Kategorie

Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dagmara Kafar
Nowe zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
Trwają prace nad nowym Kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który zakłada zlikwidowanie prawnych i proceduralnych barier realizacji inwestycji. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Reklama

Źle zagospodarowana i niedostatecznie wyposażona w infrastrukturę techniczną i społeczną przestrzeń stała się zjawiskiem niepożądanym nie tylko z powodów estetycznych, ale również ekonomicznych. Problemy te ma rozwiązać długo oczekiwany Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Do końca października 2016 r. trwała faza opinii i uzgodnień projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (dalej: Kodeks). Upubliczniono go 30 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290463). Według założeń, Kodeks ma zlikwidować przestrzenne, instytucjonalne, prawne i proceduralne bariery realizacji inwestycji. Jest efektem prac resortu budownictwa wykorzystujących dorobek działającej od lipca 2012 r. do początku 2016 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz licznych postulatów środowisk planistów przestrzennych, organów władzy publicznej, projektantów oraz inwestorów. Kodeks zastąpi kilka obowiązujących obecnie ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, specustawy branżowe, a także część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Zasady ogólne

Główny ciężar zmian dotyczy fazy planowania i zagospodarowania przestrzeni. Po niemal 13 latach obowiązywania dotychczasowa formuła zasad prawnych w tym zakresie zupełnie się wyczerpała, a dalsze ich funkcjonowanie stało się nieekonomiczne. Ideą przewodnią Kodeksu stało się więc wprowadzenie generalnej zasady realizacji inwestycji na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Ma to skłonić władze różnych szczebli do uchwalania aktów planowania miejscowego uwzględniających realne prognozy potrzeb i możliwości rozwojowych. Tylko tak przygotowane i uchwalone narzędzia prawa lokalnego zagwarantują władzom realny wpływ na kierunki rozwoju pozostającej w ich gestii przestrzeni, gdyż cały ciężar wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych skierowany będzie do władz wyższych szczebli, powiatowych i regionalnych.

Autorzy Kodeksu duży nacisk kładą też na szeroką i różnoraką partycypację społeczną w uchwalaniu aktów planowania przestrzennego oczekując rezultatów w postaci mniejszej ilości konfliktów na tle zagospodarowania otaczającej przestrzeni.

Polityka przestrzenna w gminie

Według projektu Kodeksu, na poziomie gminy sporządzane będą następujące akty planowania przestrzennego:

1) studium rozwoju przestrzennego gminy,

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

3) miejscowe przepisy urbanistyczne.

Uzyskanie indywidualnej decyzji inwestycyjnej na terenie pozbawionym planu miejscowego będzie traktowane jako wyjątek od reguły, a będzie możliwe jedynie na terenach zurbanizowanych, określonych przez władze lokalne.

Studium rozwoju przestrzennego gminy sporządzać się będzie dla całego obszaru gminy. Jest odpowiednikiem obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecz obejmie swym zakresem więcej zagadnień oraz będzie mieć rangę aktu miejscowego. Dzięki temu studium będzie miało realny wpływ na wydawane zgody inwestycyjne. Przy sporządzaniu i uchwalaniu tego dokumentu władze lokalne muszą uwzględnić ponadlokalne treści planistyczne zawarte w innych aktach – studium ramowym, planie województwa, krajowym planie rozmieszczenia, ale również w decyzjach dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przywrócona zatem zostanie hierarchia aktów planistycznych, a szczególnie zaakcentowana ranga inwestycji celów publicznych. Najważniejszą nowością będzie konieczność wyznaczenia w studiach obszarów zurbanizowanych, na których będzie możliwe wydawanie zgód inwestycyjnych, nawet w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszary nowej urbanizacji mogą być określone jedynie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami i możliwościami rozwoju gminy, zgodnie z programami rozwoju przestrzennego. Zapobiegnie to nieuzasadnionemu przeszacowywaniu opracowań gminnych i wyznaczaniu zbyt rozległych terenów rozwoju urbanizacji.

