Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sekretarz jako wyjątkowa funkcja w urzędzie

 Maria Jakubik-Grzybowska
Specjalista ds. administracji samorządowej
Urząd./ Fot. Fotolia
Urząd./ Fot. Fotolia
Po każdych wyborach samorządowych dochodzi do pewnej zmiany w zasobach kadrowych, dotyczy to zwłaszcza stanowisk kierowniczych, zastępców kierowników i sekretarzy. Jednak przepisy ustawy o pracownikach samorządowych niewystarczająco precyzują procedury zatrudniania sekretarza.

Każdy szef ma prawo doboru współpracowników, którym ufa i którzy są merytorycznie przygotowani do pełnienia określonych obowiązków. Dlatego tak ważne dla pracy całego urzędu jest stanowisko sekretarza. Czy przepisy dotyczące tej funkcji są takie same, jak dla pracowników samorządowych zatrudnionych na urzędowych stanowiskach kierowniczych?

Zatrudnienie sekretarza

Osoby zatrudniane w urzędach czy też jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: JST) podlegają nie tylko ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), lecz także przepisom szczególnym, w tym ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.).

Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie:

1) wyboru – marszałek i wicemarszałek województwa; starosta i wicestarosta; wójt, burmistrz, prezydent;

2) powołania – zastępca wójta, burmistrza, prezydenta; skarbnik gminy, powiatu, województwa;

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi;

i mogą obejmować stanowiska:

● urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

● doradców i asystentów,

● pomocnicze i obsługi.

Zobacz również: Jakie kwalifikacje musi mieć osoba zastępująca sekretarza

Warto zwrócić uwagę na zapisy art. 5 u.p.s., który osobno reguluje kwestię stanowiska sekretarza. Zgodnie z tym artykułem, wprowadza się obowiązek utworzenia stanowiska sekretarza w gminie, powiecie, województwie. Ustawa o pracownikach samorządowych precyzuje kryteria, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o stanowisko sekretarza. Wynika to m.in. z ważnych zmian w u.p.s., które zaczęły obowiązywać od 1 września 2013 r. w kwestii:

1) maksymalnego terminu naboru na wolne stanowiska sekretarza – nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia stanowiska oraz

2) powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza – zgodnie z art. 5 ust. 1b u.p.s. – obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków, nie stosuje się zatem do tego stanowiska art. 21 u.p.s. stanowiącego o sytuacjach, kiedy czasowe powierzenie obowiązków może nastąpić.

WAŻNE

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze (w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze) jest otwarty i konkurencyjny, a informacje o naborze muszą być upowszechnione.

Zobacz wideoszkolenie: Jak uniknąć błędów w ewidencji księgowej jsfp

Wymagania od kandydata

Artykuł 5 ust. 2 u.p.s. określa wymagania dotyczące stażu pracy, stawiane kandydatowi mogącemu ubiegać się o stanowisko sekretarza. Zgodnie z tym przepisem, może nim być osoba mająca co najmniej:

● czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 u.p.s., czyli urzędach i jednostkach podległych JST, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub

● czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 u.p.s., oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Przepis ten ogranicza wybór sekretarza wyłącznie do pracowników sfery administracji samorządowej, o których mowa w art. 2 u.p.s., i mających minimum dwuletni staż na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Jaki jest cel tego ograniczenia? Najprawdopodobniej ustawodawcy chodziło o to, aby tak wysokie stanowisko było zajmowane przez osoby dobre merytorycznie, mogące wspierać wójta, burmistrza, prezydenta, których doświadczenie zawodowe przed objęciem takiej funkcji nie zawsze było związane z samorządem. Czy jest to dobre rozwiązanie – to temat na osobny artykuł, chociaż już dziś mogę powiedzieć, że – w mojej ocenie – nie.

Kim jest sekretarz

Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu, który może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich. Orzeczenia sądów wskazują jednak, że nie ma zakazu posiadania własnych poglądów bądź sympatii politycznych, które mogą być wyrażane na zewnątrz.

Oprócz wymaganego stażu osoba ubiegająca się o stanowisko sekretarza powinna:

1) być obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 u.p.s.,

2) mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3) mieć kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

WAŻNE

Zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego nie wymaga przeprowadzenia naboru. Jednak z takiej możliwości wyłączone jest stanowisko sekretarza.

Zobacz również: Oświadczenia majątkowe po wyborach samorządowych 2014

Kryteria, jakie powinni spełniać pracownicy samorządowi, zostały określone w art. 6 u.p.s. Na uwagę zasługuje okres doświadczenia zawodowego, jaki jest wymagany od osób zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych, nie tak rygorystyczny, jak w przypadku sekretarza, który traktowany jest jako pracownik samorządowy piastujący kierownicze stanowisko urzędnicze, jednak w regulacjach ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych występuje w większości aspektów oddzielnie od pozostałej grupy stanowisk kierowniczych.

