Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Tomasz Błotnicki
Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych
W dniu 17 lipca 2010 r. weszła  w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - potocznie zwana "megaustawą". Wejście w życie tego aktu znacznie przyspieszy rozwój inwestycji telekomunikacyjnych.

Ustawa zawiera kompleksowe regulacje sprzyjające ułatwieniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego w telekomunikacji oraz rozwojowi konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także szereg rozwiązań prawnych dotyczących aktywizacji w prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Cele i założenia

Podstawowe cele i założenie ustawy, to m.in.:

- rozwój społeczeństwa informacyjnego,

- aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej,

- likwidacja barier w procesie inwestycyjnym,

- otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi),

- sprawny proces inwestycyjny,

- aktywny samorząd,

Ustawa wyraźnie eliminuje wątpliwości związane z możliwością i zakresem prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, jak i budową infrastruktury przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.). Uznaje taką działalność za fakultatywną, dzięki czemu łatwiej podjąć decyzję o sfinansowaniu projektu ze środków własnych, pozyskać kredyt, czy dotację z budżetu państwa. Umożliwia powierzanie świadczenia usług telekomunikacyjnych w oparciu o umowę koncesji oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w ramach np. PPP

Nowe regulacje

Wśród najważniejszych uregulowań ustawy można wymienić:

- wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej oraz określenie podstawowych reguł interwencji jednostek samorządu terytorialnego na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji;

- ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie j.s.t., czy podmioty z udziałem j.s.t., budowane ze środków UE w ramach programów operacyjnych);

- znaczne ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- wprowadzenie obowiązku lokalizowania przez zarządców dróg kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych;

- wprowadzenie instytucji odrębnej własności włókien światłowodowych, co sprzyja współfinansowaniu, dzieleniu ryzyka inwestycyjnego.

Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji obejmuje:

1. Budowę lub eksploatację infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych oraz nabywanie praw do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych,

2. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnych i zapewnienie dostępu do infrastruktury.

3. Świadczenie, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, usług na rzecz:

a) przedsiębiorców telekomunikacyjnych

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 Prawo Telekomunikacyjne,

c) użytkowników końcowych w zakresie i na warunkach określonych ustawą (art 6 i 7)

Warto wspomnieć, że przy wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego działalności w zakresie telekomunikacji mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, a działalność w zakresie telekomunikacji należy do zdań własnych j.s.t.

Ustawa precyzuje również sposób informowania o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji, gdzie informację taką ogłasza się na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego i w siedzibie tej jednostki oraz przekazuje się Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prezes UKE niezwłocznie ogłasza informację na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czytaj także: Społeczeństwo informacyjne rozwinie gospodarkę>>

Lokalizacja sieci szerokopasmowej

W sprawach dot. lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zastosowania nie znajdą już przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Otóż regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydawana będzie przez wojewodę, wobec czego dochodzi do scentralizowania i integracji procesu lokalizacji w jednym ośrodku decyzyjnym (wojewoda).

Warto również wspomnieć co powinien zawierać wniosek u ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, m.in.:

- określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, (skala 1:500, 1:1000, 1:2000),

- określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

- analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

- charakterystykę inwestycji,

do wniosku dodatkowo dołącza się:

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

• uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego oraz obszarów przyległych do pasa drogowego,

• opinie odpowiednich organów w zakresie obszarów objętych ochroną.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Inwentaryzacja infrastruktury to rzetelny i wiarygodny zbiór informacji o istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych, jak również podstawowe narzędzie zalecane przez KE jako punkt wyjścia do wszelkich interwencji publicznych w sektorze telekomunikacyjnym,

To właśnie Prezes UKE sporządza inwentaryzację dla obszaru RP na podstawie informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych i budynkach umożliwiających kolokację.

Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju inwentaryzację celem zamieszczenia na portalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

To właśnie Prezes UKE wyraża zgodę na prowadzenie działalności przez jednostki samorządu terytorialnego polegającej na dostarczaniu dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa biorąc przy tym pod uwagę interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości, mając na względzie sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone.

Do obowiązków UKE wynikających z megaustawy należą funkcje:

- kontrolna

- opiniotwórcza

- informacyjna

- decyzyjna

- arbitrażowa 

Czytaj także: Internet eliminuje wykluczenie społeczne>>

Rozporządzenia

Minister właściwy do spraw łączności może, w drodze rozporządzenia, określić wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych budowanych przez j.s.t. w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i dołączalności sieci (art.3 ust.8.), a po sięgnięciu opinii Prezesa UKE, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za opinię Prezesa UKE nie wyższą niż 5000 zł, uwzględniając skalę przedsięwzięcia oraz rodzaj działalności objętej planem art. (4 ust. 5)

Stosownie do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej, minister właściwy do spraw łączności, po zasięgnięciu opinii Prezesa UKE i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może także określić, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej dotyczącej wykonywania działalności, w odniesieniu do sieci szerokopasmowych w szczególności w zakresie dotyczącym:

1.    Możliwości udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnych w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia;

2.    Możliwości współfinansowania kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym na potrzeby świadczeń i tych usług Komunikatem Komisji Wytyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażana sieci szerokopasmowych.