Nowością będzie możliwość konstrukcji odmiennych ustaleń planu miejscowego dla różnych poziomów przestrzeni, również położonych pod i nad poziomem gruntów.

W ślad za uchwaleniem studium, w uzasadnionych przypadkach i równolegle, sporządza się i uchwala miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obejmą one tereny głównie nowych inwestycji, które pozwolą na kompleksową regulację zagadnień funkcjonalno-przestrzennych (cała strefa funkcjonalna łącznie z kompletną infrastrukturą techniczną i społeczną, drogami, a także obszarami oddziaływania). Nowością będzie możliwość, a nawet konieczność, dokonania w planie scaleń i podziałów lub tylko podziałów, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji jego ustaleń.

Ustawodawca przewiduje dodatkowe rodzaje planów miejscowych o charakterze specjalnym:

1) plan miejscowy sporządzany na wniosek inwestora na mocy umowy urbanistycznej, który swym zakresem może obejmować inwestycję komercyjną skorelowaną z inwestycjami wykonywanymi na rzecz gminy (infrastruktura, drogi, obiekty użyteczności publicznej itp.),

2) plan miejscowy ze zintegrowaną oceną oddziaływania na środowisko, gdy przewidywana jest realizacja inwestycji wymagająca takiej oceny,

3) uproszczony plan miejscowy sporządzany dla obszarów o ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które nie wymagają budowy nowych dróg czy infrastruktury technicznej,

Reklama

4) plan miejscowy lokalizujący inwestycję Narodowego Operatora Mieszkaniowego, sporządzany w celu wyznaczenia obszarów dla społecznego budownictwa czynszowego – wyjątkowo plan taki może przygotować do uchwalenia Operator na mocy porozumienia zawartego z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta),

5) miejscowe przepisy urbanistyczne, które zastąpią obecną uchwałę w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Plany miejscowe, które w ciągu pięciu lat od ich uchwalenia nie doczekają się realizacji, będą uchylane. Podobnie będzie, gdy zmiana studium obejmie rezygnację z wyznaczenia obszarów nowej urbanizacji. Zapobiegnie to z jednej strony nieuzasadnionym rezerwom terenów, z drugiej zaś – bezterminowym roszczeniom.

Polityka przestrzenna w województwie...

Dokumentem planistycznym na poziomie regionalnym, pozostającym w gestii samorządu wojewódzkiego, będzie plan województwa sporządzany w zgodzie ze strategią rozwoju i uwzględniający wojewódzki plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Głównym zadaniem planu województwa jest określenie obszarów funkcjonalnych, ale również obszarów dopuszczalnej lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, obszarów dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (dla obszarów funkcjonalnych innych niż związku metropolitarnego) oraz 5000 m2 (dla pozostałych obszarów), obszary zakazu zmian przeznaczenia użytków rolnych wysokich klas, obszary krajobrazów priorytetowych, limitów obszarów rewitalizacji, kryteria pozwalające na uznanie terenu za obszar o skupionej zabudowie. Uwarunkowania te muszą być uwzględniane w aktach planistycznych niższego rzędu.

...i na poziomie krajowym

Na bazie długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju powstanie krajowa strategia rozwoju zawierająca opis uwarunkowań polityki przestrzennej kraju. Będzie ona przyjmowana uchwałą Rady Ministrów po zaopiniowaniu przez samorządy wojewódzkie oraz po przeprowadzeniu konsultacji publicznych.

Centralnym dokumentem planistycznym będzie również krajowy plan rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, uchwalany przez Radę Ministrów po uzgodnieniu z Komitetem Rady Ministrów do spraw Rozwoju Przestrzennego. Ustalenia krajowych aktów planowania przestrzennego będą musiały być uwzględniane we wszystkich aktach niższego rzędu.

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?