REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przykład wypełnionego oświadczenia odbiorcy uprawnionego [Instrukcja ENEA]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Przykład wypełnionego oświadczenia odbiorcy uprawnionego [Instrukcja ENEA]
Przykład wypełnionego oświadczenia odbiorcy uprawnionego [Instrukcja ENEA]
Media

REKLAMA

REKLAMA

W artykule przykład wypełnionego oświadczenia odbiorcy uprawnionego, instrukcja jego wypełniania i odpowiedzi przygotowane przez ENEA.

Najemcy wyrzuceni z systemu "taniego prądu". Wraz z wynajętymi mieszkaniami, biurami i sklepami

REKLAMA

20 pytań o „tani prąd” [Kompendium, oświadczenie, 79 groszy/kWh]

Wzór: Luka w przepisach o tanim prądzie. Przedsiębiorcy boją się kar za błędy w oświadczeniu dla sprzedawcy prądu

Tani prąd: Zawiesiłem firmę. Czy składam oświadczenie o tanim prądzie do 30 listopada 2022 r.? [prąd 79 groszy/kWh]

Co to jest "podstawowa działalność" przedsiębiorcy?

UWAGA! Oświadczenie o tanim prądzie 79 groszy/kWh wymaga rozpoznania przez przedsiębiorcę co tzn. „podstawowa działalność firmy”. Tylko prąd z tej działalności ma rządową dopłatę. Pojęcie nie ma definicji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponieważ oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, należy prawidłowo rozpoznać, który prąd służy działalności podstawowej firmy.

Infor.pl zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „podstawowa działalność przedsiębiorcy" w oświadczeniu o tanim prądzie.

W piśmie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 18 listopada 2022 r. czytamy:

Pojęcie działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, powinna pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pkt 7): „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana”.

Stąd zgodnie z ww. ustawą cenę maksymalna powinno się stosować w zakresie, w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej (w rozumieniu PKD przeważającej) działalności.”

Ministerstwo zaznaczyło, że:

1) Minister Klimatu i Środowiska nie jest organem uprawnionym do dokonywania wiążącej wykładni prawa powszechnie obowiązującego. W indywidualnych sprawach może to uczynić jedynie sąd powszechny.

2) Brak jest ustawowej definicji podstawowej działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane problemem podstawowej działalności przedsiębiorcy więcej informacji znajdą w artykule:

Wyjaśnienia Ministerstwa Klimatu: Co to jest podstawowa działalność w oświadczeniu odbiorcy uprawnionego? [tani prąd, 79 groszy]

Tani prąd: Jak odróżnić zamrożenie od maksymalnej ceny za prąd? Jakie oświadczenia, do kiedy? [Tabele]

Przykład wypełnionego oświadczenia opracowany przez ENEA

ENEA przykład

Masz kilka mieszkań. Jedno wynajmujesz. Co z zamrożeniem cen prądu? [2600 kWh 3000 kWh]

Czy oświadczenie o tanim prądzie składam przez ePuap? Na jaki adres?

Poradnik Ministerstwa Klimatu o obowiązku oszczędzania prądu. Kalkulator

Tańszy prąd i paliwa: Karta Dużej Rodziny to nie tylko limit 3000 kWh na prąd, ale i zniżki - Orlen, Shell, Lotos, Circle K

Instrukcja wypełnienia oświadczenia - PGE

PGE instrukcja, oświadczenie odbiorcy uprawnionego

Pytania i odpowiedzi - ENEA

1. Kogo dotyczy Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej jako: „Ustawa”)?

Ustawa dotyczy:

 1. Odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy,
 2. Przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 3. Odbiorcy innego niż podmiot określony w lit. A, będącego małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1), producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności
 4. Jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu świadczącego na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowego zakładu budżetowego, samorządowej jednostki budżetowej oraz spółek, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu:
 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
 • transportu zbiorowego
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • budownictwa mieszkaniowego
 • edukacji publicznej
 • kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812)
 • kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)
 1. podmiotów będących:
 • podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń
 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.5), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby świadczenia pomocy społecznej noclegownią albo ogrzewalnią
 • noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności,
 • jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.6), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.7), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności niegospodarczej
 • podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • centrum, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • kołem gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby swojej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności
 • specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych, o których mowa w art. 181a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie
 • placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego
 • spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • podmiotem prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • azylem dla zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 i 2185), ogrodem botanicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 10 tej ustawy, ogrodem zoologicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 11 tej ustawy, lub ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 13 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności
 • okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym lub schroniskiem dla nieletnich, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności

