Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na jakie dochody mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego

Jak duże dochody ma gmina, zależy w dużym stopniu od jej rozwoju. Dużo przedsiębiorców to większe wpływy z podatków. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy wynosi w 2007 roku 36,22 proc., a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 proc. Dochody poszczególnych samorządów to również wpływy wynikające z zarządzania majątkiem gminy, powiatu i województwa. Znaczącą część środków finansowych, szczególnie dla mniej zamożnych samorządów, stanowią subwencje i dotacje z budżetu państwa.

Źródłami dochodów własnych gminy są wpływy z podatków:od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych. Dochody własne gmin pochodzą również z wpływów z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej (o której mowa w Prawie geologicznym i górniczym) oraz innych opłat stanowiących dochody gminy. Ponadto gminy mogą liczyć na:

n dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;

n dochody z majątku gminy;

n spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;

n dochody z kar pieniężnych i grzywien;

n 5 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

n odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę;

n odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

n odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;

n dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.


Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2007 roku 36,22 proc.

Z kolei wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 proc.

Czytaj także: Dochody leżą na ulicy>>

Dochody powiatów

Źródła dochodów własnych powiatu to:

n wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu;

n dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;

n dochody z majątku powiatu;

n spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

n dochody z kar pieniężnych i grzywien;

n 5 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

n odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

n odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

n odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu;

n dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

n inne dochody należne powiatowi na podstawie przepisów szczególnych.


Wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 proc. Z kolei wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,4 proc.

Dochody województw

Wysokość udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa, wynosi 1,60 proc. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 15,90 proc.

Źródłami dochodów własnych województwa są:

n dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych;

n dochody z majątku województwa;

n spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;

n dochody z kar pieniężnych i grzywien;

n 5 proc. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;

n odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo;

n odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa;

n odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa,

n dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne dochody należne województwu.


DOCHODY GMIN POWIATÓW JEDNOSTEK WOJEWÓDZTW


Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

n dochody własne w tym również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,

n subwencja ogólna,

n dotacje celowe z budżetu państwa.

Czytaj także: Ewidencja dochodów jednostki samorządu terytorialnego>>

DOCHODY DODATKOWE


Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

n środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

n środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

n inne środki określone w odrębnych przepisach.


Subwencje i dotacje


Subwencja ogólna składa się z części: dla gmin i dla powiatów (wyrównawczej i równoważącej) oraz dla województw wyrównawczej i regionalnej). Subwencja oświatowa przeznaczona jest również dla gmin, powiatów i województw. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.


Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:

n zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;

n zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;

n usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;

n finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;

n realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.


Przekazywanie dochodów


Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego, które pobierają urzędy skarbowe, są odprowadzane na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu. W przypadku gdy kwota należnych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych nie przekracza miesięcznie 100 zł, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje dochody w okresach półrocznych.


Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.


Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, na wniosek przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów przysługujących samorządowi.


Jeżeli dochody pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną przekazane w terminie, to jednostce samorządu terytorialnego przysługują odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, czyli 11 proc. w skali roku.


Rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla danego podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego, za każde półrocze, w terminie 40 dni od jego upływu, informacje o stanie i terminach realizacji ich dochodów.


Nadpłatę w przekazanych danym jednostkom samorządu terytorialnego dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z dochodów z tytułu udziału w podatku, należnych tym jednostkom samorządu terytorialnego za najbliższe trzy miesiące. W przypadku braku możliwości potrącenia nadpłaty, o której mowa, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje jej zwrotu w sześciu kolejnych, równych ratach miesięcznych, poczynając od 20 dnia od daty otrzymania w tej sprawie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego.


Zasady ustalania subwencji ogólnej


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi w 2007 roku 3 395 813 tys. zł.


Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy od 92 proc. wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na jednego mieszkańca kraju.


Dochody podatkowe to łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji ogólnej na 2007 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2005 rok, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.


W 2007 roku kwotę podstawową otrzyma 1.960 gmin, z tego: 124 miasta, 445 miast i gmin oraz 1391 gmin.

Czytaj także: Planowanie dochodów i wydatków w samorządach należy poprawić>>


...kwoty uzupełniającej


Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2005 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km2) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. (art. 2 pkt 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 proc. średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców gminy, 17 proc. średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie) jest wyższy od 150 proc. wskaźnika Gg (wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin). W 2007 roku kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 956 800 tys. zł, otrzyma 1816 gmin, z tego: 8 miast, 425 miast i gmin oraz 1383 gminy.


...kwoty równoważącej


Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w 2007 roku w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (463 602 tys. zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 proc. analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (25 344 tys. zł).


OPŁATA SKARBOWA WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ:


n
 uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie,

n w pozostałych przypadkach są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położony właściwy miejscowo organ podatkowy,

n jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.


CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNE


Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są przekazywane:

n od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - na rachunek budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości,

n od umowy spółki - na rachunek budżetu gminy, na obszarze której spółka ma siedzibę.

Czytaj także: Przygotowanie i wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego>>

SUBWENCJA OGÓLNA


W ustawie budżetowej na rok 2007, ujęte zostały:

n część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 4 377 957 tys. zł,

n część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 463 602 tys. zł,

n część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1 013 234 tys. zł,

n część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 773 813 tys. zł,

n część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w wysokości 849 565 tys. zł,

n część regionalna subwencji ogólnej dla województw w wysokości 642 326 tys. zł,

n część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 28 204 949 tys. zł.


Część równoważąca subwencji ogólnej na 2007 r podlegająca rozdzieleniu między gminy, to kwota 488 946 tys. zł.


Na rok 2007 określono, iż z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone:

n 50 proc. - do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 proc. średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich,

n 25 proc. do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 proc. średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel w 2005 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

n 25 proc. do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów - zrealizowanych w 2005 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina mogła uzyskać w 2005 roku z podatku rolnego, z podatku leśnego, bez ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy - jest niższa od 80 proc. średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.


WPŁATY DO BUDŻETU


Do budżetu odpowiednie kwoty muszą wpłacić

n gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (wskaźnika Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

n powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2007 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 773 813 tys. zł.

n województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110 proc. wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana na 2007 rok wysokość wpłat do budżetu państwa przez województwa wynosi 642 326 tys. zł.


Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat, o których mowa, na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Od kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych.


Więcej informacji www.mf.gov.pl

Czytaj także: Wykonywanie budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego>>

Rekompensata za strefy ekonomiczne


W ustawie budżetowej na rok 2007 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 33 071 tys. zł. Tak kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. nr 188, poz. 1840 ze zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.


Możliwe są zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.


Subwencja dla powiatów


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana została w 2007 roku w wysokości 1 013 234 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.


Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).


Przez dochody podatkowe w przypadku powiatów rozumie się łączne dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 proc. różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju (wskaźniki B), jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2007 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 773 813 tys. zł.


W roku 2007 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają powiaty, w których:

n różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 roku na rodziny zastępcze, jest dodatnia,

n nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

n długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

n kwota planowanych dochodów powiatu na 2007 roku jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 r.


Subwencję równoważącą otrzymają również miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Czytaj także: Granice zadłużania się samorządów>>

Subwencja dla województw


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została w wysokości 849 565 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w przypadku województw również składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.


Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie (W) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww). Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 proc. różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.


Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu obliczono, mnożąc liczbę stanowiącą 9 proc. wskaźnika Ww przez przeliczeniową liczbę mieszkańców województwa, ustaloną zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Z kolei część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.


Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2007 rok część regionalna subwencji ogólnej wynosi 642 326 tys. zł.


Podziału 70 proc. tej kwoty dokonano w taki sposób, że:

n 20 proc. - podzielono między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju,

n 40 proc. - podzielono między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

n 10 proc. - podzielono między województwa, w których PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest niższy od 75 proc. PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.


