reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Podatki i opłaty > Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom

Szykują się zmiany zasad zwrotu akcyzy rolnikom

Obecnie trwają konsultacje społeczne dwóch projektów opracowanych przez resort finansów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszy zakłada, że zwrotu nie otrzyma rolnik,  który kupił paliwo niewiadomego pochodzenia. Drugi natomiast proponuje zwiększyć roczne limity zwrotu akcyzy producentom rolnym.

Polecamy produkt: Klasyfikacja budżetowa 2019

Oba projekty, chociaż dotyczą tej samej ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dalej: u.z.a.p.r.), realizują inne cele. Projekt opracowany przez Ministerstwo Finansów ma na celu przede wszystkim uszczelnienie rynku paliw płynnych. Zawarte w nim rozwiązania mają przeciwdziałać procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży, a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych. Inne cele realizuje projekt opracowany przez resort rolnictwa. Jak możemy przeczytać w jego uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji: "projekt ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, poprzez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa".

Zmiana limitów w projekcie MRiRW

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu. Limit ten obecnie oblicza się na podstawie trzech zmiennych: stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (obecnie 1 zł), liczby stałej 86 oraz powierzchni posiadanych lub współposiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych (art. 4 u.z.a.p.r.). Opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada zmianę tego przepisu (nowa zasada ustalania rocznych limitów ma zgodnie z projektem obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.). Po pierwsze, zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Po drugie, zakłada wprowadzenie nowego limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do jednej "dużej jednostki przeliczeniowej bydła" (dalej: DJP) w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Duża jednostka przeliczeniowa bydła (DJP) to umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Używana jest m.in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę.

Projekt proponuje zatem zmianę brzmienia art. 4 ust. 2 u.z.a.p.r. Zgodnie z jego nowym brzmieniem kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z posiadanych faktur VAT i stawki zwrotu podatku akcyzowego określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku akcyzowego będzie przysługiwała producentowi rolnemu w ramach rocznego limitu ustalonego dla użytków rolnych oraz dla DJP posiadanego w gospodarstwie bydła. W przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych wprowadzona zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego do prac z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Natomiast w przypadku producentów rolnych wykorzystujących paliwa do chowu lub hodowli bydła limit zwrotu akcyzy ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na kolejny rok ustalać będzie Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym do 31 grudnia. Opracowany przez resort rolnictwa projekt wprowadza także modyfikację do procedury występowania przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego. Tak jak dotychczas z wnioskiem producent rolny będzie występował do właściwej gminy, w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku. Modyfikacja polega na tym, że producent rolny ubiegający się o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do chowu lub hodowli bydła oprócz wniosku oraz faktur dokumentujących nabycie paliwa załączać będzie także informację o liczbie DJP zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich, o ile ubiega się o ustalenie limitu w odniesieniu do bydła.

Projekt resortu finansów

Opracowany przez urzędników z ul. Świętokrzyskiej projekt skupia się natomiast na rozszerzeniu katalogu podmiotów, którym zwrot akcyzy zawartej w paliwie zakupionym do produkcji rolnej nie przysługuje. Tę kwestię reguluje art. 3a u.z.a.p.r. Zgodnie z jego treścią zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu:

będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Ministerstwo Finansów proponuje dodać do ustawy nowy art. 3b. Zgodnie z jego treścią "Zwrot podatku nie przysługuje producentowi rolnemu, jeżeli w okresie 60 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o zwrot podatku, organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od których nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek od towarów i usług". Konsekwencją wprowadzenia do ustawy nowego art. 3b jest zaproponowana przez MF zmiana polegająca na dodaniu do art. 5 u.z.a.p.r. ust 1a. Zgodnie z jego brzmieniem decyzja w sprawie zwrotu akcyzy będzie mogła zostać wydana wyłącznie po uzyskaniu informacji od właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, że wobec danego producenta rolnego decyzja, o której mowa w art. 3b, nie została wydana. Uzyskanie takiej informacji ma być warunkiem wydania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o przyznaniu albo odmowie zwrotu podatku. ©℗

Zygmunt Bołtowicz

dziennikarz specjalizujący się w tematyce samorządowej

Podstawa prawna

art. 3b, art. 5, art. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama