Kategorie

Kto może kierować szkołą

Renata Maciejczak
ST
Jednostki samorządu terytorialnego będące organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli powierzają kierowanie placówką dyrektorom, którzy wygrali konkurs. Jest jednak kilka warunków koniecznych do spełnienia, aby szkołą zarządzała osoba odpowiednio do tego przygotowana.

Kandydata na dyrektora wyłania się w konkursie. Może nim zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, lecz również osoba nim niebędąca, jeżeli zgodzi się na to kuratorium oświaty (art. 36a ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dalej: ustawa o systemie oświaty).

Aby zostać dyrektorem, należy posiadać odpowiednie przygotowanie. Szczegóły określa wydane 27 października 2009 r. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół publicznych i rodzajach publicznych placówek (dalej: rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dyrektora).

Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Komisja konkursowa

Wyłonienie osoby na stanowisko dyrektora szkoły rozpoczyna się od powołania do życia komisji konkursowej. W jej skład wchodzi:

• 3 przedstawicieli organu prowadzącego,

• 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz

• po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowej organizacji związkowej.

Ostatni z wymienionych członków komisji nie może być jednak zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

Czytaj także: Wpływ organu prowadzącego na decyzje kadrowe dyrektora szkoły>>

Niezbędne kwalifikacje

Reklama

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia magisterskie i ma przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce (§ 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dyrektora).

W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora poszerzono listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty (§ 2), w których stanowisko dyrektora mogą zajmować nauczyciele, którzy nie mają wykształcenia wyższego magisterskiego. Dotychczas możliwe to było w przypadku nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i szkole podstawowej (z wyjątkiem przedszkola specjalnego i szkoły podstawowej specjalnej), w publicznym domu wczasów dziecięcych, w publicznym gimnazjum (z wyjątkiem gimnazjum specjalnego) oraz w publicznej zasadniczej szkole zawodowej.

W nowym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora możliwość taką przewidziano również w przypadku nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora w:

• publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,

• publicznej placówce kształcenia praktycznego,

• publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego,

• publicznym młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, a także

• publicznym: liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej.

Wprowadzenie tej regulacji stwarza możliwość ubiegania się o stanowisko dyrektora przez nauczycieli, którzy mogą zajmować stanowisko nauczyciela w tym przedszkolu, szkole lub placówce.

Niekoniecznie pedagog

O stanowisko dyrektora w szkole może się ubiegać również osoba, która nie jest nauczycielem, ale ma odpowiednie kwalifikacje. Należą do nich osoby:

• mające obywatelstwo polskie,

• które ukończyły studia magisterskie,

• mające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

• które mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

• przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

– § 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dyrektora.

Czytaj także: Komu i na jakich zasadach można powierzyć stanowisko dyrektora szkoły>>

Wspólne kryteria

Każdy kandydat, niezależnie od tego, czy jest nauczycielem czy też nie, musi spełniać 4 kryteria, które można określić jako wspólne.

1. Odpowiednie wykształcenie. Aby zostać dyrektorem, nie wystarczy ukończyć studiów wyższych (nauczycielskich lub innych), dodatkowo trzeba się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu zarządzania.

Dopuszcza się również jako kandydatów osoby, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu zarządzania, a także te, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

3. Osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora jest niekarana (§ 1 ust. 7 rozporządzenia mówi bowiem, że kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Kandydat nie może być również karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Czytaj także: Powierzenie stanowiska dyrektora zespołu szkół>>

Reklama

W rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji dyrektora wprowadzono przepisy przejściowe (§ 11 ust. 1). Osoby zajmujące stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, będą mogły pozostać na dotychczasowym stanowisku nie dłużej niż do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko lub na jaki zostały powołane. Natomiast osoby zajmujące w dniu wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. 11 listopada 2009 r.) inne stanowiska kierownicze, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, będą mogły zajmować te stanowiska do końca okresu, na który nastąpiło powierzenie.

W przypadku powierzenia tym osobom stanowiska na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 5 lat, będą one mogły pełnić swoją funkcję tylko przez okres 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia.

Renata Maciejczak

Podstawy prawne:

• Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1705)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436)

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.