Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stanowisko pracownika samorządowego a prowadzenie innej działalności

Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
Praca./ Fot. Fotolia
Praca./ Fot. Fotolia
Jak pokazuje praktyka, pracownicy samorządowi, którzy jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą, często nie wiedzą, że obejmując urzędnicze stanowisko, podlegają rygorom ograniczającym swobodę wykonywania dodatkowych zajęć.

Naturalnie nie każdy pracownik samorządowy będzie zmuszony zrezygnować z prowadzonej wcześniej działalności – wszystko zależy od tego, jakie stanowisko w samorządzie będzie piastował. Im wyższe funkcje, tym więcej ograniczeń dla możliwości dorobienia do pensji.

Przyszły pracownik samorządowy musi liczyć się z koniecznością spełnienia warunków wynikających z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa).

Redakcja poleca: Ściąga Kadrowego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (PDF)

Do podstawowych obowiązków każdego samorządowca należy:

● przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa,

● wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

● udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony – jeżeli prawo tego nie zabrania,

● dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,

● zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,

● zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

● stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych (art. 30 ustawy). Oznacza to, że:

● ustawa nie ustanawia generalnego zakazu podejmowania dodatkowych zajęć przez urzędników samorządowych,

● nie wymaga zgody przełożonego na ich podejmowanie,

● zabrania podejmowania tylko takich zajęć, które są sprzeczne bądź związane z obowiązkami służbowymi pracownika samorządowego lub z jego obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Ponadto zajęcia dodatkowe nie mogą wywoływać uzasadnionego podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz nie mogą być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z samej ustawy, a dotyczącymi wszystkich pracowników samorządowych.

Czytaj także: Dodatek funkcyjny pracownika samorządowego>>

PRZYKŁAD

Czy pracownik zatrudniony w urzędzie miasta może na podstawie umowy zlecenia prowadzić szkolenia zawodowe w prywatnej firmie? Czy o takiej pracy powinien poinformować pracodawcę?

Dodatkowa praca, po pierwsze, nie powinna kolidować z obowiązkami służbowymi, jakie pracownik ten wykonuje w charakterze pracownika samorządowego, a po drugie – prowadzenie szkoleń nie może budzić podejrzeń o stronniczość pracownika. Taka dodatkowa praca może być zatem wykonywana przez samorządowca, pod warunkiem że nie narusza tych podstawowych zasad.

W przypadku gdy nadprogramowa działalność mieści się w granicach prawa, pracownicy samorządowi mogą podejmować dodatkową pracę lub wykonywać usługi, nie pytając o zgodę szefa urzędu. Pracownicy nie mają również obowiązku powiadamiania pracodawcy o swoich dodatkowych zajęciach. Ustawa ogranicza ten obowiązek tylko do poinformowania pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie wymaga natomiast informowania o usługach świadczonych w innej formie – np. w ramach umowy zlecenia.

Pracownicy samorządowi nie mają również całkowitego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą ją prowadzić, pod warunkiem że nie narusza ona obowiązków pracownika wynikających z przepisów ustawy.

Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym – z wyjątkiem sekretarza gminy, powiatu czy województwa), doradcy lub asystenta jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 31, 33 i 34 ustawy). Oświadczenie takie powinno zostać złożone kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

Z ORZECZNICTWA

Wykonywanie prywatnej działalności gospodarczej przez pracownika samorządowego w czasie i miejscu zatrudnienia pozostaje w sprzeczności z jego obowiązkami pracowniczymi oraz może wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność nawet wtedy, gdy dotyczy działalności nieobjętej bezpośrednio jego zakresem czynności pracowniczych.

Wyrok SN z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 134/05

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter w stosownym oświadczeniu. Jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystko to ma na celu zbadanie, czy prowadzona przez niego działalność nie narusza przepisów ustawy.

Należy bowiem pamiętać, że prowadzenie przez pracownika samorządowego działalności gospodarczej obejmującej czynności ściśle związane z jego obowiązkami pracowniczymi stanowi przyczynę uzasadniającą dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Wyrok SN z 18 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 188/98

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej, składanym przez pracownika samorządowego, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.).

Czytaj także: Awans pracownika samorządowego>>

Samorządowcy na stanowiskach kierowniczych

Pracownicy tzw. wyższych szczebli samorządowych, czyli np. kierowniczych stanowisk urzędniczych, również nie mogą wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych. Prowadzona przez nich działalność nie może wywoływać uzasadnionego podejrzenia o stronniczość lub interesowność oraz być sprzeczna z obowiązkami określonymi w ustawie.

