REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe propozycje zmian w gospodarowaniu odpadami

Nowe propozycje zmian w gospodarowaniu odpadami
Nowe propozycje zmian w gospodarowaniu odpadami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gospodarowanie odpadami - nowe propozycje zmian. Jakie zmiany w rozliczaniu śmieci oraz w dokonywanych naliczeniach opłat za gospodarowanie odpadami przewiduje nowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska?

REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. możliwość odejścia od odpowiedzialności zbiorowej w rozliczaniu śmieci oraz zmiany w dokonywanych naliczeniach opłat za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo mają być wyższe kary za zaśmiecanie oraz nowe sankcje karne i administracyjne.

REKLAMA

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) na swojej stronie internetowej opublikowało (pod numerem UD 163) przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt ustawy). Jest to projekt kolejnej nowelizacji przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami resortu klimatu i środowiska nowo proponowane regulacje konsekwentnie mają uzupełniać wcześniejsze zmiany wprowadzone zarówno do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) oraz do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które weszły w życie 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy z 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361).

Celem najnowszej nowelizacji ustawy śmieciowej - zgodnie z deklaracją projektodawcy wskazaną w uzasadnieniu projektu, jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, w tym poprawa dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Gospodarowanie odpadami - co się zmieni?

Projekt ustawy zmieniającej zawiera rozwiązania, które w głównej mierze mają obejmować:

  • wskazanie, że gminy w pierwszej kolejności mają zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania,
  • dopuszczenie, na podstawie decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw klimatu, odstępstwa dla poszczególnych gmin od selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na cztery frakcje (zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów),
  • możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
  • umożliwienie magazynowania przez okres trzech lat odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
  • podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych,
  • wprowadzenie sankcji karnej za pozostawienie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
  • wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku gospodarowania odpadami przez podmioty, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru.

Rozliczanie śmieci indywidualnie

REKLAMA

Jednym z najważniejszych rozwiązań projektu są nowe przepisy umożliwiające indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z wykonywania przez nich deklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gminy będą mogły odejść od obowiązującej dotychczas odpowiedzialności zbiorowej, która co do zasady zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych powodowała stosunkowo niską motywację do właściwej segregacji odpadów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W przypadku woli wprowadzenia w danej gminie systemu indywidualnego rozliczania lokali w budynkach wielolokalowych, w pierwszej kolejności gmina musi zapewnić techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Jeśli identyfikacja odpadów w odniesieniu do konkretnego lokalu będzie możliwa, rada gminy będzie uprawniona do podjęcia stosownej uchwały w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez właścicieli (inne osoby wskazane przez ustawodawcę) lokalu.

W przypadku podjęcia uchwały w tym przedmiocie, wobec właściciela lokalu w budynku wielolokalowym w zakresie opłat oraz deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zastosowanie będą miały odpowiednio przepisu art. 6h, art. 6i, art. 6m oraz art. 6o u.c.p.g.

W przypadku gdy gmina zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez:

  1. właściciela lokalu w budynku wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal,
  2. osobę, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej

- w stosunku do odpadów komunalnych powstających w tym lokalu.

Projektowana treść nowego przepisu art. 2a ust. 1 u.c.p.g.

W konsekwencji przyjęcia w danej gminie systemu rozliczeń indywidualnych zmieni się obowiązek deklaracyjny wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Te zobowiązane będą wówczas do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ponoszenia opłat w stosunku do odpadów powstających na nieruchomości z wyłączeniem odpadów powstających w lokalach, których właściciele złożyli deklaracje indywidualne.

Identyfikacja właściciela śmieci

Między innymi w efekcie wprowadzonej możliwości odejścia od odpowiedzialności zbiorowej, w projekcie znalazł się też przepis regulujący kwestię znakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych co ma umożliwić identyfikację właściciela odpadów. Projektowana treść nowego przepisu art. 4 ust. 2a pkt 5 u.c.p.g.:

Rada gminy może w regulaminie wprowadzić obowiązek stosowania indywidualnego oznakowania worków przeznaczonych do zbierania odpadów w sposób, który pozwoli na identyfikację:

właściciela nieruchomości, na której powstały odpady komunalne, lub właściciela lokalu w budynku wielolokalowym (…) - w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1.

Obowiązki gminy w zakresie bioodpadów

W projekcie doprecyzowano przepisy określające obowiązki gminy w zakresie odbierania bioodpadów. Chodzi o umożliwienie zwolnienia z opłaty mieszkańców, którzy kompostują bioodpady. Regulacja pozwoli gminie na podjęcie decyzji o nieodbieraniu bioodpadów w przypadkach, w których właściciel we własnym zakresie zapewni ich zagospodarowanie w całości (całościowe zwolnienie z opłaty za odbiór bioodpadów).

Będzie to jednak możliwe, jeżeli łącznie zostaną spełnione trzy warunki: właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostowanie wytworzonych bioodpadów, rada gminy podejmie decyzję o zwolnieniu z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do zbierania bioodpadów oraz zwolni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców kompostujących bioodpady.

Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje, o których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, oraz korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6k ust. 4a, a regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienia w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Projektowana treść nowego przepisu art. 3 ust. 2d u.c.p.g.

