Kategorie

Powrót do pracy sprzed wykonywania funkcji w samorządzie

Jarosław Żarowski
Powrót do pracy sprzed wykonywania funkcji w samorządzie/ Fot. Fotolia
Fotolia
Część samorządowców na czas sprawowania funkcji korzysta z urlopu bezpłatnego w miejscu, w którym wcześniej pracowali. Z reguły udzielenie takiego urlopu zależy od woli pracodawcy, ale czasem jest obligatoryjne. Po tym, jak przestaną być samorządowcami, mają prawo wrócić do poprzedniego pracodawcy, ale pod pewnymi warunkami i nie zawsze na to samo stanowisko.

Inna jest sytuacja radnych, inna kończących wykonywanie funkcji w ramach stosunku pracy z wyboru, a jeszcze inna pozostałych samorządowców.

Radni

Obligatoryjny jest urlop bezpłatny dla osób, które przed uzyskaniem mandatu radnego wykonywały pracę w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwie powiatu lub urzędzie marszałkowskim województwa, w którym uzyskały mandat. Wymóg taki dotyczy też wybranych na radnych:

● gminy – wykonujących funkcję kierownika lub zastępcy kierownika w jednostce organizacyjnej tej gminy,

● powiatu – pełniących funkcję kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu,

● województwa – zatrudnionych na stanowisku kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie.

Reklama

Wspomniane osoby są zobowiązane złożyć wniosek o urlop bezpłatny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu (złożeniem ślubowania) i jednocześnie w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyniku wyborów przez właściwy organ wyborczy. Niezłożenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Każdy radny w tych sytuacjach otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu, a radny gminy i województwa także trzech miesięcy po jego wygaśnięciu (art. 24b w zw. z art. 23a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: u.s.g., art. 24 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; dalej: u.s.p. i art. 26 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; dalej: u.s.w.). Pracodawca ma zatem obowiązek udzielić urlopu.

Wymóg złożenia wniosku o urlop bezpłatny dotyczy też radnego kierującego jednostką organizacyjną przejętą lub utworzoną przez dany samorząd w czasie kadencji, w której wykonuje już mandat. Wówczas z wnioskiem należy wystąpić w terminie sześciu miesięcy od przejęcia lub utworzenia takiej jednostki.

Po wygaśnięciu mandatu:

pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie przysługujący urlop bezpłatny,

● radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie siedmiu dni od dnia wygaśnięcia mandatu

– art. 24c u.s.g., art. 25 u.s.p. i art. 26 ust. 6 u.s.w.

Zobacz również: Sekretarz jako wyjątkowa funkcja w urzędzie

Z orzecznictwa

Wykładnia art. 24b ust. 1 u.s.g. prowadzi do rezultatu, że nie ma żadnego znaczenia status pracownika w urzędzie gminy, w szczególności zaś to, czy jest on urzędnikiem. Nieistotne jest również, czy pracownik odgrywa jakąś rolę w procesie formułowania i wyrażania na zewnątrz aktów realizacji kompetencji organu wykonawczego gminy, czy też pełni funkcje stricte pomocnicze. Problem bowiem nie dotyczy pozycji zajmowanej przez radnego w strukturze urzędu gminy; jego istota sprowadza się natomiast do istniejącej między pracownikiem (niezależnie od zajmowanego przez niego stanowiska) a pracodawcą więzi podległości, której źródłem jest stosunek pracy.

Wyrok NSA z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 2534/11

Osoba, która przestała być radnym, nie musi mieć więc zapewnionej pracy na tym stanowisku, co przed urlopem bezpłatnym. Powinno być jednak to stanowisko znajdujące się na tym samym szczeblu hierarchii istniejącej w danej instytucji – struktury organizacyjnej, kategorii zaszeregowania, zakresu samodzielności, decyzyjności itp. Decyzja, czy powracający z urlopu bezpłatnego były radny otrzyma to samo, czy równorzędne stanowisko, należy do pracodawcy. Może on zatem dokonać w pewnym zakresie jednostronnej i trwałej modyfikacji treści stosunku pracy. Przy czym były radny powinien mieć zapewnione wynagrodzenie aktualnie obowiązujące na stanowisku, na którym pracował przed objęciem mandatu, a nie jakie pobierał przed urlopem bezpłatnym.

