Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Alkoholowe problemy gminy

Alkoholowe problemy gminy./ fot. Fotolia
Alkoholowe problemy gminy./ fot. Fotolia
Radni nadal mają problemy z prawidłowym formułowaniem treści uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Błędy polegają zarówno na powtarzaniu w ich treści zakazów już sformułowanych w ustawie czy regulowaniu spraw (np. powierzchnia sklepu), do których gminny organ stanowiący nie został upoważniony.

Zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustala rada gminy w uchwale. Podstawą prawną dla działania rady w tym zakresie jest art. 12 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.).

Uchwała rady gminy określająca zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych jest aktem prawa miejscowego.

Jak rozumieć termin "zasady usytuowania"

Przez pojęcie "zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych" należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie. W szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, takich jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego itp. Tak wskazał m.in. NSA w wyroku z 6 maja 1994 r. (sygn. akt SA/Gd 2824/93).

Jednocześnie, jak wskazał NSA w cytowanym orzeczeniu, od zasad usytuowania punktów należy odróżnić zasady udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W uchwale podjętej na podstawie art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a. rada nie powinna także określać zasad budowy obiektów, w których alkohol ma być sprzedawany (podawany). Te są bowiem regulowane przepisami prawa budowlanego.

Zobacz: Ustrój i jednostki

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powierzchnia sklepu monopolowego

Rada gminy dysponuje dużym zakresem władztwa prawotwórczego w przedmiocie wyboru i określenia tzw. obiektów chronionych, dzięki czemu ma prawny i faktyczny wpływ na kształtowanie się przestrzennej siatki usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Jednocześnie rady gminy powinny mieć na uwadze, przy podejmowaniu analizowanych uchwał, skonstruowanie precyzyjnego określenia punktów z geometrycznego punktu widzenia, pomiędzy którymi ma następować pomiar odległości pomiędzy obiektem chronionym a punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

Natomiast z upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a. nie można wyczytać kompetencji rady gminy do ustalania maksymalnej czy też minimalnej powierzchni sklepu monopolowego.

Zwrócił na to uwagę m.in. wojewoda lubelski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25 lipca 2019 r. (zn. PN-II.4131.358.2019). Organ nadzoru zakwestionował w nim postanowienia podjętej przez radę gminy Drelów uchwały "w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów".

Z ORZECZNICTWA

Zakaz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem na terenie określonych nieruchomości zostały unormowane przez ustawodawcę. W konsekwencji rada gminy nie może regulować w akcie prawa miejscowego. Taka uchwała stanowiłaby bowiem powtórzenie bądź modyfikację przepisów rangi ustawowej.

Wyrok WSA w Lublinie z 27 listopada 2018 r., sygn. akt III SA/Lu 545/18

Rada gminy w § 3 ust. 4 tej uchwały postanowiła, że "Minimalna powierzchnia użytkowa sklepu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) powinna wynosić 20 m2."

W ocenie organu nadzoru powyższy zapis uchwały nie mieści się w granicach upoważnienia ustawowego wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zatem wprowadzenie tego rodzaju postanowień pozbawione jest podstaw prawnych. "Z brzmienia art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a. wynika bowiem, że kompetencje rady gminy ograniczone zostały do ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu, przy czym upoważnienie to nie przewiduje dla rady zupełnej dowolności" - wskazał wojewoda. "Zawarte w art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a. upoważnienie do ustalenia »zasad usytuowania miejsc« podlegać musi ścisłej wykładni językowej. Tak więc usytuowanie to położenie, lokalizacja, umiejscowienie" - argumentował organ nadzoru.

Jak mierzyć odległość od obiektu chronionego do sklepu monopolowego

Jednym z problemów, na który rady gmin natrafiają przy podejmowaniu uchwał na podstawie art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a., jest prawidłowe określenie sposobu mierzenia odległości pomiędzy miejscem chronionym a miejscem, w którym alkohol jest sprzedawany (podawany). Wskazuje na to liczne orzecznictwo zarówno sądów administracyjnych, jak i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów.

Przykładowo można tutaj wskazać rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 3 października 2018 r. (zn. NK-I.4131.153.2018.TDOM).