Podział pozostałych 30 proc. części regionalnej subwencji ogólnej dokonany został w ten sposób, że otrzymują ją:

n wszystkie województwa - w zależności od wysokości wydatków bieżących poniesionych w 2005 roku na pasażerskie regionalne przewozy kolejowe,

n województwa, w których dochody przeliczeniowe, są niższe od dochodów bazowych, o których mowa rozporządzeniu ministra finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007 (Dz.U. nr 169, poz. 1206).


Subwencja na oświatę


Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.


Podział kwoty 28 035 717 tys. zł na poszczególne rodzaje samorządu kształtuje się następująco:

n gminy 17 121 165 tys. zł,

n powiaty 10 321 174 tys. zł,

n województwa 593 378 tys. zł.


Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2007 rok, określony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.


W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2006) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu:

n planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli,

n skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

n kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.


Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, planowanej na 2007 rok - 28 204 949 tys. zł - wyłączone zostało, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 0,6 proc. rezerwy w wysokości 169 230 tys. zł. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister finansów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister finansów.


Dotacje dla samorządu


Samorząd terytorialny może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych m.in.:

n z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych;

n związanych z inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej;

n związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty, wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnianiem kształcenia praktycznego.


Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, w szczególności na dofinansowanie programów realizowanych przez instytucje filmowe i instytucje kultury, przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w dniu 1 stycznia 1999 r.


Samorządy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymują od tych organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia.


Z kolei jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego, na mocy porozumień zawartych z tymi jednostkami, otrzymuje od tych jednostek dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia. Jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nie zadań. Wysokość dofinansowania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący tej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji.


Gminy i powiaty wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Podziału tych dotacji celowych, na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dla gmin i powiatów, dokonuje wojewoda, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.


Ponadto z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych.


INFORMACJA O SUBWENCJACH


Minister finansów informuje właściwe jednostki samorządu terytorialnego o:

n rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

n rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, oraz o rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej

n zmianach kwot części subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy tej części subwencji


PRZEKAZANIE SUBWENCJI


Minister finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego:

n część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

n część wyrównawczą subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca;

n część równoważącą i regionalną subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.


Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych, tj. 11 proc. w skali roku od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach.


PRZYKŁAD


W budżecie jednostki samorządu terytorialnego w 2006 roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 75 000 zł

Wn konto 133 „Rachunek budżetu”

Ma konto 901 „Dochody budżetu”;

2. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 5000 zł

Wn konto 133 „Rachunek budżetu”

Ma konto 901 „Dochody budżetu”;

3. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 9000 zł

Wn konto 133 „Rachunek budżetu”

Ma konto 901 „Dochody budżetu”;

4. Przelew środków z budżetu JST dla jednostki budżetowej na realizację zadań określonych przez dysponenta środków - 70 000 zł

Wn konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

Ma konto 133 „Rachunek budżetu”;

5. Sprawozdanie Rb-28S samorządowej jednostki budżetowej - 68 000 zł

Wn konto 902 „Wydatki budżetu”

Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”;

6. Wpływ z jednostki budżetowej niewykorzystanych środków z dotacji - 2000 zł

Wn konto 133 „Rachunek budżetu”

Ma konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”;

7. Zwrot z budżetu JST części dotacji dysponentowi środków - 2000 zł

Wn konto 901 „Dochody budżetu”,

Ma konto 133 „Rachunek budżetu”.

Katarzyna Wilko


PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 ze zm.).

n Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 224, poz. 2228).

n Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz.U. nr 169, poz. 1205).

n Rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2007 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1208).

n Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2006 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007 (Dz.U. nr 169, poz. 1206).

n Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 (Dz.U. nr 246, poz. 1799).

n Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. nr 65, poz. 599 ze zm.).

n Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz.U. nr 74, poz. 646 ze zm.).