2. Jak zagwarantować sobie cenę maksymalną?

Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej od dnia wejścia w życie Ustawy do 30 listopada br. odbiorca uprawniony, za wyjątkiem odbiorcy w gospodarstwie domowym, musi złożyć do Enei Oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać go za Odbiorcę uprawnionego.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, wg wzoru opublikowanego przez ministra właściwego do spraw energii, zawiera:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego Oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby:

a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy,

b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b–e Ustawy;

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2 powyżej;

4) numer punktu poboru energii;

5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. Czy będąc mikro-małym-średnim przedsiębiorcą muszę złożyć Oświadczenie, aby sprzedawca zastosował ceny maksymalne?

Tak, należy złożyć wypełnione i podpisane Oświadczenie zgodne ze wzorem opublikowanym przez ministra właściwego do spraw energii.  

4. Czy dostępny jest wzór Oświadczenia, które należy przesłać do Enei?

Tak, Oświadczenie trzeba będzie złożyć na gotowym wzorze. Pobierz wzór Oświadczenia zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii

5. Gdzie i w jakiej formie Klient będzie składał Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:

 • papierowej: 
  - osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań albo,
  - drogą pocztową z dopiskiem na kopercie "Oświadczenie" na adres korespondencyjny zawarty w umowie,
 • elektronicznej: 
  Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (z wykorzystaniem podpisywarki dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) Oświadczenia na adres mailowy: ustawa@enea.pl

Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia, który jest dostępny na stronie enea.pl zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.

6. Do kiedy Klient musi złożyć Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony musi złożyć Oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r. Złożenie przez Odbiorcę uprawnionego Oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

7. W jakim okresie będą obowiązywały ceny maksymalne?

Dla Odbiorców uprawnionych, którzy złożą Oświadczenie, ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  Zgodnie z Ustawą, dla Odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, którzy złożą Oświadczenie, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń obejmujących okres od dnia zawarcia przez niego tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r. jeśli odbiorca ten:

1) po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne lub

2) po dniu 23 lutego 2022 r. dokonał zmiany warunków umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne lub umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne w zakresie ceny energii elektrycznej zawartej z podmiotem uprawnionym przed tym dniem, lub

3) posiadał umowę sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, przewidującą określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

W takich przypadkach, sprzedawca w zakresie dostaw energii elektrycznej, które miały miejsce do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

W stosunku do odbiorców, którzy nie muszą składać oświadczeń (tj. odbiorcy uprawnieni w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) -  odbiorcy z gospodarstw domowych, cena maksymalna ma zastosowanie w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ww. ustawie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

8. Ile wynosi cena maksymalna?

Zgodnie z Ustawą cenę maksymalną, rozumie się jako cenę energii elektrycznej wynoszącą 785 zł/MWh, przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Ustawa Roz. 1 art. 2 pkt. 1 lit b).

9. W jaki sposób będą rozliczani Klienci posiadający rozliczenia strefowe?

Zgodnie z Ustawą cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach z odbiorcą korzystającym z rozliczenia strefowego w każdym miesiącu, w którym średnia cena zakupu energii elektrycznej będzie wyższa od ceny maksymalnej. Średnią ceną zakupu jest średnia cena wszystkich stref ważona ilością energii elektrycznej pobranej w miesiącu. 

10. Obecna umowa kompleksowa/sprzedażowa z Eneą gwarantuje mi niezmienność stawki za energię elektryczną, czy w związku z tym obowiązywać będzie mnie mechanizm ceny maksymalnej?

Tak, jeśli jesteś odbiorcą uprawnionym wskazanym w Ustawie i złożysz Oświadczenie. 