W kontrolowanej uchwale rada postanowiła, że "punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych musi być usytuowany w odległości większej niż 50 m od placówek oświatowych, obiektów sakralnych, wyodrębnionych placów zabaw dla dzieci". Równocześnie w uchwale sprecyzowano, że wspomniana "odległość powinna być mierzona od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do odpowiednio drzwi wejściowych obiektów lub do wejścia na plac zabaw".

W ocenie wojewody ww. sposób mierzenia odległości pomiędzy punktami sprzedaży alkoholu a obiektami lub terenami chronionymi nie spełnia wymaganych przy tworzeniu aktów prawa miejscowego standardów precyzyjności. Organ wskazał, że zasadnicza wada kwestionowanej regulacji sprowadza się do nieokreślenia przez lokalnego prawodawcę sposobu mierzenia odległości między drzwiami wejściowymi do obiektów czy wejściem na teren chroniony a miejscami podawania lub sprzedaży napojów alkoholowych.

Brak zawarcia w uchwale rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych regulacji co do sposobu mierzenia odległości od takich miejsc do obiektów czy terenów chronionych może przyczynić się do arbitralnego i wybiórczego odmierzania tej odległości. Tego rodzaju wada legislacyjna musi być traktowana jako przypadek istotnego naruszenia prawa.

Tymczasem odległości te powinny być określone i to w oparciu o obiektywne mierniki pomiaru odległości, mogą to być np. osie dróg publicznych bądź krawędzie jezdni, łączących obiekty chronione z miejscami sprzedaży bądź podawania napojów alkoholowych lub inny, weryfikowalny sposób mierzenia tej odległości, jeśli między tymi miejscami nie ma dróg publicznych. Wojewoda podkreślił, że zasady mierzenia powinny być tak określone, aby organ wydający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie miał w tym zakresie swobody decyzyjnej. Wskazał, że nakaz ten należy wyprowadzić z zasad prawidłowej legislacji, mającej w polskim systemie prawnym ugruntowaną pozycję konstytucyjną. Zasady te wymagają, aby w akcie prawa miejscowego, a taki charakter ma zakwestionowana przez organ nadzoru uchwała, przepisy były redagowane dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm.

Sprzeczność uchwały z gminnym programem antyalkoholowym

Uchwała rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być zgodna z realizowanym w danej jednostce samorządu terytorialnego programem profilatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeżeli pomiędzy uchwałą, a programem istnieje sprzeczność, to jest to podstawa do unieważnienia uchwały.

Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo. Przykładowo wskazać można tutaj wyrok WSA w Szczecinie z 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt II SA/Sz 347/19).

W rozpatrywanej przez sąd administracyjny sprawie rada gminy postanowiła zmniejszyć minimalną odległość usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od terenów i obiektów chronionych z 50 m do 20 m.

Stwierdzając nieważność tych postanowień uchwały WSA w Szczecinie wskazał, że co prawda rada gminy ma pewien zakres swobody w stanowieniu norm prawnych, wynikający m.in. z delegowania uprawnień do samodzielnego określenia usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu, to jednak swoboda ta jest ograniczona między innymi celami, które przepisy prawa miejscowego, dotyczące tego zagadnienia powinny realizować.

Cele te wynikają zarówno z treści samej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i z uchwalanego przez radę gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W konsekwencji, w ocenie WSA w Szczecinie, nie jest dopuszczalne takie usytuowanie miejsc spożycia i podawania alkoholu względem miejsc chronionych, wymienionych w art. 14 ust. 1 u.w.t.p.a., które nie wynika z założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych bądź pozostaje z nim w sprzeczności.

Brak opinii jednostki pomocniczej

Rada gminy przed podjęciem uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.

Jak wynika z rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów ustalenie przez radę gminy zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy, stanowi istotne naruszenie prawa.

Przykładowo wskazać można tutaj rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 18 lipca 2018 r. (zn. KN-I.4131.1.312.2018.3).

Z ORZECZNICTWA

Podjęcie przez radę gminy uchwały, z pominięciem obowiązkowego uprzedniego przedłożenia projektu uchwały do zaopiniowania uprawnionemu ustawowo organowi, stanowi rażące naruszenie prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały.