Funkcja stanowiska

Czy można przesunąć pracownika spełniającego wymagania określone w art. 5 ust. 2 i art. 6 u.p.s. na stanowisko sekretarza? Jak się okazuje – nie. Wynika to z art. 5 ust. 1a u.p.s., który wskazuje, że na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nabór nie później niż w ciągu trzech miesięcy od uwolnienia stanowiska (a ten, zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.s., jest otwarty i konkurencyjny).

Artykuł 12 u.p.s. wskazuje możliwość przeniesienia pracownika samorządowego na inne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze, ale chodzi tu np. o stanowisko naczelnika, dyrektora, a nie sekretarza, gdyż ta funkcja traktowana jest w tym przypadku oddzielnie.

Niestety, zapisy u.p.s., dotyczące sekretarza, są niejasne w pełnym zakresie. Często nasuwa się pytanie, czy należy stosować wobec niego przepisy dotyczące kierowniczych stanowisk urzędniczych, czy nie. Warto wówczas sięgnąć do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, by sprawdzić, jak tam zostało zakwalifikowane stanowisko sekretarza. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zaliczono je do stanowisk kierowniczych, jednak wszędzie występuje oddzielnie, a nie z grupą stanowisk kierowniczych, jak naczelnik, kierownik, dyrektor. W u.p.s. pewne reguły postępowania również zostały wyodrębnione dla stanowiska sekretarza, zwłaszcza w art. 5, wobec czego należy ich przestrzegać, gdyż administracja publiczna działa na podstawie przepisów prawa i w ich granicach.

O pewnej odrębności traktowania stanowiska sekretarza stanowi również art. 18 u.p.s., wskazujący, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) składa stosowne ślubowanie w obecności kierownika jednostki (wójta, burmistrza, prezydenta) lub sekretarza. Jak widać, tu również funkcja sekretarza wymieniona została oddzielnie.

Ważnym aspektem przywoływanej tezy jest także art. 20 ust. 2 u.p.s., który wskazuje, że awans wewnętrzny, czyli przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko, może nastąpić wyłącznie w ramach tej samej grupy stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1–3, a stanowisko sekretarza określone zostało dopiero w art. 5 u.p.s., gdyż dopiero w nim jest mowa o konieczności jego stworzenia.

Z orzecznictwa

Treść normatywna przepisu art. 25 ust. 2 u.s.g. wskazuje, że wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawione uznaniu rady gminy z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy dojdzie ona do przekonania, że podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. W takiej sytuacji rada zobowiązana jest odmówić wyrażenia zgody. Z powołanego przepisu wynika zatem, że motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody, czy też odmówi z innego powodu, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku. W obu tych sytuacjach, o motywach, jakimi kierowała się rada, można dowiedzieć się tylko z uzasadnienia uchwały. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada gminy udzieliła względnie odmówiła udzielenia takiej zgody. Nie można podjąć uchwały w sposób arbitralny, abstrahując od motywów podanych przez pracodawcę.

Rada gminy nie ma obowiązku zbierania danych o rzeczywistych przyczynach zamiaru pracodawcy, co nie oznacza, że dokonując oceny wniosku, może pominąć wyjaśnienia samego radnego oraz okoliczności powszechnie znane. Jeżeli ocena taka zostanie dokonana przez pryzmat wszystkich znanych jej okoliczności oraz znajdzie poparcie w zasadach logiki i doświadczenia życiowego, to ocena taka (a w konsekwencji podjęta w jej rezultacie uchwała) będzie korzystać z przymiotu legalności i z ochrony przewidzianej w art. 25 ust. 2 u.s.g.

Wyrok NSA w Warszawie z 18 czerwca 2013 r., sygn. akt II OSK 193/13

Oddzielna grupa stanowisk

Dodatkowo w § 4 rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych określona jest możliwość skrócenia okresu stażu pracy pracowników samorządowych, jednak wyłączeniu z tego przywileju podlegają sekretarz i pracownicy samorządowi zajmujący stanowiska kierownicze, którzy wskazani są oddzielnie przez art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 u.p.s.

W tym samym rozporządzeniu w tabelach dotyczących wynagrodzenia zasadniczego i minimalnych wymagań kwalifikacyjnych do kierowniczych stanowisk urzędniczych zakwalifikowane są stanowiska naczelnika, kierownika, dyrektora w tej samej grupie i mimo że sekretarz zakwalifikowany jest jako urzędnicze stanowisko kierownicze, zawsze występuje samodzielnie w innej pozycji niż naczelnik, kierownik, dyrektor.