Ta grupa zawodowa podlega jednak dodatkowym wymogom wynikającym z przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (dalej: ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności).


Przepisy ograniczają prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do:

● wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

● członków zarządów powiatów, skarbników powiatów, sekretarzy powiatów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty,

● członków zarządów województw, skarbników województw, sekretarzy województw, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności zastrzega, że urzędnicy na kierowniczych stanowiskach nie mogą m.in. prowadzić działalności gospodarczej ani na własny rachunek, ani wspólnie z innymi osobami. Nie wolno im również zarządzać taką działalnością ani być jej przedstawicielem czy pełnomocnikiem.

Czytaj także: Pracownicy samorządowi powołani po wyborach>>

PRZYKŁAD

Czy burmistrz może zawiesić prowadzoną do tej pory działalność gospodarczą, czy też musi ją całkowicie zlikwidować?

Określając zakres podmiotowy i przedmiotowy ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz skutki prawne związane z naruszeniem ustalonych zakazów, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej posługuje się terminami „prowadzenie” oraz „zaprzestanie” jej prowadzenia. Jeżeli bowiem osoba podlegająca takim ograniczeniom przed dniem wyboru prowadziła działalność gospodarczą, obowiązana jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zaprzestać jej prowadzenia (art. 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności).

Jak wynika ze stanowiska MSWiA z 22 grudnia 2009 r. w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby wykonujące funkcje publiczne (BMK-0660-2016-e:2478/2009): Analiza norm prawnych zawartych w przepisach ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej – w kontekście zasad wykładni językowej i celowościowej – pozwala na sformułowanie wniosku, że ustawodawca nakazując „zaprzestanie” prowadzenia działalności gospodarczej, obliguje jednocześnie do wykreślenia jej z ewidencji (rejestru).

W konsekwencji, samo „zawieszenie” działalności gospodarczej (wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej) nie wyłącza dyspozycji formułujących zakaz jej prowadzenia oraz skutki prawne związane z jego naruszeniem.

Wymóg „zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej” jest zatem równoznaczny z jej wyrejestrowaniem.

                                                                                                                                                                                                                                 PRZYKŁAD

Czy wójt może „przepisać” swoją firmę na żonę?

Żaden przepis nie zakazuje takiego działania. Od wójta wymaga się bowiem, aby nie prowadził działalności gospodarczej ani na własny rachunek, ani „wspólnie z innymi osobami”. Nie wolno mu również zarządzać taką działalnością ani być jej przedstawicielem czy pełnomocnikiem. Przepisując firmę na żonę, rezygnuje z jej prowadzenia – i tym samym spełnia wymogi ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności. Trzeba jednak pamiętać, że działanie takie będzie zgodne z prawem dopóty, dopóki nikt nie udowodni, że wójt czerpał z niego korzyści materialne. Dodatkowo, jak wynika z art. 228 k.k.: kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepis ten, poza korzyściami materialnymi, wskazuje również korzyści osobiste, a o te chyba w takiej sytuacji nietrudno.

Pracownicy samorządowi, pełniący funkcje kierownicze, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji publicznych nie mogą:

● być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,

● być zatrudniani lub wykonywać inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,

● być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

● być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,

● posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,

● prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego).

Naruszenie tych zakazów przez osoby pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powoduje wygaśnięcie ich mandatu.


Radny i działalność gospodarcza

Pełnienie funkcji radnego nie jest wykonywaniem pracy, trudno jest zatem mówić o radnych w kontekście pracowników samorządowych. Niemniej jednak ich rola w funkcjonowaniu samorządu jest znaczna, a tym samym ich obowiązki i zobowiązania również zasługują na wyjaśnienia.

W związku z tym, że radni nie są pracownikami samorządowymi, nie podlegają oni przepisom ustawy o pracownikach samorządowych. Wchodzą w skład rady gminy, powiatu czy sejmiku województwa.

Radny, pełniąc swoje funkcje, nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat. Nie może również zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w jej prowadzeniu (art. 24f ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Przepis ten stanowi również, że w sytuacji, w której przedsiębiorca przed objęciem mandatu radnego prowadziłby działalność gospodarczą na mieniu komunalnym – jest obowiązany do zaprzestania jej wykonywania w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

PRZYKŁAD

Czy osoba prowadząca własną firmę może objąć mandat radnego gminy bez konieczności rezygnowania z dodatkowej formy utrzymania?

Tak – pod warunkiem że działalność gospodarcza nie będzie prowadzona z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny zdobył mandat.

„Mieniem komunalnym” jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych – w tym przedsiębiorstw. W związku tym zakaz odnosi się do prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej jedynie z wykorzystaniem mienia bezpośrednio samej gminy.