Wyrok NSA z 27 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 2586/12

Organ nadzoru wskazał w nim, że rada gminy:

 • ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) - art. 12 ust. 1 u.w.t.p.a.;
 • może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń wydawanych na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (art. 12 ust. 2 u.w.t.p.a.);
 • ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (art. 12 ust. 3 u.w.t.p.a.);
 • może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (art. 12 ust. 4 u.w.t.a.).

Jednocześnie wojewoda wskazał, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 5 u.w.t.p.a., przed podjęciem którejkolwiek z uchwał podejmowanych na podstawie art. 12 ust. 1-4 u.w.t.p.a.), rada gminy zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. "Użycie przez ustawodawcę sformułowania »zasięga« oznacza, że uzyskanie opinii przed podjęciem uchwały jest obowiązkiem organu stanowiącego gminy" - wskazał wojewoda wielkopolski.

Zygmunt Bołtowicz

wieloletni pracownik administracji, prawnik, ekspert w dziedzinie finansów publicznych oraz gospodarki komunalnej

Podstawa prawna

 • art. 12, art. 14 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polska zapłaci 20 000 euro kary za odmowę przyjęcia jednego emigranta? Górny limit to 30 000 osób

  Rada UE przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych

  Nowelizacja budżetu - dodatkowe pieniądze dla nauczycieli, sędziów, budżetówki. Rząd pracuje w długi weekend

  Ministrowie w piątek o godz. 10 zebrali się na posiedzeniu rządu, który zajmie się projektem nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej; dodatkowe środki mają być przekazane samorządom i przeznaczone na nagrody specjalne dla nauczycieli.

  1125 zł nie tylko dla nauczycieli w szkołach. Pracujący w przedszkolach też dostaną nagrodę

  Nagroda dla nauczycieli zostanie wypłacona nie tylko dla pracujących w szkołach. Wyniesie nie 900 zł jak zapowiadano początkowo, a 1125 zł. 

  MF: Kiedy urzędnicy podatkowi z różnych państw UE mogą prowadzić wspólne kontrole Polaków

  Urzędnicy podatkowi z różnych państw UE będą mogli prowadzić wspólne kontrole; także na terytorium Polski, o ile polska administracja odpowie na taki wniosek pozytywnie - poinformował Marcin Lachowicz z resortu finansów.

  Rząd przyznał 900 zł nagrody specjalnej dla każdego nauczyciela. A to nie koniec bonusów dla budżetówki

  900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jest to efekt porozumienia rządu i NSZZ "Solidarność.

  Utrzymanie zdrowia stawów po 60. roku życia: przewodnik

  Z wiekiem nasze stawy mogą stać się bardziej podatne na zużycie, co prowadzi do takich schorzeń jak choroba zwyrodnieniowa stawów i uszkodzenia chrząstki. Istnieją jednak kroki, które możemy podjąć, aby utrzymać zdrowie. W tym „obszernym” przewodniku przedstawiamy najnowsze badania i zalecenia dotyczące utrzymania zdrowych stawów i zapobiegania schorzeniom związanym ze stawami.

  Czy opłaca się studiować? Sprawdź w systemie ELA

  6 czerwca 2023 roku Ośrodek Przetwarzania Informacji uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) już ósmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

  Akcja "Jak nie czytam, jak czytam" w 2023 r.

  Dziś odbędzie się kolejna edycja akcji "Jak nie czytam, jak czytam", podczas której uczniowie w całej Polsce w tym samym czasie będą czytać dla przyjemności. Jej celem jest stworzenie u dzieci i młodzieży pozytywnych skojarzeń związanych z książką.

   

  Jak zamawiać e-recepty przez aplikację mojeIKP?

  Pacjent, który stale przyjmuje leki na receptę, może teraz poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację mojeIKP.