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  Ministerstwo Finansów udzieliło 24 czerwca 2022 r. wyjaśnień odnośnie centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
  6600 zł brutto, to netto 4829,58 zł, składka ZUS 904,86 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  W 2021 r. dla pensji 6600 zł brutto wynagrodzenie na rękę było 4741,58 zł netto.
  Komunikat MRiPS: przepisy nie nakazują skrócenia pracy w czasie upału. Pracownik ma prawo do napojów pod rygorem grzywny
  Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Wysokie temperatury mają wpływ nie tylko na wydajność pracy, ale i na bezpieczeństwo pracownika. Skrócenie czasu pracy jest jednak decyzją, która zależy w praktyce od dobrej woli pracodawcy. Prawo nakazuje mu dostarczenia napojów. Nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  5500 zł brutto, to netto 4078,81 zł, zaliczka 240 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto Infor.pl]
  Klasa IV i V podstawówki - lista przedmiotów i liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023
  Przedmioty w klasie 5 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023. Przedmioty w klasie 4 podstawówki w roku szkolnym 2022/2023, liczba godzin.
  Czy praca zdalna jest na wniosek pracownika? Czy pracodawca może nakazać pracę zdalną?
  Kodeks pracy wprowadzi możliwość pracy zdalnej i hybrydowej – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg
  Podwyżka zaliczki na PIT dla umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r. Przykłady MF i DGP obliczeń od 3000 zł do 8000 zł
  MF: Od zlecenia 3200 zł brutto miesięcznie zaliczka na PIT wzrośnie o 103 zł do 265 zł. Niekorzystna zmiana od 1 lipca 2022 r. Przed tą datą zaliczka na PIT wynosiła 162 zł.
  300 mln zł dla artystów z opłaty od komputerów, tabletów, smartfonów, dysków i pendrivów
  Projekt ustawy o artystach zawodowych przewiduje zasilenie kwotą 300 mln zł nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Pieniądze będą pochodziły z opłaty reprograficznej płaconej przez importerów i sprzedawców elektroniki (komputery, tablety, smartfony, dyski twarde i pendrivy).
  300 mln zł dla Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych. Opłata od smartfonów i laptopów w 2023 r.
  300 mln zł. To planowane wpłaty z opłaty reprograficznej na rzecz nowego Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych (FWAZ). Jeżeli nie będzie tych pieniędzy fundusz dla artystów otrzyma z budżetu dotację celową 100 mln zł rocznie. Podstawą dla płatności tych kwot jest ustawa o artystach zawodowych. 27 czerwca 2022 r. rząd przedstawił jej najnowszy projekt w wersji, która ma zostać skierowana do Sejmu i tam uchwalona.
  Świadczenie 40 zł za dzień dłużej niż 120 dni za pomoc Ukrainkom w ciąży, osobom w wieku 60/65 lat i matkom trójki dzieci
  Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy.
  Czy umowy zawierane na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych podlegają Prawu zamówień publicznych?
  Pytanie nr 1. Czy umowy zawierane na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii podlegają Prawu zamówień publicznych? Pytanie nr 2. Czy prawidłowym jest zawieranie umów zlecenia na realizację usług konsultanta bez określania okresu świadczenia usługi?
  Połowa nauczycieli z Warszawy myśli o odejściu ze szkoły. Nauczyciel woli prowadzić zakład pogrzebowy niż uczyć za 3500 zł
  Blisko połowa kadry zatrudnionej w publicznych szkołach myśli o odejściu z zawodu – pokazują badania realizowane m.in. przez Urząd Miasta st. Warszawy. Według ratusza zbliżamy się do dramatycznego punktu, kiedy po prostu nie będzie komu uczyć dzieci. Tym bardziej że spośród 31 tys. stołecznych nauczycieli ponad 5 tys. jest w wieku emerytalnym lub przedemerytalnym. Wiadomo też, że wakatów w tym roku jest więcej niż w latach 2021 i 2020, a z podobnym problemem borykają się szkoły w całym kraju.
  "DGP": Od 1 lipca 2022 r. błąd w przepisach o składce zdrowotnej i liczeniu zaliczek od pensji [nieudana korekta Polskiego Ładu?]