Sekretarz i radny

Przy zatrudnianiu sekretarza pojawia się również pytanie, czy można rozwiązać z nim stosunek pracy, działając wyłącznie na podstawie przepisów Kodeksu pracy? Odpowiedź jest oczywista – tak, o ile sekretarz nie pełni też funkcji radnego w innej jednostce samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przepisami ustaw samorządowych, radny w związku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych i rozwiązanie z nim stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody właściwej rady, której jest członkiem. Ta zaś może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli podstawą do tego są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.

Analizując sytuację powyborczą w zakresie obsadzania wolnych stanowisk urzędniczych w różnych JST widać, że interpretacja przepisów u.p.s. jest różna i często przysparza kłopotów. Jak to zmienić? Najlepiej przez zmianę zapisów ustawy o pracownikach samorządowych, tak by wnioski po jej przeczytaniu nasuwały się wprost.

MARIA JAKUBIK-GRZYBOWSKA

Autorka specjalizuje się w tematyce unijnej

PODSTAWY PRAWNE

● art. 2, 5, 6, 12 i 20 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)

● ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 596; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1072)

● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662)

● rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786)

Polecamy serwis: Ustrój i jednostki

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie epidemii COVID-19 + bezpłatny dostęp do wydania cyfrowego Monitora BHP na 3 m-ce
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie epidemii COVID-19 + bezpłatny dostęp do wydania cyfrowego Monitora BHP na 3 m-ce
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9 167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.
  Posiłki w szkołach obowiązkowo od 1 września 2022 r. [Nowe obowiązki szkół]
  Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom. Przepisy dotyczące wyżywienia w przedszkolach nie zmieniły się. Art. 106a u.p.o. dotyczy tylko szkół podstawowych.
  Likwidacja nauczyciela kontraktowego i stażysty [Sejm zmienił Kartę Nauczyciela]
  Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona, a nauczyciele w pierwszych latach pracy będą zarabiać więcej – zdecydował w czwartek Sejm, uchwalając nowelizację ustawy Karta nauczyciela.
  Podwyżki w służbie zdrowia od 632 zł do 2000 zł [Sejm uchwalił ustawę]
  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).
  Czy pracodawcy będą musieli informować pracownika, jakie ma możliwości awansu?
  Pracodawca prawdopodobnie będzie przekazywać zatrudnionym informację o „możliwości awansu”. Oznaczałoby to, że pracownik w momencie przyjmowania do pracy będzie miał jasność co do tego, czy z daną pracą wiążą się możliwości awansu czy też takich możliwości nie ma (np. z uwagi na brak wolnego stanowiska związanego z awansem).
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pensja brutto od 3010 zł do 4000 zł od 1 lipca 2022 r. – przeliczenie na netto, ZUS, zaliczki, NFZ [zestawienie]
  Pacjentowi w szpitalu usunięto zdrowe oko
  W szpitalu w Bratysławie usunięto pacjentowi niewłaściwe oko, w wyniku czego stracił oboje oczu, poinformował w środę portal gazety „Pravda”. Lekarka, która przeprowadziła operację, już nie pracuje z pacjentami. Zdaniem dziennikarzy chodzi o cenioną specjalistkę.
  Rząd: w 2023 r. budowa 500 hal sportowych w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich
  Rozpoczynamy program budowy hal sportowych, które będą wielofunkcyjne. W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby takich hal powstał tysiąc. W tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym 500 - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.
  Jak rzucić palenie? Powoli, stopniowo!
  Palacz przeżywa żal po stracie, niepokój związany z dużą zmianą w jego życiu. Można to porównać do przeżyć sportowca, który nagle dowiedział się, że z powodu kontuzji ma przerwać treningi i pożegnać się na zawsze z rywalizacją. Trzeba dać sobie czas na odnalezienie się w nowej rzeczywistości bez papierosa - mówi dr n. hum. Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczna.
  Wzór legitymacji strażaka OSP [rozporządzenie z 1 czerwca 2022 r. - Dz.U. poz. 1274]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 1274).
  Czy urlop wypoczynkowy musi trwać co najmniej 14 dni? [PIP wyjaśnia]
  Pytanie: Czy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy w taki sposób, aby jego jedna część trwała co najmniej 14 dni?
  Wyliczenia miesięcznych wynagrodzeń brutto / netto od 1 lipca 2022 r. - MF podaje przykłady dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy
  Ministerstwo Finansów: przykłady zmian na poziomie zaliczek i rozliczenia rocznego dla pracownika, emeryta i zleceniobiorcy od 1 lipca 2022 r.
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4700 zł brutto, to netto 3533,62 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto, to netto 3466,10 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]