Kategorie

Wynagrodzenie jako informacja publiczna

Wynagrodzenie, informacja publiczna/ Fot. Fotolia
Wynagrodzenie, informacja publiczna/ Fot. Fotolia
Fotolia
Dla samorządowców kwestią sporną często staje się wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz JST. Wątpliwości takich nie mają sądy administracyjne, które uznają, że jawność życia publicznego przesądza o konieczności udostępnienia informacji o komunalnych wynagrodzeniach na poszczególnych stanowiskach związanych z wykonywaniem funkcji publicznych.

W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. W szczególności (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.) informację publiczną stanowią informacje o majątku publicznym, w tym majątku komunalnym oraz informacje o ciężarach publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego.

Promocja: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Z ORZECZNICTWA

Za osobę pełniącą funkcję publiczną uznał Sąd każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach jakichkolwiek osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli funkcja ta ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa.

Wyrok WSA w Gdańsku z 10 września 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 87/14

Z orzecznictwa wynika, że zwłaszcza kwestia wydatkowania środków publicznych przez organy władzy może być przedmiotem społecznego zainteresowania i zasadne jest uznanie takich informacji za publiczne. Dlatego m.in. WSA w Warszawie w wyroku z 21 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 703/13), opowiadając się za jawnością wydatkowania środków publicznych, podkreślił, że dotyczy to również środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenie osób pełniących funkcje publiczne. Kierunek ten w zakresie jawności wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) jeszcze dobitniej przedstawił WSA w Kielcach w wyroku z 22 stycznia 2015 r. (sygn. akt II SAB/Ke 72/14), podkreślając, że informacja dotycząca kwot wynagrodzeń czy nagród pracowników JST jako finansowanych ze środków publicznych i wypłacanych za wykonywanie funkcji publicznych stanowi informację publiczną. Za takim kierunkiem wykładni przemawia również art. 33 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wskazuje na zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi.

Informacja publiczna a pełniona funkcja

Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.). Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Dla określenia zakresu tego przepisu kluczowe znaczenie ma zatem wyjaśnienie pojęcia funkcji publicznych.

WAŻNE

Za osoby pełniące funkcje publiczne uznaje się też doradców jednoosobowych organów władzy. WSA w Warszawie w wyroku z 14 marca 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 646/13) uznał, że funkcje publiczne pełni m.in. doradca ministra. Zasadę tę można odnieść również do doradców organów wykonawczych gmin, tj. doradców wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

Polecamy serwis: Pracownicy


Funkcje publiczne pełnią zatem osoby, które wykonują zadania powierzone im przez instytucje państwowe lub samorządowe i przez to uzyskują znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym. Cechą wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną jest posiadanie określonego zakresu uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej. WSA w Krakowie w wyroku z 2 września 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 940/14) uznał, że choćby posiadanie wąskiego zakresu kompetencji decyzyjnych w JST może świadczyć, że w konkretnym przypadku dana osoba może pełnić funkcje publiczne. Jedynie wykonywanie wyłącznie czynności usługowych na rzecz zatrudniającej jednostki pozwala uznać, że dana osoba nie pełni funkcji publicznych. W orzecznictwie wielokrotnie rozpatrywane były przypadki wymagające dokonania kwalifikacji poprzez wskazanie stanowisk związanych z wykonywaniem funkcji publicznych. Za osoby pełniące funkcje publiczne uznano m.in.: radcę prawnego zatrudnionego w strukturze JST, kierowników kancelarii, departamentów, wydziałów, biur oraz zespołów w JST, dyrektorów samorządowych zakładów budżetowych, komendantów oraz wszystkich strażników gminnych (miejskich) czy nawet nauczycieli.

Wysokość wynagrodzenia a prawo do prywatności

W świetle przytoczonego art. 5 ust. 2 u.d.i.p., ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne jest ograniczona. Ze względu na ochronę prywatności możliwość wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej jest zatem bardzo ograniczona. Jednak NSA w wyroku z 18 lutego 2015 r. (sygn. akt I OSK 695/14) podkreślił, że rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcje publiczne należy każdorazowo analizować, czy informacja ta jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy. Udzielenie informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej, a taka informacja ma charakter informacji publicznej, nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia. Ujawnienie tzw. wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusza nie jest ograniczone prawem do prywatności, natomiast ograniczona jest możliwość ujawnienia informacji o różnego rodzaju dodatkach. W szczególności nie powinny zostać ujawnione informacje o dodatkach mających charakter pomocy socjalnej czy potrąceniach zmniejszających wynagrodzenie bezpośrednio przekazane funkcjonariuszowi, np. potrąceniach z tytułu alimentów.

Procedura udostępnienia informacji o wynagrodzeniu

Badanie wniosku o udostępnienie informacji ma charakter dwuetapowy. W ramach pierwszego etapu należy zbadać, czy wnioskowana informacja ma charakter informacji publicznej i czy organ taką informacją dysponuje. Jeżeli odpowiedź na oba pytania będzie twierdząca, to należy zweryfikować, czy nie istnieją ograniczenia w udostępnieniu informacji przewidziane w art. 5 u.d.i.p., m.in. ograniczenia wynikające z ochrony prywatności. Ze względu jednak na treść art. 5 ust. 2 u.d.i.p. należy raczej stosować wykładnię zawężającą przypadki ograniczenia informacji.

Z ORZECZNICTWA

Nie jest prawidłowy pogląd, że informacje o osobach pełniących funkcje publiczne generalnie podlegają ograniczeniu jako informacje prywatne. W przypadku jednak zapewnienia konieczności ochrony prywatności określonych danych niezbędne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p.

Wyrok WSA w Gliwicach z 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV SAB/Gl 189/14

Jedynie w przypadku konieczności ograniczenia informacji zwłaszcza w zakresie dodatkowych elementów wynagrodzenia funkcjonariusza publicznego, np. wynikających z jego szczególnej sytuacji rodzinnej czy majątkowej, zasadne może się okazać wydanie decyzji na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. Rozpatrując zasadność ewentualnego ograniczenia w ten sposób dostępu do informacji publicznej, należy stosować wykładnię zawężającą co do przypadków uzasadniających takie ograniczenie.

KAZIMIERZ PAWLIK

radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym

PODSTAWY PRAWNE

● art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 16 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 34)

● art. 33 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 195)

Polecamy serwis: Pracownicy

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Radca prawny, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , dawniej pracownik administracji publicznej, obecnie prowadzi w Krakowie i w Radomiu własną kancelarię radcowską zajmującą się reprezentacją w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej (z tego zakresu obroniona praca doktorska w 2016 r.), planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Współautor książki Dyplom z Internetu (2015 r.) oraz komentarza do Ustawy o samorządzie gminnym (2015 r.) i autor przeszło trzystu artykułów, głównie z zakresu prawa samorządowego, publikowanych m.in. w „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Wspólnocie Mieszkaniowej”, „Inwestorze”, „Sekretarzu i Organizacji Urzędu” oraz „Skarbniku i Finansach Publicznych” czy „Inwestycjach Sektora Publicznego”.
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?