  DGP: Przepisy korygujące Polski Ład były tworzone w pośpiechu i rząd zapomniał zmienić zasady wyliczania składki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że w po 1 lipca 2022 r. pracodawcy dalej muszą wyliczać wysokość zaliczki na PIT dwukrotnie: 1) według zasad z 2022 r. i 2) zasad z 2021 r. W jakim celu? Dla ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki z 2021 r.
  IMGW: Najnowsza prognoza pogody na wakacje 2022 r. W lipcu upały powyżej 30 stopni. W sierpniu ciepło i burze
  Z eksperymentalnej prognozy długoterminowej wynika, że w lipcu w Polsce temperatury będą powyżej normy, to znaczy, że będzie naprawdę upalnie.
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  5000 zł brutto, to netto 3613.19 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4600 zł brutto i netto 3270,83 zł dla pracownika chorującego przez część miesiąca od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  Przeliczenie wynagrodzenia brutto do netto od 1 lipca 2022 r., gdy pracowniki część miesiąca był chory - to przykład nr 38 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  15 000 zł brutto dla programisty, to 10555,58 zł albo 9167,58 zł netto [42 przykłady od 1 lipca 2022 r.]
  Lista płac dla pracownika, który przekroczył I próg podatkowy - to przykład nr 40 z poradnika Wydawnictwa Infor o przeliczaniu wynagrodzeń z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. Pozostałe przykłady w poradniku.
  Ochrona zabytków w gminach
  Zadania, które realizuje samorząd gminny w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to wiele obowiązków ustawowych, które gmina musi wypełniać.
  Okazjonalne kąpielisko za milczącą zgodą wójta
  Zmienia się procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Zgłoszenie wodnoprawne i zgłoszenie na utworzenie takiego miejsca będzie można załatwić w jednym urzędzie - gminy. Nowelizacja Prawa wodnego upraszcza także zasady i formę zgody na utworzenie takiego miejsca (może być milcząca). Ważne jest również skrócenie terminów opiniowania zgłoszenia przez inspekcje ochrony środowiska, sanepid, dyrektorów: parku narodowego, urzędu morskiego czy urzędu żeglugi śródlądowej.
  Pełnomocnictwo dla wójta do reprezentowania spółki to nie dokument urzędowy
  Pełnomocnictwo udzielone przez reprezentującego podmiot gospodarczy, nawet na rzecz osoby sprawującej funkcję publiczną, nie jest dokumentem urzędowym. Taki dokument jest wystawiony przez podmiot prywatny i dotyczy spraw, które nie są związane z działalnością organu publicznego oraz zarządzaniem mieniem komunalnym. Z tego powodu dokument taki nie stanowi również informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu.
  Listy płac dla 3010 zł, 6000 zł i 11 000 zł brutto netto od 1 lipca 2022 r. [42 przykłady]
  W artykule jeden z 42 przykładów jak przeliczać wynagrodzenie z brutto na netto od 1 lipca 2022 r. z poradnika Wydawnictwa Infor. I sporządzić listy płac. Od 1 lipca 2022 r. pensja 3010 zł brutto, to 2363,56 zł netto, wynagrodzenie 6000 zł brutto, to na rękę 4420,43 zł a 11 000 zł brutto, to wypłata netto 7828.63 zł. Pozostałe 41 przykłady w poradniku.
  PIP po kontroli przestrzegania PPK może nałożyć mandat karny do 2000 zł [wykaz naruszeń prawa]
  Po nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, od 4 czerwca br., każdy podmiot zatrudniający w rozumieniu ustawy o PPK – nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca - może być kontrolowany przez PIP w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK.
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4900 zł brutto, to netto 3670,67 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  4800 zł brutto, to netto 3602,15 zł od 1 lipca 2022 r. [kalkulator wynagrodzeń brutto netto]
  Trzy kalkulatory wynagrodzeń brutto netto od 1 lipca 2022 r. - umowy o pracę, zlecenie, o dzieło [Infor.pl]
  Infor.pl przygotował trzy kalkulatory przeliczające wartości wynagrodzeń z brutto do netto uwzględniające zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. określane jako „Polski Ład 2.0” albo „likwidacja Polskiego Ładu”.