Zmiany w naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W projekcie wprowadzono szereg zmian precyzujących sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tu uszczegółowiono zapisy art. 6j ust. 1 pkt 3 oraz art. 6j ust. 2a u.c.p.g. wskazując, że przedmiotowa opłata jest zależna od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Analogicznie, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego została także ujęta w treści art. 6k ust. 2a u.c.p.g.

Doprecyzowano też sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jak wskazano w uzasadnieniu, wynika to z możliwości kilkukrotnego odbierania odpadów z tego samego pojemnika na odpady komunalne w ciągu miesiąca. Dlatego konieczne było doprecyzowanie podstawy naliczenia opłaty poprzez dodanie dodatkowego czynnika, jakim jest liczba opróżnień danego pojemnika w ciągu miesiąca.

Skorygowano też przepisy w zakresie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku objęcia ich gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z projektem opłata powinna być naliczana za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości (nie jak dotychczas od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy) od albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nieruchomości niezamieszkane w systemie

Projektodawca proponuje uchylenie przepisu art. 6c ust. 2c u.c.p.g., tym samym właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy co do zasady objęty będzie zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami. Zatem objęcie go systemem gminnym nie będzie już warunkowane jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wprowadzony nowy przepis art. 6c ust. 3a wprowadza dobrowolność odwróconą, tzn. że właściciel takiej nieruchomości, jeśli nie chce być objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami, będzie zobowiązany do złożenia oświadczenie o wyłączeniu się z systemu gminnego. Dla ważności takiego oświadczenia wymaga się od właściciela wskazania gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, z którym ten zawarł umowę o odbiór odpadów komunalnych. Co istotne, takie oświadczenie nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.

Piotr Maliszeski

wieloletni pracownik administracji samorządowej, praktyk specjalizujący się w tematyce prawa samorządowego, pomocy społecznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa

Podstawa prawna

  • ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2361)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dopłaty bezpośrednie 2024 - ARiMR informuje o zmianach w katalogu płatności

Dopłaty bezpośrednie w 2024 roku – ARiMR informuje, że na chwilę obecną blisko 248 tys. rolników złożyło wnioski. Agencja podaje również, że planowane są zmiany w płatnościach bezpośrednich.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce – czym jest, co zawiera. Co nowego w 2024 roku?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało 23 kwietnia 2024 r. o dokonaniu pięciu nowych wpisów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Lista ta (tworzona od 2013 roku) liczy już 93 pozycje.

Komunikat MEN: Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego nabiera tempa. Zaczęły się konsultacje projektów rozporządzeń. Czego dotyczą zmiany?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie z opublikowaniem projektów rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Model “weź - zużyj - wyrzuć” niszczy środowisko i społeczeństwo. Czym jest cyrkularność?

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba debat i publikacji na temat gospodarki o obiegu zamkniętym wzrosła niemal trzykrotnie - wynika z tegorocznego The Circularity Gap Report. Autorzy opracowania podkreślają jednak, że trend na cyrkularność nie idzie w parze z praktycznymi działaniami. Jak to zmienić? Podpowiedzi udziela Mariusz Ryło, CEO Fixit. 

REKLAMA

ZNP: Rodzice oczekują od nauczyciela e-odpowiedzi po godzinach pracy. Nawet w nocy

Dlaczego praca nauczycieli nigdy się nie kończy? Bo elektroniczne dzienniki są cały czas dostępne i rodzice piszą wiadomości do nauczycieli o różnych porach dnia i nocy, często oczekując natychmiastowej odpowiedzi.

Dodatkowe 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe

Są zwolnienia grupowe na rynku pracy, jest też reakcja rządowa. "Chcemy dmuchać na zimne, dlatego podjęłam decyzję, żeby prewencyjnie uruchomić dodatkowe 50 mln zł dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe" - przekazała ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł już pewna. Czy jeszcze w 2024 roku?

22 kwietnia 2024 r. (w odpowiedzi na interpelację poselską) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przewidujący podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PFRON +15%: Nowe stawki dofinansowań dla przedsiębiorców. [dopłaty do etatów osób niepełnosprawnych]

PFRON: zwiększenie stawek dofinansowań: dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (do tej pory: 2400 zł), dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (do tej pory: 1350 zł), dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (do tej pory: 500zł)

REKLAMA

Około 6000 zł minimalnego wynagrodzenia od 1 maja 2024 r. Dla kursanta w Straży Granicznej. Ze wszystkimi stałymi dodatkami. Wyższy mnożnik kwoty bazowej [rozporządzenie MSWiA]

Opublikowany 22 kwietnia 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje podwyższenie mnożnika kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł  oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł. Te zmiany spowodują podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta do ok. 6.000 zł (z dodatkami o charakterze stałym). 

Wenecja - od kiedy będą obowiązywać nowe zasady wjazdu, obowiązkowa rejestracja i opłata?

Aż 60 tysięcy turystów odwiedziło Wenecję w ostatnią niedzielę przed wejściem w życie nowych zasad wjazdu do historycznego centrum i rezerwacji wizyt. Ponadto w tych dniach odbyło się także Biennale Sztuki. Takich tłumów we włoskim mieście jeszcze nie było. 

REKLAMA