Zatrudnieni na podstawie wyboru

Reklama

W przeciwieństwie do radnych nie ma sytuacji, w których osoby będące w samorządowych władzach wykonawczych muszą składać wniosek o urlop bezpłatny u poprzedniego pracodawcy, jak też w których pracodawcy musieliby takie wnioski uwzględniać.

Nie ma też szczególnych przepisów dotyczących zasad udzielania urlopu bezpłatnego wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, członkom zarządów powiatów i województw. W grę wchodzą więc zasady ogólne określone w k.p., zgodnie z którymi pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego:

● na pisemny wniosek pracownika,

● za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami

– art. 174 i art. 1741 k.p.

Pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 74 k.p.).

Zobacz również Ocena okresowa dla pracowników samorządowych – warunki przeprowadzania

PRZYKŁAD

Pracownikowi urzędu gminy został udzielony urlop bezpłatny w związku z tym, że w tej gminie był radnym. Przestał być jednak radnym wskutek upływu kadencji, ale nie zgłosił gotowości do pracy. Twierdził jedynie, że na razie nie może pracować, bo źle się czuje, jednak nie przedstawił zwolnienia lekarskiego. Czy należy uznać, że jego stosunek pracy wygasa z upływem okresu, na jaki został udzielony urlop bezpłatny? Jeśli nie, to czy pracodawca może go zwolnić dyscyplinarnie za nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia?

Nie ma przepisów określających skutki niezgłoszenia przez radnego gotowości przystąpienia do pracy w terminie siedmiu dni od wygaśnięcia mandatu. Jak wskazał jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt I PK 160/07), zgodnie z art. 63 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w k.p. oraz w przepisach szczególnych. Oznacza to, że sankcja w postaci wygaśnięcia umowy o pracę powinna być wyraźnie określona w przepisach k.p. lub jednoznacznie wynikać z przepisów szczególnych. Brak jest zaś takiego unormowania w przepisach u.s.g., regulujących kwestie urlopu bezpłatnego radnego gminy pozostającego w stosunku pracy u gminnego pracodawcy. W konsekwencji, uwzględniając ten wyrok, niezgłoszenie przez byłego radnego w ciągu siedmiu dni od wygaśnięcia mandatu gotowości do przystąpienia do pracy nie powoduje bezpośrednich skutków dla istnienia stosunku pracy.

Jeżeli były radny gminy nie pojawi się w pracy po zakończeniu urlopu bezpłatnego (tj. po trzech miesiącach od wygaśnięcia mandatu) i tego nie usprawiedliwi, wówczas pracodawca może zastosować sankcje za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, łącznie z tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym (rozwiązaniem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – art. 52 k.p.). Do czasu, kiedy jednak trwa urlop bezpłatny trudno mówić o nieobecności w pracy.

Gwarancje stabilności warunków pracy osób, które wzięły urlop bezpłatny w związku z wykonywaniem w samorządzie funkcji w ramach stosunku pracy z wyboru, są zatem słabsze niż radnych w opisanych wcześniej sytuacjach. Po urlopie bezpłatnym należy im zapewnić stanowisko nie gorzej wynagradzane niż zajmowane przed tym urlopem. Nie musi ono być równorzędne w hierarchii (strukturze) istniejącej u danego pracodawcy. W dodatku niezgłoszenie powrotu do pracy w siedmiodniowym terminie skutkuje, co do zasady, zakończeniem stosunku pracy u pracodawcy, u którego brali urlop bezpłatny. Niezgłoszenie zamiaru powrotu we wspomnianym terminie nie powoduje takiego skutku, gdy np. pracownik przedstawi pracodawcy zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby (por. wyrok SN z 22 stycznia 2003 r., sygn. akt II UK 12/02).

