Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy można zwolnić pracownika samorządowego mianowanego

Jarosław Żarowski
Samorządowi pracownicy mianowani korzystają ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Trudniej jest ich zwolnić niż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych), która obowiązuje od początku 2009 r., nie przewiduje mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy w samorządach. Przed 2009 rokiem, zgodnie z wówczas obowiązującą ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (dalej: stara ustawa o pracownikach samorządowych), pracownicy samorządowi byli zatrudniani na podstawie mianowania na stanowiskach określonych w statucie gminy lub związku międzygminnego.

Z początkiem 2012 r. stosunki pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania zostaną przekształcone w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego może zostać rozwiązany:

● z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,

● bez wypowiedzenia (czyli natychmiast),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● za porozumieniem stron.

Rozwiązanie z okresem wypowiedzenia

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:

● likwidacji lub reorganizacji jednostki, w której pracuje, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie go na inne stanowisko,

● niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

● stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie go na inne stanowisko,

● nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury,

● utraty nieposzlakowanej opinii,

● złożenia wypowiedzenia przez pracownika

– art. 55 ust. 1 i 10 ustawy o pracownikach samorządowych.

Przejawem wzmocnionej ochrony stosunku pracy pracowników samorządowych mianowanych jest przede wszystkim to, że (inaczej niż w przypadku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) katalog przyczyn, które umożliwiają rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, został określony wyczerpująco. Kolejna różnica jest taka, że okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownika samorządowego mianowanego wynosi zawsze 3 miesiące.

Niezawiniona utrata uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku może nastąpić przede wszystkim wtedy, gdy pracownik utraci niezbędne uprawnienia z powodu stanu zdrowia.

Zwolnienie na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) jest dopuszczalne, jeżeli stwierdzono w nim:

● trwałą i całkowitą niezdolność do pracy lub

● trwałą i częściową niezdolność do pracy polegającą na niemożności wykonywania pracy takiego rodzaju, jaką dany pracownik wykonuje.

Z kolei rozwiązanie stosunku pracy z powodu nabycia prawa do renty może nastąpić, gdy rentę przyznano z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Nie ma przepisów precyzujących pojęcie „nieposzlakowana opinia” ani też wyjaśniających, według jakich kryteriów, w jaki sposób stwierdzać, czy dany pracownik ją utracił. Przesłanka ta ma więc de facto charakter oceny. Utrata nieposzlakowanej opinii jest powodem umożliwiającym rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym dopiero od 2009 roku. Stara ustawa o pracownikach samorządowych takiej możliwości nie dawała.

Rozwiązanie natychmiastowe z winy pracownika

Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego może zostać rozwiązany bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) w przypadku:

● ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,

● popełnienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa uniemożliwiającego dalsze jego zatrudnienie, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

● zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

– art. 55 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych.

Katalog przyczyn umożliwiających tzw. zwolnienie dyscyplinarne pracowników samorządowych mianowanych od 2009 roku jest taki sam, jak określony w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Przepisy nie precyzują pojęcia „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Pomocne mogą być w tym względzie liczne orzeczenia Sądu Najwyższego (dalej: SN), które zostały wydane w odniesieniu do zwolnień z tego powodu na podstawie k.p. (patrz: Z orzecznictwa).

Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 668/98) uznał, że popełnienie przez pracownika przestępstwa może uniemożliwiać jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym stanowisku także wówczas, gdy nie było dokonane na szkodę pracodawcy, jeżeli rodzaj przestępstwa ma związek z charakterem zatrudnienia pracownika. Wyrok ten zapadł w sprawie osoby, która w związku z wypełnianiem obowiązków pracowniczych miała dostęp do dokumentów tożsamości innych osób i przywłaszczyła taki dokument, a następnie się nim legitymowała. Wyjaśniając, kiedy uznać przestępstwo za oczywiste, SN w wyroku z 31 stycznia 1977 r. (sygn. akt I PRN 141/76) wskazał, że można to uczynić, jeżeli nienasuwający wątpliwości stan faktyczny pozwala na pewne stwierdzenie, iż pracownik dopuścił się czynu zagrożonego sankcją karną przez ustawę. Nie można natomiast uznać oczywistości przestępstwa pracownika, jeżeli brak jest pewności, czy przestępstwo w ogóle zostało popełnione albo kto dopuścił się czynu przestępnego.

Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku może być podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wówczas, gdy pracownik zostanie pozbawiony tych uprawnień z własnej winy, wskutek naruszenia obowiązków pracowniczych, dopuszczenia się wykroczenia lub przestępstwa. Decyduje w tym wypadku nie sam czyn zawiniony przez pracownika, lecz stwierdzenie jego skutków w sferze uprawnień zawodowych (wyrok SN z 26 października 1984 r., sygn. akt I PRN 142/84). Ocena pracodawcy, że strażnik miejski nie ma nienagannej opinii, nie oznacza zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (wyrok SN z 11 stycznia 2006 r., sygn. akt II PK 122/05).

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym bez wypowiedzenia z jego winy nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy (art. 55 ust. 7 ustawy o pracownikach samorządowych).

Czytaj także: Jak obliczyć odprawy dla pracowników samorządowych>>

Inne przypadki ustania zatrudnienia

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym bez wypowiedzenia (natychmiast) może też nastąpić z tzw. przyczyn przez niego niezawinionych. Jest to dopuszczalne w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy z:

● powodu choroby – trwającej dłużej niż rok,

● innej przyczyny – trwającej dłużej niż miesiąc

– art. 55 ust. 8 ustawy o pracownikach samorządowych.

Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie mianowania ulega z mocy prawa rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku utraty obywatelstwa polskiego (art. 55 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych).

Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego wygasa w przypadku prawomocnego:

● orzeczenia utraty praw publicznych,

● skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

– art. 55 ust. 12 ustawy o pracownikach samorządowych.

Wygaśnięcie stosunku pracy jest podobne do rozwiązania z mocy prawa. Następuje z chwilą, gdy zaszło zdarzenie, które – zgodnie z przepisami – powoduje ustanie w ten sposób zatrudnienia. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje niezależnie od tego, czy taka jest wola pracodawcy, czy pracownika.

Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie mianowania może być też rozwiązany w drodze porozumienia stron (art. 55 ust. 11 o pracownikach samorządowych). Przepisy nie określają powodów, z jakich może to nastąpić, ani terminu zakończenia zatrudnienia. Czy więc dojdzie do ustania zatrudnienia w drodze porozumienia stron, a jeśli tak – w jakim terminie, zależy wyłącznie od uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem.

Z orzecznictwa

W pojęciu „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” mieszczą się trzy elementy. Są to:

1) bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego),

2) naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy, a także

3) zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo.

Uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie musi być jedynie zawinione uchybienie pracownicze wywołujące istotną szkodę majątkową w mieniu pracodawcy. Taką przyczyną może być także zawinione działanie pracownika powodujące zagrożenie interesów pracodawcy.

Wyrok SN z 9 lipca 2009 r., sygn. akt II PK 46/09

Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne, może stanowić ciężkie naruszenie tych obowiązków.

Wyrok SN z 5 czerwca 2007 r., sygn. akt I PK 5/07

Zachowanie pracownika na stanowisku kierowniczym polegające na ubliżaniu współpracownikom może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., sygn. akt I PK 290/04

Z orzecznictwa

Utworzenie jednostki budżetowej gminy przejmującej zadania i mienie dotychczasowych jednostek organizacyjnych urzędu gminy, połączone z przejściem do tej jednostki pracowników na podstawie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest reorganizacją urzędu uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi mianowanymi.

Wyrok SN z 17 lutego 2005 r., sygn. akt II PK 210/04

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy mianowany chce wręczyć pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, nie podając jego przyczyny. Czy może tak postąpić i czy takie wypowiedzenie będzie zgodne z prawem?

Tak. Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie mianowania może rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik (inaczej niż pracodawca) ma prawo to uczynić z jakiegokolwiek powodu i nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia.