Jeśli:
gwarancja ceny w zawartej umowie sprzedaży/kompleksowej jest wyższa niż cena maksymalna, będziesz rozliczany według ceny maksymalnej zagwarantowanej Ustawą.
gwarancja ceny w zawartej umowie sprzedaży/kompleksowej jest niższa niż cena maksymalna, w okresie obowiązywania tej ceny, będziesz rozliczany po korzystniejszej stawce wynikającej z umowy.

11. Czy ustawa odnosi się do umów rezerwowych?

Tak, ceny maksymalne mają zastosowanie również w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, który zawarł umowę sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym. Warunkiem jest złożenie Oświadczenia.  

12. Czy ustawa będzie obejmować również umowy zawierające formuły cenowe oparte o indeksy giełdowe, dla których cena w rozliczeniach jest wyższa niż wynikająca z ustawy?

Tak, ceny maksymalne będą miały w takim przypadku zastosowanie, pod warunkiem złożenia Oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego.  

13. Czy Klient posiadający status „dużego przedsiębiorcy” będzie objęty ustawą?

Ustawa nie ma zastosowania dla podmiotów ze statusem „dużego przedsiębiorcy”. Ustawa odnosi się do definicji przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

14. Co w przypadku, gdy Oświadczenie przesłane do Enei okaże się niekompletne?

Aby móc skorzystać z rozliczeń w oparciu o cenę wynikająca z ustawy należy bardzo skrupulatnie wypełnić załączone na stronie Oświadczenie uzupełniając wszystkie wymagane pola. Oświadczenia błędne lub niekompletne mogą być odrzucone. 

15. Czy można przesłać do Enei wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie?

Nie. Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany. W przypadku przesłania Oświadczenia drogą mailową dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

16. Jak wypełnić wniosek?

Przykład wypełnionego wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej - Instrukcja, jak wypełnić Oświdczenie 

17. Dlaczego warto w Oświadczeniu wpisać NIP i adres mailowy firmy oraz numer telefonu?

Wpisanie NIP-u firmy usprawni weryfikację złożonego Oświadczenia a uzupełnienie danych mailowych oraz numer telefonu pozwoli na sprawny kontakt w przypadku błędów w złożonym Oświadczeniu.

18. Gdzie można znaleźć nr PPE?

W treści Oświadczenia, w informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) należy wpisać numer albo numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury. Numer PPE dostępny jest również w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK

19. Gdzie znajdę wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego?

Kategorie odbiorców uprawnionych wymienia pkt. 5 Oświadczenia. Są one także wskazane w informacji zawartej w odpowiedzi na 1 pytanie.

20. Jakie dane dot. zużycia energii elektrycznej mam podać i w jakich jednostkach?

W Oświadczeniu należy podać dane szacunkowe dotyczące przewidywanej wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie objętym ceną maksymalną w kWh.

Dane historyczne dotyczące wielkości zużycia energii elektrycznej, które mogą pomóc oszacować przyszłe zużycie, znajdują się w eBOK-u - Zaloguj się do eBOK.

21. Ile oświadczeń składam jeśli posiadam więcej niż jedną umowę?

Jeśli posiadasz kilka umów na różne PPE możesz złożyć jedno oświadczenie (niezależnie czy jest to umowa kompleksowa czy sprzedażowa). Należy wtedy jednak pamiętać by przy właściwym nr PPE wskazać odpowiednią datę zawarcia umowy, która obejmuje dany PPE. 

22. Co należy wpisać w oświadczeniu w kolumnie nr 3: Data zawarcia umowy?

Wpisz datę, która została wskazana w samej umowie jako oznaczenie roku, miesiąca, dnia, w którym została ona zawarta przez Strony (zwykle w nagłówku umowy).

W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisz samą datę zawarcia umowy, bez dat zawarcia aneksów.

Jeśli zawarłeś z ENEA S.A. więcej niż jedną umowę na różne PPE, której realizacja obejmuje okres stosowania cen maksymalnych, obok numerów PPE wymień datę odpowiedniej zawartej przez Ciebie  umowy z ENEA S.A., która dotyczy danego PPE

Jeśli dla tego samego PPE zawarłeś więcej niż jedną umowę, których realizacja przypada w okresie stosowania cen maksymalnych (np. na skutek wygaśnięcia umowy w tym okresie i zawarcia w jej miejsce nowej), wskaż w oświadczeniu ten nr PPE tyle razy ile było zawartych umów, wpisując w kolumnie nr 3 datę zawarcia każdej z tych umów.

23. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 4: Wielkość zużycia energii elektrycznej?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 4  Wielkość zużycia energii elektrycznej – powinieneś wpisać określoną w kWh, przewidywaną przez Ciebie ilość energii elektrycznej, którą będziesz zużywał w okresie stosowania cen maksymalnych. Zgodnie z ustawą ceny maksymalne są stosowane wobec odbiorców uprawnionych do 31.12.2023 r.

24. Mam status MŚP i całą energię elektryczną zużywam na potrzeby podstawowej działalności, co powinienem wpisać w kolumnie nr 5: Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)?

Jeżeli jesteś mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą i zużywasz całą energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności - w kolumnie nr 5 Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%)– powinieneś wpisać 100%.

25. Czy jeśli złożę Oświadczenie to cena energii elektrycznej z mojej umowy może być podwyższona?

Nie, jeśli umowa przewiduje w rozliczeniach z Tobą cenę niższą od ceny maksymalnej, będziemy automatycznie stosować cenę niższą (zgodnie z warunkami umowy). Złożenie oświadczenia,  niezależnie od tego jaką Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną wskażesz w tym oświadczeniu (kolumna nr 5), nie spowoduje podwyższenia ceny.

Jeśli korzystasz z cen strefowych lub cen indeksowanych, automatycznie zweryfikujemy, czy Twoja średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest wyższa od ceny maksymalnej, czy nie. Jeśli będzie wyższa, obniżymy cenę średnią do ceny maksymalnej. Jeśli będzie niższa, w rozliczeniu będą stosowane ceny umowne. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu.

Premiowanie oszczędzania energii - Upust cenowy

26. Kto może skorzystać z upustu?

Upust przysługuje odbiorcy uprawnionemu wskazanemu w art. 2 pkt 2 lit. b) Ustawy, czyli przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

27. Kiedy zostanie naliczony upust?

Skorzysta z tańszego prądu:

mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Te warunki spełnia większość firm (JDG) zarejestrowanych w CEIDG.

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA

Jak uczniowie Szkoły w Chmurze poradzili sobie z maturą? "Wyniki są dramatyczne"

Kilkanaście procent polskich maturzystów nie zdało egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom Szkoły w Chmurze? 

Coraz większa liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach

Od 1 września 2024 r. do polskich szkół może pójść między 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci - szacuje Paulina Chrostowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa.

Ta substancja wydłużyła życie myszy ok. 25%, wyszczupliła i zmniejszyła podatność na nowotwory. Teraz testy na ludziach

Międzynarodowa grupa badaczy aktualnie testuje nowy lek hamujący interleukinę 11, który wydłuża życie myszy prawie o jedną czwartą. Nie wiadomo jeszcze jak działa on u ludzi, ale rozpoczęto pierwsze badania kliniczne - informuje tygodnik „Nature” - ukazujące się od 1869 r. jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.

Co czwarty uczeń nie zdał matury w tej szkole. A oceny końcowe były wysokie. MEN: kuratoria przyjrzą się jakości kształcenia

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że kuratoria przyjrzą się wynikom egzaminów maturalnych w Szkole w Chmurze oraz temu, jak mają się one do ocen końcowych uczniów. Oceny te były wyjątkowo wysokie i nie przekładają się na wyniki matur - dodała.

REKLAMA

Co oznaczają tajemnicze paski na tubkach past do zębów?

Większość Polaków nie wie, co oznaczają kolorowe paski na tubkach past do zębów. Jakie informacje przekazuje klientowi kolor tajemniczego paska na tubce? Czy konsumenci mogą być wprowadzani w błąd? 

Coś takiego raz na 5-10 tysięcy lat: Asteroida przeleci bliżej Ziemi niż satelity geostacjonarne 13 kwietnia 2029 roku. ESA przyśpiesza misję Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przyspiesza realizację nowej misji o nazwie Ramses, która ma na celu dotarcie do asteroidy Apophis – podał portal Space.com. W 2029 r. obiekt będzie bardzo blisko Ziemi, bliżej niż satelity geostacjonarne. Asteroida nie zagraża jednak naszej planecie.

REKLAMA