Na uwagę zasługuję również Rozporządzenie w sprawie „map cyfrowych” zgodnie z którym minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

1.    Rodzaj infrastruktury podlegającej inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, (art. 29 ust. 7)

2.    Elektroniczny format przekazywania danych,

3.    Szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji,

4.    Wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

Z kolei minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może, w drodze rozporządzenia, określić wysokość opłat za korzystanie z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych, które są zajmowane lub administrowane przez jednostkę sektora finansów publicznych, biorąc pod uwagę rodzaj nieruchomości, rodzaj urządzenia i obiektu, wielkość zajmowanej nieruchomości oraz promowanie inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych (Art. 33 ust. 5)

Główną rola Regulatora Rynku Telekomunikacyjnego jest stworzenie środowiska regulacyjnego w celu, stymulowania inwestycji, wspierania konkurencyjności rynku, oraz zapewnienia konsumentom możliwości wyboru usług.  

Celem Projektu Systemowego jest zapewnienie spójności w zakresie projektowania i realizacji komplementarnych projektów dla Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również zwiększenie świadomości możliwości, jakie stwarzają działania POIG oraz zwiększenie umiejętności potencjalnych beneficjentów, umożliwiających skuteczne aplikowanie o dofinansowanie.

Jak wskazują opinie, prognozy poprzez realizację projektu systemowego najprawdopodobniej  nastąpi zwiększenie zainteresowania dostępem do Internetu wśród obywateli należących do grup definiowanych jako wykluczone cyfrowo. W ramach Projektu Systemowego mają być realizowane min. działania mające na celu wsparcie doradcze, eksperckie, badawcze, prawne oraz szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów, jak również przygotowanie wytycznych do budowy infrastruktury w zakresie wspólnych parametrów technicznych dla wymiany ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy budowanymi sieciami a siecią publiczna, wsparcie zamówień publicznych, przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych do uzyskania np. notyfikacji projektu przez KE.

Porozumienie na stopie  UKE –TP S.A. ma na celu likwidację postawy anty-konkurencyjnej operatora, poprawa relacji międzyoperatorskich na rynkach hurtowych, wdrożenie zasad nie dyskryminacyjnego traktowania przez TP operatorów alternatywnych, oraz uruchomienie inwestycji przez TP S.A.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) zmieniająca ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), weszła w życie 17 lipca 2010 r.

