnieni są oceniający-przełożony i oceniany-pracownik. W praktyce zatwierdzenia będzie więc dokonywał wójt (burmistrz), starosta lub marszałek województwa - w stosunku do pracowników urzędów samorządowych. W przypadku odrębnych jednostek (np. biur gminnych czy powiatowych) zatwierdzenia dokonywać będą ich dyrektorzy.

Zatwierdzenia dokonuje kierownik jednostki w części B arkusza ocen.

4. Rozmowa oceniająca

Przełożony-oceniający jest obowiązany do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem. Rozmowa ta ma na celu omówienie z ocenianym wykonywania przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykanych przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny. Rozmowa ta powinna się odbyć nie wcześniej niż na 7 dni przed datą ostatecznego sporządzenia oceny okresowej.

5. Ocena pisemna

Ocena pisemna powinna być przeprowadzona już po rozmowie z ocenianym pracownikiem. Przełożony-oceniający w pierwszej kolejności wpisuje do arkusza opinię opisową dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie. Opinię tą umieszcza w części C arkusza ocen.

W części D zaznacza się w odpowiednim miejscu poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego. Stopnie oceny wykonywania obowiązków są cztery: bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający.

Jeżeli z całokształtu opinii i poziomu wykonywania obowiązków wynika, że pracownik otrzymuje ocenę bardzo dobrą, dobrą lub zadowalającą, przełożony-oceniający przyznaje okresową ocenę pozytywną. Jeżeli poziom wykonania obowiązków jest niezadowalający - ocena okresowa jest negatywna.

Należy pamiętać, że ocena okresowa jest oceną całościową. Nie są oceniane odrębnie poszczególne kryteria, przy czym wnioski i cząstkowe oceny mogą być wpisane do opinii znajdującej się w części C arkusza ocen.

6. Doręczenie pracownikowi oceny. Odwołanie.

Ocenę należy doręczyć pracownikowi na piśmie niezwłocznie po jej dokonaniu. Oceniany potwierdza jej odbiór i zapoznanie się z nią w części E arkusza ocen.

Przełożony-oceniający ma również obowiązek poinformowania pracownika o prawie do złożenia odwołania od dokonanej oceny w terminie 7 dni od daty doręczenia oceny. Pracownik ma prawo złożenia odwołania bezpośrednio do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Monika Kozakiewicz

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  28 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Możliwe przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

  Stan wyjątkowy. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego zajmie się rząd podczas najbliższego posiedzenia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest nadal poważna i wymaga szczególnych działań. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował rządowi przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

  Whistleblowing – co z ustawą?

  Whistleblowing – co z ustawą? Czego nie wiemy o ustawie wdrażającej dyrektywę o sygnalistach? Czy warto na nią czekać?

  Zmiany dla nauczycieli - godziny karciane

  Godziny karciane wrócą do szkół? Zdaniem nauczycieli dojdzie do tego poprzez zwiększenie czasu pracy. Propozycje zmian przedstawiło MEiN.

  Co się musi znaleźć w aktach budynku?

  Dokumentacja techniczna budynku jest bardzo ważna. Przedstawiamy podstawowe informacje na jej temat i wyjaśniamy, czy może ona zostać odtworzona.

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN

  6 dla nauczyciela - propozycje MEiN. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian dla nauczycieli, w tym podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele mają jednak pracować więcej.

  Do 8 lat więzienia za zakażenie koronawirusem?

  Zakażenie koronawirusem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada wysokie kary, takie jak np. za zakażenie wirusem HIV. Sprawcy może grozić nawet 8 lat więzienia.

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany

  Awans zawodowy nauczycieli - zmiany. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, egzamin na mianowanie oraz zmiany w urlopach dla nauczycieli - to niektóre propozycje MEiN.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

  Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2022 r. - ile wyniosą? Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycję wynagrodzeń. Nauczyciel dyplomowany zarobi nawet 7750 zł.