Czytaj także: Czy negatywną ocenę pracownika samorządowego można zaskarżyć do sądu>>

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy mianowany usiłował ukraść komputer z instytucji, w której pracuje. Został zatrzymany przez pracownika ochrony przy wynoszeniu komputera z budynku, w którym jest siedziba tej instytucji. Prokurator postawił mu zarzut kradzieży, postępowanie w sprawie trwa. Czy w takiej sytuacji pracodawca powinien od razu go zwolnić, czy poczekać na wyrok sądu?

Pracodawca może (ale nie musi) zwolnić dyscyplinarnie takiego pracownika. Jeżeli pracodawca nie dokona tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, to stosunek pracy wygaśnie, gdy w sprawie zapadnie prawomocny wyrok skazujący.

Podstawy prawne

•  Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

•  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227; zm. Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 224)

•  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1704)

•  Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. nr 170, poz. 1218) – nieobowiązująca

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd chwali się 30 korzystnymi dla Polaków zmianami w podatkach

  Ministerstwo opublikowało listę korzystnych zmian w podatkach wprowadzonych od 2016 r. Jest to prawdopodobnie odpowiedź na zestawienie szeregu podwyżek podatków, opłat i niekorzystnych rozwiązań przez money.pl. 

  Duża podwyżka: 4765,32 zł brutto dla osoby niepełnosprawnej. Świadczenie wspierające i jednocześnie renta socjalna w 2024 r.

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowało MRiPS.

  Niewyjaśnione problemy trawienne. Zespół alfa-gal. Czy to skutek ukąszenia kleszcza?

  The American Gastroenterological Association (AGA) opublikowało nowe wytyczne kliniczne, aby pomóc lekarzom i pacjentom w określeniu, czy niewyjaśnione objawy ze strony przewodu pokarmowego są spowodowane zespołem alfa-gal, alergią pokarmową na mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powodowaną przez ukąszenie kleszcza amerykańskiego. W Polsce pierwszy przypadek zespołu alfa-gal odnotowano w roku 2021 w Krakowie.

  MF: nie będzie waloryzacji 500+ do 1000+

  Nie dyskutujemy i nie ma mowy o podniesieniu 500 plus do 1000 plus - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W tym roku priorytetem, jaki stanął przed polskim budżetem, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo - dodała.

  "Trenuj z wojskiem" - weekendowe szkolenia w kwietniu 2023 r.

  Kolejna edycja programu "Trenuj z wojskiem" będzie przybliżać różne specjalizacje w Wojsku Polskim, by zachęcić młodych ludzi do służby – zapowiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

  DGP: Szurm emerytów na ZUS. Eksperci chcą to zatrzymać zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

  Polacy ignorują zachęty do dłuższej pracy przed emeryturą. 

  Plan Strategiczny WPR. Jest harmonogram naboru wniosków

  Harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy mogą występować o dopłaty bezpośrednie od połowy marca.

  W środę kolejna akcja NURD. Będzie więcej policji na drogach

  Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (NURD) – to nazwa ogólnopolskich działań kontrolno-prewencyjnych, jakie drogówka przeprowadzi w środę 22 marca. Funkcjonariusze będą kontrolować, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.

  Kto, gdzie, kiedy składa wniosek o dopłaty w rolnictwie w 2023 r. [Harmonogram dla rolników pszczelarzy, producentów owoców]

  ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

  1,2 mln laptopów dla uczniów za 3 mld zł - szczegóły programu

  1,2 mln laptopów, za łączną kwotę blisko 3 mld zł; komputery trafią zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, dostarczone będą wraz z oprogramowaniem; powstanie specjalny portal zgłoszeniowy, który pozwoli zgłaszać potencjalne problemy ze sprzętem - to niektóre z wyjaśnień kancelarii premiera w odpowiedzi na pytania posłów w sprawie zakupu laptopów dla czwartoklasistów i nauczycieli.

  Las – naturalne lekarstwo. I to bez recepty!

  Las – naturalne lekarstwo. Przywitaliśmy już wiosnę, a w nocy z 25 na 26 marca zmieniamy czas na letni i dłużej będziemy cieszyć się światłem w ciągu dnia. To dobry moment, aby przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury. Dlaczego las ma na nas taki dobry wpływ?

  Wdówik: Świadczenie wspierające 3176 zł będzie można łączyć z rentą socjalną albo zasiłkiem pielęgnacyjnym

  Dla osób z najcięższą niepełnosprawność będziemy kierować dodatkowe świadczenie równe 200 proc. renty socjalnej, czyli 3176 zł. To działanie w ramach skali opartej o narzędzia międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

  MRiPS: Badania psychiatryczne pacjenta DPS. Czy można trafić do DPS bez swojej zgody?

  Niedopuszczalne jest przyjmowanie i przebywanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, bez wyrażenia przez te osoby świadomej zgody – wyjaśnił resort rodziny i polityki społecznej.

  Wiceminister Szwed: 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy

  W tym roku przekażemy łącznie ponad 930 mln zł na środowiskowe domy samopomocy - czyli ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

  Rolniku! W tym roku nie tylko dopłaty. Możesz złożyć osobny wniosek o pieniądze na ekoschematy

  Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2023 r. Jeżeli rolnik złoży wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 9 czerwca 2023 r. jego dopłata zostanie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

  Pierwszy stały garnizon US Army w Polsce od 21 marca 2023 r. "Camp Kościuszko"

  We wtorek 21 marca 2023 r. w poznańskim "Camp Kościuszko" odbędzie się uroczystość przekształcenia Regionalnej Grupy Wsparcia w Garnizon Sił Zbrojnych US Army w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie to pierwszy stały garnizon wojsk amerykańskich w Polsce. 

  Nowe świadczenie wspierające 3176,88 zł dla niepełnosprawnych. Czy trzeba zrezygnować z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Od 1 stycznia 2024 r. osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie wspierające w kwocie dwa razy większej niż renta socjalna.  Na dziś jest to 3176,88 zł brutto. Czy skorzystanie z niego wymaga rezygnacji z renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego?

  Jak rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 r. w ZUS RCA [nowy wzór od 1 maja 2023 r.]

  W 2023 r. po raz pierwszy masz obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Rozliczenie roczne przekazujesz w dokumencie za kwiecień 2023 roku

  Jak często Polacy myją zęby? Sytuacja nie wygląda najlepiej

  Jak często Polacy myją zęby?  Z najnowszego badania opinii społecznej wynika, że blisko 60% Polaków myje zęby dwa razy dziennie, a niecałe 20% robi to tylko raz. Z kolei ponad 11% ankietowanych sięga po szczoteczkę trzy razy w ciągu dnia, a niespełna 3% – częściej. Tylko nieco ponad 2% czyści zęby po każdym posiłku. Sondaż pokazuje też, że blisko 3% ankietowanych nie szczotkuje ich codziennie. Brakuje polityki profilaktycznej. 

  Co to jest wyspa ciepła w miastach? [wywiad]

  W miastach powstają tzw. wyspy ciepła, które - w połączeniu z falami upałów - dla wielu mogą być niebezpieczne. Aby sprawdzić, jak zmiany klimatu wpływają na miasta, Polska Agencja Kosmiczna zleciła wykonanie analizy wysp ciepła dla pięciu dużych polskich miast - mówi Jolanta Orlińska z POLSA.

  Nowy wzór ZUS DRA w PDF dla rozliczenia składki zdrowotnej od 1 maja 2023 r. [zasady ogólne, ryczałt, podatek liniowy]

  Do rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r. wypełnia się blok XII nowego wzoru ZUS DRA. Formularz jest już opublikowany, ale obowiązuje od 1 maja 2023 r.

  ZUS ZSWA do 31 marca 2023 r. Poradnik ZUS [PDF do ściągnięcia]

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Nowelizacja Kodeksu wyborczego - Dz.U. poz. 497 [Centralny Rejestr Wyborców]

  Bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, powstanie Centralnego Rejestru Wyborców, zmiany w zasadach nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej.

  Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej od 17 marca 2023 r.

  Od piątku, 17 marca, działa e-skierowanie do sanatorium. Przyszły kuracjusz będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta, na jakim etapie przetwarzania jest jego e-skierowanie - informuje Centrum e-Zdrowia

  Darowizna na krwiodawstwo

  Honorowy dawca krwi może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 r. Limit darowizn wynosi 6% dochodu/przychodu.