PRZYKŁAD

Pan Adam w nowej kadencji samorządu został ponownie wybrany na członka zarządu powiatu. Funkcję tę wykonuje w ramach stosunku pracy z wyboru. Cztery lata temu, gdy po raz pierwszy został wybrany do zarządu powiatu, uzyskał na swój wniosek urlop bezpłatny u poprzedniego pracodawcy. Czy aby w nowej kadencji u poprzedniego pracodawcy zachować status quo, powinien wystąpić z kolejnym wnioskiem o taki urlop?

Wskazane jest wystąpienie z kolejnym wnioskiem o urlop bezpłatny. Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 210/00) uznał, że pracownik pozostający na urlopie bezpłatnym u pracodawcy, który zatrudniał go w dniu wyboru, w razie wygaśnięcia mandatu i objęcia w drodze wyboru innego stanowiska, obowiązany jest ponownie uzyskać urlop bezpłatny. Choć wyrok dotyczył osoby, która po wygaśnięciu mandatu została wybrana na inne stanowisko (w tej samej jednostce samorządu), to SN wskazał m.in. na fakt, iż były to odrębne mandaty – stanowiska, na które wybór następował odrębnie.

Tymczasem zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu (art. 28 u.s.p.). Zatem w dniu wyboru nowego zarządu powiatu wygasają mandaty członków starego zarządu i dochodzi do objęcia mandatów przez nowy zarząd.

Urlop bezpłatny może być też udzielony w związku z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie wyboru osobie, która wcześniej u tego samego pracodawcy samorządowego była zatrudniona na innej podstawie na innym stanowisku. Osoba ta ma również prawo do powrotu do poprzedniej pracy na przedstawionych wyżej zasadach, określonych w art. 74 k.p. (por. uchwałę SN z 18 grudnia 2003 r., sygn. akt III PZP 17/03). Prawo powrotu do pracy na zasadach określonych w art. 74 k.p. przysługuje też, gdy doszło do skrócenia kadencji, na czas której udzielono urlopu bezpłatnego. Pracownikowi, który po upływie okresu bezpłatnego zgłosił gotowość do podjęcia pracy, lecz nie został do niej dopuszczony, przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy oraz wynagrodzenie za czas jej niewykonywania, obliczane zgodnie z art. 81 § 1 k.p. (por. wyrok SA w Warszawie z 15 grudnia 1999 r., sygn. akt III APa 27/99).

Polecamy serwis: Organizacja

Pozostali samorządowcy

W przypadku pozostałych samorządowców nie ma jakichkolwiek odrębnych przepisów dotyczących urlopów bezpłatnych.

Mogą zatem uzyskać taki urlop u poprzedniego pracodawcy na zasadach ogólnych określonych w k.p. (jak zatrudniani na podstawie wyboru). Po zakończeniu okresu, na jaki został im udzielony urlop bezpłatny, powinni mieć zapewnioną pracę zgodną z postanowieniami umowy o pracę. Powinni przy tym stawić się do pracy pierwszego dnia roboczego po zakończeniu urlopu, o ile nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające nieobecność. Jeżeli pracodawca chciałby zmienić warunki pracy czy płacy, może to uczynić, tak jak w przypadku pracownika, który nie był na urlopie bezpłatnym:

● w drodze tzw. wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.) lub

● za porozumieniem stron (nazywanym często aneksem do umowy o pracę).

Z reguły jednak wypowiedzenia warunków pracy i płacy można dokonać dopiero po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego. Co do zasady, zabronione jest to w czasie urlopu (art. 42 § 1 w zw. z art. 41 k.p.). Jest jednak możliwe np. w przypadku zmian warunków dokonywanych na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 5 i art. 10 tej ustawy).

Bez formalnej zmiany warunków pracy można powierzyć inną pracę niż określona w umowie o pracę na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

JAROSŁAW ŻAROWSKI

Autor jest specjalistą z zakresu spraw samorządowych i oświatowych

PODSTAWY PRAWNE

● art. 5 i 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654)

● art. 26 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 596; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● art. 24–25 i art. 28 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● art. 23a ust. 1, art. 24b i art. 24c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● art. 41 i 42, art. 52, art. 63, art. 74, art. 81 § 1, art. 100, art. 174 i art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

Polecamy serwis: Pracownicy

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który od 1 lipca będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?