  ZUS: dodatkowe 450 mld zł dla 24 mln Polaków. Koniecznie zajrzyj na swoje konto emerytalne
  ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych. O 450 mld zł.
  Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA. PiS: dywersja i działanie antykonstytucyjne

  Sąd Najwyższy uchylił 6 czerwca 2023 r. umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. To jawna dywersja Sądu Najwyższego i działanie antykonstytucyjne, które ma doprowadzić do całkowitego chaosu prawnego - skomentował wyrok rzecznik PiS Rafał Bochenek.

  Apel pracodawców szpitali powiatowych do ministra zdrowia

  Pracodawcy szpitali powiatowych apelują do ministra zdrowia – czego oczekują? OZPSP zwrócił się do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań, które w realny sposób zmienią i poprawią sytuację finansową placówek medycznych w Polsce. Potrzeba realnych zmian. 

  Ile kredyt studenckich zaciągnęli studenci w 2022 r.? Czy zmieni się kryterium dochodowe w 2023 r.?

  W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów.

  Czy warto studiować w 2023 r.?

  Decyzja o podjęciu studiów jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak interesy, cele kariery, sytuacja finansowa i inne osobiste okoliczności.

  Suplementacja chromem i lekkostrawna dieta korzystne dla wątroby

  Wątroba to organ bardzo narażony na skutki wysokotłuszczowej diety. Badania naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wykazały, że najlepszym sposobem na poprawę jej funkcjonowania jest przejście na dietę lekkostrawną wraz z suplementowaniem chromu.

  Kiedy pracownik zdalny otrzyma do pracy jednocześnie laptop i monitor stacjonarny?

  Pracownicy pracujący przy użyciu laptopa powinni korzystać z monitora stacjonarnego. Pracodawca może alternatywnie wyposażyć stanowisko pracy w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu laptopa tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. 

  10 godzin pracy od poniedziałku do czwartku. Piątek wolny. Pracodawcy wprowadzają skompresowany tydzień pracy [4 dni pracy]

  Deloitte testuje wdrożenie skompresowanego tygodnia pracy.

  W 2023 r. od rządu 616 mln zł więcej dla rolników

  Od 3 czerwca wyższa stawka zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego.

  305 mln zł od rządu dla strażaków

  Minister Moskwa: w tym roku 305 mln zł na wozy ratowniczo-gaśnicze dla OSP.

  W Polsce sprzedano 200 000 pomp ciepła. Wiesz ile wyprodukowano w naszym kraju? [Wywiad]

  W 2022 roku sprzedano w naszym kraju ok. 200 tys. pomp ciepła, z czego jedynie 5 proc. wyprodukowano w Polsce. Importerzy zamawiają produkty pod własnym "brandem" i oferują jako polskie – powiedziała w rozmowie z PAP wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń (IGU) OZE Aleksandra Jurkowska.

  Nowość: Krople do oczu spowalniają postęp krótkowzroczności u dzieci [Badania]

  Krople do oczu z niską dawką atropiny mogą spowolnić postęp krótkowzroczności u dzieci, ponieważ hamują nadmierne powiększanie się oka – informuje pismo „JAMA Ophthalmology”.

  Sposób na rekreację ruchową: taniec

  Regularne uprawianie aktywności fizycznej ma ogromne znaczenie. Szczególnie polecaną formą sportu jest taniec. Ma on wiele właściwości prozdrowotnych, poprawia samopoczucie, dodaje energii oraz pozwala nawiązać nowe kontakty towarzyskie. Warto więc już dziś udać się na zajęcia taneczne

  Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii? Kiedy trzeba złożyć wniosek?

  Rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny muszą pamiętać, że jeszcze tylko do końca czerwca br. mają czas na złożenie wniosków umożliwiających skorzystanie w tym roku z preferencyjnych rozliczeń cen energii ujętych w Tarczy Solidarnościowej.

  Kiedy święto Bożego Ciała w 2023 r? Historia. Koszt długiego weekendu 2023 r.

  W 2023 r. Boże Ciało przypada 8 czerwca 2023 r. Polacy wzięli urlopy w piątek 9 czerwca. I pojadą na długi weekend. Sporo zapłacą za wypoczynek. Wiadomo inflacja. 

  Do końca czerwca strażacy mogą otrzymać 10 000 zł na każdą jednostkę OSP

  Jednostki OSP mogą do 10 000 zł w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN.