Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przełożeni ocenią kwalifikacje pracowników samorządowych

Monika Kozakiewicz

Przełożeni ocenią kwalifikacje pracowników samorządowych

Do 10 października br. bezpośredni przełożeni pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych lub mianowanych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze muszą dokonać oceny ich kwalifikacji.

Rząd 13 marca br. przyjął rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Teraz wszystkich naczelników i dyrektorów urzędów oraz wydziałów i referatów czeka sporo pracy - do października mają być ocenieni wszyscy urzędnicy.

Do października 2006 r. przepisy ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) przewidywały wprawdzie możliwość oceniania zatrudnionych w samorządach osób, ale dotyczyła ona jedynie stosunkowo wąskiej grupy pracowników mianowanych. Po reformie z 1999 r. cała rzesza urzędników powiatowych i wojewódzkich nie musiała w ogóle podlegać ocenom. Jeżeli jednak dany urząd lub jednostka zdecydowały się na wprowadzenie ocen okresowych swoich pracowników, wówczas miały pełną swobodę w uregulowaniu tej kwestii - sposób i kryteria oceny określano w statucie lub specjalnym regulaminie.

Nowe przepisy - nowe obowiązki

Sytuacja uległa całkowitej zmianie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych z 25 sierpnia 2006 r. Jej nowy art. 17 został znacznie rozbudowany. Na barki pracodawców i kierowników samorządowych nałożono zupełnie nowe obowiązki.

Przede wszystkim ocenom okresowym podlegać teraz będą wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. Poza nimi nadal oceniani będą wszyscy pracownicy mianowani - zarówno urzędnicy, jak i zatrudnieni na stanowiskach pracowniczych, pomocniczych i obsługi (warto zauważyć, że dziś mianowani nieurzędnicy stanowią ogromną rzadkość). Jednak ta ocena będzie przeprowadzana w dużo bardziej sformalizowany sposób i według dokładnie określonych reguł.

„Bat” na złych pracowników

Ocenianie ma teraz na celu - poza lepszym rozpoznaniem możliwości i jakości pracy zatrudnionych - także dokonanie innej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie eliminacji z urzędów i biur pracowników źle wykonujących swoje zadania. Nowy art. 17 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że po doręczeniu pracownikowi ujemnej okresowej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, pracodawca samorządowy niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.

GSIA OSTRZEGA

Brzmienie tego przepisu jest klarowne - dwukrotna negatywna ocena pracownika oznacza zwolnienie z pracy. Nie ma tu innej możliwości - przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek zwolnienia złego pracownika.

Warto jednak pamiętać, że druga ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od doręczenia pracownikowi pierwszej, negatywnej oceny.

Czasu zostało niewiele

Zmienione przepisy ustawy o pracownikach samorządowych upoważniły Radę Ministrów do wydania stosownego rozporządzenia regulującego tryb przeprowadzania ocen. Oznaczało to, że wszelkie dotychczas uchwalone i wydane przepisy należało odłożyć „na półkę”. Utraciły one moc z chwilą wejścia w życie nowelizacji. Zarazem jednak art. 3 nowelizacji nałożył na samorządy obowiązek dokonania ocen w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów - czyli do 10 października 2007 r.

Jednak przepisy wykonawcze, bez których nie sposób przeprowadzić oceny, dopiero niedawno ujrzały światło dzienne - zostały bowiem opublikowane 30 marca br. w Dzienniku Ustaw nr 55 pod poz. 361 i wejdą w życie 7 kwietnia br.

Od tego momentu można zacząć procedurę oceny.

Kto będzie oceniał?

Oceny ma dokonywać - jak to określono w ustawie - „bezpośredni przełożony” ocenianego pracownika. Pojęcie to nie odnosi się więc do pracodawcy, ale raczej do osoby sprawującej kierownictwo nad ocenianym. Zazwyczaj będzie to więc np. kierownik zespołu lub referatu, naczelnik wydziału itp. W przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska - wspomnianych kierowników wydziałów czy referatów - ocenę przeprowadzać będzie bezpośredni przełożony, którym może być np. zastępca wójta lub starosty, kierujący określonym działem administracji, albo nawet sam wójt czy burmistrz - jeżeli jest on bezpośrednim przełożonym kierowników.

O tym, kto ma oceniać, przesądzać więc będzie statut danej jednostki lub regulamin organizacyjny.

GSIA OSTRZEGA

Na pewno nie można uznać za prawidłowe dokonywanie oceny wyłącznie przez wójta lub starostę wobec wszystkich pracowników danego urzędu.

Sytuacja, w której struktura urzędu jest całkowicie „płaska” (brak kierowników średniego szczebla), w samorządach, nawet małych, praktycznie się nie zdarza. Jeżeli więc istnieje w danej jednostce podział na wydziały, referaty lub inne komórki, to - zgodnie z ustawą - tylko ich kierownicy mają prawo do przeprowadzania pierwszych ocen swoich pracowników. Wynika to z prostego faktu - z reguły tylko kierownik mający stały i bezpośredni nadzór, stykający się na co dzień ze swoimi podwładnymi, jest w stanie dokonać w sposób właściwy oceny pracy danej osoby.

Kogo nie trzeba oceniać?

Nie wszyscy pracownicy samorządowi będą podlegać ocenom. Nie ma obowiązku (a w przypadkach osób zarządzających - także możliwości) dokonywania ocen pracowników następujących kategorii:

* wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw (nie są to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, ale osoby będące odrębną kategorią pracowników samorządowych z wyboru),

* innych pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru (dotyczy przede wszystkim członków zarządów powiatów i województw, a także członków zarządów dzielnic - jeżeli pochodzą z wyboru),

* pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych lub obsługi - zgodnie z klasyfikacją zaszeregowań z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich,

* zatrudnionych w związku z pracami interwencyjnymi lub robotami publicznymi,

* pozostałych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych - według klasyfikacji zaszeregowań z rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak przeprowadzić ocenę?

Jak już wspomniano, oceny będą dokonywane w sposób sformalizowany, według ściśle określonej procedury, którą przedstawiamy krok po kroku:

1. Wybór kryteriów i terminu oceny przez bezpośredniego przełożonego

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać oceniający, jest przede wszystkim dobór kryteriów oceniania. Dzielą się one na obowiązkowe (które każdy oceniający musi uwzględnić) i fakultatywne (określone w rozporządzenia jako kryteria „do wyboru”).

Kryteriów obowiązkowych okresowej oceny pracy każdego samorządowca jest sześć. Są nimi:

* sumienność,

* sprawność,

* bezstronność,

* umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

* planowanie i organizowanie pracy,

* postawa etyczna.

Oprócz nich przełożony-oceniający ma obowiązek dobrać jeszcze 3-5 fakultatywnych kryteriów oceny spośród 23 wskazanych w załączniku do rozporządzenia. Wszystkie kryteria, zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne, są szczegółowo opisane.

Poza wskazanymi w rozporządzeniu kryteriami fakultatywnymi przełożony-oceniający może ustalić jedno własne kryterium oceny. Musi ono jednak być dokładnie opisane. W każdym razie liczba kryteriów fakultatywnych (wraz z samodzielnie ustalonym i opisanym) w ocenie nie może przekroczyć 5.

Termin oceny określany jest poprzez podanie miesiąca i roku oceny. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny. Zmiana terminu - nawet po jego zatwierdzeniu - jest obligatoryjna w przypadku:

* usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego (np. z powodu choroby), uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej,

* zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, w takim przypadku konieczne jest przesunięcie terminu oceny na wcześniejszy.

Jeżeli dojdzie do zmiany terminu oceny, oceniający powinien powiadomić pisemnie ocenianego pracownika o nowym terminie.

2. Arkusz ocen

Po dokonaniu powyższych ustaleń, kryteria i terminy ocen wpisuje się do specjalnego arkusza ocen. Jego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych z 13 marca 2007 r. W arkuszu tym wypełnia się najpierw część A (dane pracownika) oraz część B (kryteria i termin ocen). Tak wypełniony arkusz przedstawia się do zatwierdzenia. Do arkusza dołącza się też kopię pisma dotyczącego zmiany terminu oceny.

3. Zatwierdzenie kryteriów

Wybrane kryteria oraz termin oceny należy przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, w której zatrudnieni są oceniający-przełożony i oceniany-pracownik. W praktyce zatwierdzenia będzie więc dokonywał wójt (burmistrz), starosta lub marszałek województwa - w stosunku do pracowników urzędów samorządowych. W przypadku odrębnych jednostek (np. biur gminnych czy powiatowych) zatwierdzenia dokonywać będą ich dyrektorzy.

Zatwierdzenia dokonuje kierownik jednostki w części B arkusza ocen.

4. Rozmowa oceniająca

Przełożony-oceniający jest obowiązany do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem. Rozmowa ta ma na celu omówienie z ocenianym wykonywania przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykanych przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny. Rozmowa ta powinna się odbyć nie wcześniej niż na 7 dni przed datą ostatecznego sporządzenia oceny okresowej.