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19

  Trzecia dawka szczepionki na COVID-19 – dla kogo? Jakim preparatem będzie można się zaszczepić?

  Darmowe przejazdy komunikacją w Dzień bez Samochodu - 22 września

  22 września w Dzień bez Samochodu darmowe przejazdy komunikacją zbiorową w Warszawie i w wielu innych miastach.

  Polski Ład - dochody gmin w 2022 r.

  Polski Ład. Wiceminister Finansów Sebastian Skuza zapewnia, że żadna gmina w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów niż prognozowała przed Polskim Ładem.

  Wynagrodzenia i zatrudnienie w samorządach

  Wynagrodzenia w samorządach - czy będą podwyżki w 2022 roku? Czy spodziewana jest redukcja etatów w urzędach?

  Stan wyjątkowy - do kiedy?

  Stan wyjątkowy - do kiedy? Czy stan nadzwyczajny przy granicy polsko-białoruskiej zostanie przedłużony?

  Podwyżki cen za wodę i ścieki 2021-2024

  Podwyżki cen za wodę i ścieki. Wiceszef Wód Polskich poinformował, że do regulatora trafiło ok. 2,6 tys. wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. W ponad 90 proc. przypadków przedsiębiorstwa zawnioskowano o podwyżki cen za wodę i ścieki. Propozycje nowych taryf są składane na trzy lata (2021-2024).

  4 fala COVID - kiedy lockdown?

  4 fala COVID - kiedy lockdown? Minister Zdrowia poinformował w jakiej sytuacji rząd będzie wprowadzał obostrzenia.

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków?

  Program Poznaj Polskę - do kiedy nabór wniosków na dofinansowanie do wycieczek szkolnych? Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, są dodatkowe środki.

  Protest medyków 2021 [PODCAST]

  Protest medyków - jakie są postulaty protestujących? Jak wygląda obecnie praca w służbie zdrowia? Na te pytania, w rozmowie z Martą Zdanowską (Infor.pl) odpowiada ratownik medyczny, Jan Świtała. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu "DGPtalk: Z pierwszej strony".

  Laboratoria Przyszłości - miliard na wyposażenie dla szkół

  Laboratoria Przyszłości - rusza największa rządowa inwestycja w nowoczesną edukację. Na co będzie można uzyskać wsparcie z programu?

  Whistleblowing – stan gotowości sektora publicznego

  Whistleblowing. Zostały trzy miesiące dni do wdrożenia systemów dla sygnalistów przez podmioty prawne w sektorze publicznym, a więc i jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty w sektorze prywatnym. Do dnia dzisiejszego, pomimo upływu blisko 22 miesięcy od dnia publikacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie pojawił się nawet projekt ustawy implementującego ww. Dyrektywę do polskiego porządku prawnego.

  Brakuje nauczycieli - czy prawo do nauki jest zagrożone?

  Prawo do nauki może być zagrożone przez brak nauczycieli.

  Do kiedy wniosek o 300+?

  Wniosek o 300+ wciąż można złożyć. Do kiedy ZUS przyjmuje wnioski o "Dobry start" w 2021 r.?

  "Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych

  Lasy Państwowe przygotowały kampanię społeczną "Dla lasu, dla ludzi". Jakie są cele kampanii?

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS - ważny termin

  Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do ZUS to ważny dokument dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną. Do kiedy należy go złożyć?

  Środki dla samorządów na działania edukacyjne

  Samorządy do 17 września 2021 r. mają otrzymać środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Whistleblowing – czemu sygnaliści nie zgłaszają naruszeń?

  Whistleblowing. Kluczowym testem dla systemów będzie to czy wpłyną zgłoszenia od sygnalistów i jak na nie zareagujemy. Ilu pracowników jest gotowych zgłosić nadużycie w pracy? Dlaczego pracownicy nie powiadamiają swoich pracodawców o nadużyciach w pracy?