Tomasz Błotnicki

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Sektor Publiczny
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym (LO)?
  Jakie są przedmioty w liceum ogólnokształcącym? Jaki akt prawny wprowadza te przedmioty do programu nauczania w liceum?
  Gdzie znaleźć listę szkół prowadzących rekrutację uzupełniającą do liceum, technikum, zawodówki?
  Jak znaleźć liceum, technikum, szkołę zawodową prowadzącą rekrutację uzupełniającą?
  MEiN: rekrutacja uzupełniająca i odwołanie od wyniku rekrutacji do liceum, technikum, zawodówki
  Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe młodzież przyjmuje się do publicznych szkół ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Wskazane w ustawie kryteria są możliwe do spełnienia przez każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej.
  Minister rolnictwa: 4-5 zł za 1 kg cukru. 10 zł za chleb to sianie paniki. Chyba, że wzrośnie cena gazu
  Mąki nam nie zabraknie, jesteśmy bezpieczni żywnościowo - zapewnił w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Mamy odpowiednie ilości zapasów cukru - dodał.
  Wczasy pod gruszą a wakacyjny wyjazd dziecka pracownika
  Wakacje, podobnie jak święta, to czas, w którym zainteresowanie pracowników możliwością uzyskania świadczeń z ZFŚS jest wzmożone. Wiąże się to z ponoszeniem w tym okresie większych wydatków związanych z organizacją wypoczynku rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. Jakie środki mogą uzyskać pracownicy na te cele? Czy możliwe jest uzyskanie świadczenia zarówno na organizację wypoczynku własnego, jak i dziecka?
  Konferencja: Atom dla samorządu. Energetyka jądrowa szansą dla transformacji energetycznej Śląska i Zagłębia [13 września 2022 r.]
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do udziału w konferencji:
  Wykaz zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych [rozporządzenie z 22 lipca 2022 r.]
  Znany jest wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – Dz.U z 2022 r. Poz. 1610.
  Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister edukacji Przemysław Czarnek określił listę lektur wymaganych na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.
  Walka z rakiem: naukowcy opracowali mapę układu odpornościowego
  Opublikowano właśnie pierwszą mapę powiązań i komunikacji między wszystkimi komórkami układu immunologicznego. Dzięki takiej wiedzy mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaźnych i innych schorzeń.
  Wymagania dla egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024
  Minister Edukacji i nauki określił wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w 2023 r. i 2024 r. Wynikają z rozporządzenia z 15 lipca 2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1591). Zawiera ono załącznik podzielony na trzy części:
  Postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli – od niewłaściwego słowa po uwodzenie. Anonimy na nauczycieli
  Przybywa postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pedagogów. Czego dotyczą?
  Czy można zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
  Po wprowadzeniu dodatku węglowego 3000 zł wzrosło zainteresowanie Polaków korygowaniem wpisów w ewidencji CEEB tak, aby do zgłoszonego np. pieca gazowego dodać piec opalany węglem. Albo zgłosić w ewidencji, że wcześniej zgłoszony taki piec jest głównym źródłem ogrzewania domu. Przed nadużyciami w tym zakresie przestrzega rzecznik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).
  5,323 mld zł rekompensaty za zamrożenie taryfy na gaz w 2022 r. dla sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny
  Największy detaliczny sprzedawca gazu, PGNiG Obrót Detaliczny otrzymało 2,495 mld zł na poczet rekompensaty za zamrożenie taryfowych cen gazu - poinformowało 2 VIII 2002 r. PGNiG. Łącznie od 7 marca 2022 r. spółka otrzymała już 5,323 mld zł z tego tytułu.
  Wolne miejsca na uczelniach 2022 r. / 2023 r.
  Największym zainteresowaniem studentów cieszą się takie kierunki jak: informatyka, psychologia, prawo. Czy są jeszcze wolne miejsca?
  Wszystko o zwrocie akcyzy za paliwo rolnicze [Kompendium]
  Do 31 sierpnia 2022 r. wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pytaniach i odpowiedziach.
  Obniżka limitu amortyzacji samochodów osobowych ze 150 000 zł na 100 000 zł
  Od 1 stycznia 2026 r. limit amortyzacji samochodów spalinowych zostanie obniżony ze 150 000 zł na 100 000 zł. Dotyczy to samochodów mających emisję CO2 równą lub wyższą niż 50 g na kilometr.
  Prezes PKP Cargo: Damy radę przewieźć węgiel z portów przed zimą [WYWIAD]
  Przewóz tego surowca to teraz dla nas priorytet. Ale zrywanie kontraktów na transport innych towarów będzie ostatecznością. Jednocześnie poprawiamy wyniki, w 2022 r. chcemy wyjść przynajmniej na zero – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.
  Polacy chcą kryterium dochodowego dla dopłat do węgla, prądu i gazu [Sondaż]
  Rząd powinien dofinansować zakup nie tylko węgla, lecz także innych paliw. Jednocześnie potrzebne jest wprowadzenie kryterium dochodowego - wynika z sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.
  Prognoza: Koszt ogrzania mieszkania 55 m2 wzrośnie z 1582 zł do 2028 zł w 2023 r. Będą dopłaty dla ciepłowni? Zamrożenie cen prądu i gazu?
  Sytuacja w sektorze energetycznym ma być jednym z tematów poruszanych na wtorkowym posiedzeniu rządu; wg "Dziennika Gazety Prawnej" minister klimatu i środowiska Anna Moskwa może przedstawić na posiedzeniu projekt ustawy zakładającej dopłaty na zakup paliwa przez polskie ciepłownie.
  Limit amortyzacji od 2026 r. zależy od emisji CO2 przez samochód spalinowy [ustawa w PDF]
  Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw zmieniła limity amortyzacji dla samochodów osobowych.
  Pekao: dla nowych klientów 7% na koncie oszczędnościowym przez pół roku [1 sierpnia – 16 października 2022 r.].
  Bank Pekao wprowadził promocję polegającą na 7 proc. oprocentowaniu środków na koncie oszczędnościowym. Oferta ma obowiązywać przez pół roku od otwarcia konta. Jest przeznaczona dla nowych klientów banku.
  Rachunki za obiady w szkole wyższe o 40 zł więcej za jedno dziecko
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli mają dla rodziców i opiekunów swoich uczniów przykrą niespodziankę od września: to rosnące rachunki za wyżywienie.
  Ustalanie granic gmin i miast, nowe miasta [projekt rozporządzenia]
  Ile gmin, powiatów i województw znajduje się na mapie administracyjnej Polski? Jakie są ich granice? Ile miejscowości posiada status miasta? Pamiętajmy, by przytaczając powyższe dane uwzględniać rok, którego one dotyczą. Jak się bowiem okazuje, liczby te nie są stałe.
  Ilu nauczycieli zetknęło się z mobbingiem? [Ankieta]
  Nastroje w oświacie są złe, co przekłada się na wzajemne relacje osób zatrudnionych w placówkach – oceniają nauczyciele. Nie każda nieprawidłowość oznacza mobbing – zastrzegają prawnicy.
  PKO BP: 20% kredytobiorców złożyło wnioski o wakacje kredytowe
  20 proc. klientów PKO BP mających kredyt hipoteczny w złotych skorzystało z wakacji kredytowych - poinformował bank. Zachęca swoich klientów do korzystania z bankowości elektronicznej.