5. Ocena pisemna

Ocena pisemna powinna być przeprowadzona już po rozmowie z ocenianym pracownikiem. Przełożony-oceniający w pierwszej kolejności wpisuje do arkusza opinię opisową dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie. Opinię tą umieszcza w części C arkusza ocen.

W części D zaznacza się w odpowiednim miejscu poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego. Stopnie oceny wykonywania obowiązków są cztery: bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający.

Jeżeli z całokształtu opinii i poziomu wykonywania obowiązków wynika, że pracownik otrzymuje ocenę bardzo dobrą, dobrą lub zadowalającą, przełożony-oceniający przyznaje okresową ocenę pozytywną. Jeżeli poziom wykonania obowiązków jest niezadowalający - ocena okresowa jest negatywna.

Należy pamiętać, że ocena okresowa jest oceną całościową. Nie są oceniane odrębnie poszczególne kryteria, przy czym wnioski i cząstkowe oceny mogą być wpisane do opinii znajdującej się w części C arkusza ocen.

6. Doręczenie pracownikowi oceny. Odwołanie.

Ocenę należy doręczyć pracownikowi na piśmie niezwłocznie po jej dokonaniu. Oceniany potwierdza jej odbiór i zapoznanie się z nią w części E arkusza ocen.

Przełożony-oceniający ma również obowiązek poinformowania pracownika o prawie do złożenia odwołania od dokonanej oceny w terminie 7 dni od daty doręczenia oceny. Pracownik ma prawo złożenia odwołania bezpośrednio do kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Monika Kozakiewicz

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. 

  Rak piersi: Moim zdaniem diagnostyka genetyczna leży [wywiad]

  Dziś pacjentki mogą mieć szybki dostęp do terapii bez konieczności hospitalizacji, bez spotykania się z grupą pacjentów, bez wysłuchiwania trudnych historii korytarzowych w oczekiwaniu w kolejce. Idziemy na szybki zastrzyk i spędzamy bardzo mało czasu w miejscu leczenia - mówi Magdalena Kardynał (Fundacja OmeaLife)

  Aerozol na migrenę. Kiedy pacjenci będą mogli skorzystać? [Badania]

  Ketamina przyjmowana w postaci aerozolu do nosa może okazać się bezpieczną i skuteczną metodą terapii opornej na leczenie przewlekłej migreny - informuje najnowszy numer czasopisma „Regional Ansthetic & Pain Medicine”.

  Nowe podręczniki HIT dla klasy II

  Wydawnictwo Biały Kruk i WSiP ubiegają się o dopuszczenie podręczników do HiT dla klasy II

  Rekrutacja na studia 2023 r. Nowe kierunki studiów. Ile miejsc dla studentów?

  Nowe kierunki studiów: na Uniwersytecie Rzeszowskim - zarządzanie państwem, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - archeometria, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie - gastronomia i catering dietetyczny.

  Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

  Polski system zdrowia skrytykowany – jakie są zastrzeżenia? Według analizy prof. Johna Yfantopoulosa z greckiego Instytutu Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych IPOKE, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Dlatego koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. Czy da się poprawić rentowność systemu zdrowia? 

  1 czerwca 2023 r. dodatkowa sesja maturalna [Matura 2023]

  W czwartek o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. 

  Sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie [Formuła: 2012, 2017, 2019]

  W czwartek rozpoczyna się letnia sesja egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy składają się z dwóch części: pisemnej i z części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

  Od 1 czerwca 2023 r. bezpłatne szczepienia dzieci przeciwko HPV

  Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już szczepić się przeciw HPV.

  Pierwsza od 13 lat podwyżka wynagrodzeń konsultantów zdrowia. Rocznie nie więcej niż 17 000 zł - 23 000 zł

  W II kwartale 2023 r. podwyżka wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Pierwsza od 13 lat.

  Stopnie alarmowe na terenie całej Polski do 31 sierpnia 2023 r.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 31 maja 2023 r., że premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Mamo, Twój pokarm to najlepszy i najzdrowszy sposób żywienia

  Karmienie piersią jest tematem kolejnej "Środy z Profilaktyką", przypadającej 31 maja w ramach akcji edukacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 26 maja do 1 czerwca trwa Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią.

  Dzień Dziecka w Warszawie. Jakie atrakcje dla dzieci?

  Jakie atrakcje przygotowały stołeczne instytucje kultury w Warszawie na Dzień Dziecka?