NSA w wyroku z 5 grudnia 2006 r. stanął na stanowisku, że nawet mienie pozostające jedynie we współwłasności gminy należy do mienia komunalnego, z którego korzystanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyczerpuje znamiona „korzystania z mienia komunalnego gminy”, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (sygn. akt II OSK 1263/06). Co więcej, zdaniem sądu, jeżeli radny prowadzi działalność gospodarczą w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym własność gminy, oznacza to, że radny ten prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego (wyrok NSA z 13 października 2009 r., sygn. akt II OSK 1080/09).

W sytuacji gdy radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, jest obowiązany do zaprzestania jej prowadzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Zakaz prowadzenia i zarządzania przez radnych działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego ma charakter bezwzględny. W szczególności nie ma znaczenia, czy radny czyni to społecznie (nieodpłatnie), czy też pobiera za to określone wynagrodzenie.

Czytaj także: Szkolenia pracowników samorządowych>>

PRZYKŁAD

Czy radny gminy może być jednocześnie prezesem banku prowadzącego obsługę finansową tej gminy? Czy jest to wykorzystywanie mienia komunalnego gminy, czy jedynie zarządzanie nim?

Przepis ustawy o samorządzie gminnym, zakazujący radnym zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, faktycznie nie mówi o „zarządzaniu”, lecz o „wykorzystywaniu” tego mienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że zarządzanie tzw. bankiem gminnym, poprzez pełnienie funkcji prezesa tego banku, nie powoduje konfliktu interesów z pełnieniem mandatu radnego tej gminy.

W myśl ustawy o samorządzie gminnym to właśnie rada gminy uchwala budżet, podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy. Uczestniczą w tym radni. Bank prowadzący obsługę finansową gminy może obracać czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na jej rachunku bankowym. Prowadzenie działalności gospodarczej przez bank, w której jeden z elementów stanowią środki finansowe gminy, wiąże się więc z wykorzystaniem mienia komunalnego. Należy zatem uznać, że radny będący prezesem banku obsługującego jednostkę samorządu, w której uzyskał mandat, zarządza działalnością gospodarczą z wykorzystaniem tego mienia.

Radny nie może być zatem prezesem takiego banku. Co więcej, w przypadku połączenia obu funkcji, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nakazuje w takiej sytuacji wygaśnięcie mandatu radnego.

Wynika z tego, że nie zawsze uzyskanie mandatu radnego będzie wymagało zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne jest tylko, aby taka działalność nie naruszała wymogów określonych przepisami.

W celu stwierdzenia, czy radny wykorzystuje mienie komunalne do prowadzenia działalności gospodarczej, ważne jest również wystąpienie związku pomiędzy działalnością radnego a tym mieniem. Nie będzie mógł on bowiem prowadzić swojej działalności, gdy mienie komunalne służy mu do wykonywania tej działalności. Sytuacja taka będzie miała miejsce np. w przypadku radnych, którzy dzierżawią od gminy grunty rolne do prowadzenia na nich gospodarstwa rolnego. Związek taki nie będzie natomiast występował w sytuacji, w której radny zawarł umowę o świadczenie usług na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą na mieniu komunalnym lub jeżeli do swej działalności wykorzystuje mienie komunalne ogólnie dostępne (np. świadczenie usług przewozowych po drogach należących do gminy, korzystanie z należących do gminy przystanków itp.).

Czytaj także: Umowa na okres próbny a pracownicy samorządowi>>

ZAPAMIĘTAJ!

Zarządzanie działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego odnosi się wyłącznie do działalności gospodarczej radnego prowadzonej przez niego na mieniu tej jednostki, w której sprawuje on mandat.

PODSTAWY PRAWNE

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1375)

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230)

• Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 356)

• Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Dorota R.
    2022-05-14 16:41:48
    sekretarz i skarbnik gminy Biały Bór posiadają ogromne prywatne pegeery wykupione od skarbu państwa za obniżoną cenę po ojcu, kierowniku PGR za PRL. Wojewoda mimo licznych przykładów wykorzystywania stanowiska dla własnych korzyści np koncesja na kopalnię żwiru na polu odkupionym od wdowy po burmistrzu , hotel dla myśliwych w własnym gospodarstwie rolnym na być może męża -to skarbnik, dodatkowo proces 6 lat o korupcję i nic, wojewoda nawet się nie zainteresował rzekomo mu nie wolno?
    0
QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czarnek: W 2023 r. 1 mld 300 tys. zł na etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów. W 2022 r. 700 mln zł
Od 1 września do polskich szkół trafi 520 mln zł na dodatkowe etaty dla psychologów, pedagogów, logopedów i neurologopedów – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Małpia ospa - objawy, przebieg choroby, leczenie. Jak można się zarazić?
W ostatnich tygodniach już w dziewięciu krajach Europy: Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, we Włoszech, Belgii i Francji, a także w USA, Kanadzie i Australii wykryte zostały przypadki małpiej ospy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że człowiek nie tak łatwo może się nią zarazić. Druga, że charakteryzuje się znacznie mniejszą śmiertelnością niż ospa prawdziwa, która została wyeliminowana w ubiegłym wieku. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jak można się zarazić? Jakie są objawy i przebieg tej choroby? Jak leczyć małpią ospę?
Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z matematyki
Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.
Rejestr Umów Publicznych nie wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r. Stanie się to 1 stycznia 2023 r. Umowy wykazywane w Rejestrze Umów Publicznych będą miały wartość co najmniej 5000 zł. Sejm zwiększył więc limit 500 zł.
500+ dla Ukraińców, którzy w ciągu 3 dni stawią się na wezwanie. Kolejna nowelizacja specustawy
Informacje o dacie wyjazdu uchodźców ZUS lub gminy będą otrzymywać od Straży Granicznej. Będą mogły też wezwać pobierających pomoc do stawiennictwa.
Egzamin ósmoklasistów 2022 r.: matematyka [25 V 2022 r.]
Dziś pisemny egzamin z matematyki - druga część egzaminu ósmoklasistów. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w czwartek będą pisać egzamin z języka obcego.
WHO: małpią ospę da się powstrzymać
Choć rozprzestrzenianie się małpiej ospy jest czymś niespotykanym, wirusa da się powstrzymać - powiedziała we wtorek 24 maja 2022 r. Sylvie Briand, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. globalnych zagrożeń chorobami zakaźnymi). Według danych WHO poza Afryką - gdzie zwykle odnotowuje się zakażenia wirusem - potwierdzono dotąd 131 przypadków małpiej ospy.
Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego
Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego.
Jak skorygować złożoną deklarację CEEB [termin do 30 czerwca 2022 r.]
Możliwość korygowania pomyłek w złożonych deklaracjach, ulepszone wyszukiwanie punktów adresowych, możliwość samodzielnego resetu hasła przez gminnego administratora i stopniowania uprawnień użytkowników w danej gminie to tylko część z nowych funkcjonalności wprowadzonych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w systemie do składania deklaracji CEEB.
Rząd pracuje nad zmianą kilometrówki w 2022 r. MF postuluje liczenie kilometrówki od mocy silnika a nie pojemności [Interpelacja]
Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami w zasadach stosowania kilometrówki. Ministerstwo Finansów postuluje, aby zrezygnować z liczenia kilometrówki według pojemności silnika na rzecz mocy silnika.
Żaden młody nauczyciel nie otrzyma kredytu hipotecznego [zmiany w Karcie Nauczyciela]
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": nauczyciele nie będą mieli szans na kredyt hipoteczny. A doświadczony nauczycieli będzie zarabiał niewiele więcej od początkującego.
ZUS zawiesi wypłatę 500+ Ukraińcom, którzy wyjechali z Polski
Rząd przygotowuje kolejną nowelizacją specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Polski Fundusz Rozwoju: Polska zrobiła interes życia bo za obligacje, z których wypłacono pomoc antycovidową płacimy tylko 1,5% odsetek [wywiad]
Na wsparcie ze wszystkich tarcz mieliśmy zarezerwowane 100 mld zł. Okazało się, że wypłaciliśmy - jak było wspomniane - 73 mld zł, a de facto po umorzeniach skończyło się na 44 mld zł. To nie jest nawet 2 proc. PKB. Na pewno dobrze, że firmy dostały realne wsparcie, bo np. wśród beneficjentów tarczy 1.0 mamy 104 proc. utrzymania zatrudnienia. Ale z drugiej strony dobrze, że część tych pieniędzy oddają. To powinno nas cieszyć jako podatników, bo dzięki temu dług publiczny jest niższy.
Egzamin ósmoklasisty 2022 r.: We wtorek 24 maja rozpoczyna się trzydniowy egzamin
Dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpocznie się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Świadczenie motywacyjne dla żołnierzy zawodowych: 1500 zł albo 2500 zł. 900 zł miesięcznie na zakwaterowanie
Nowość dla żołnierzy zawodowych: świadczenie motywacyjne w wysokości 1500 zł dla żołnierzy ze stażem od 25 do 28 lat i 6 miesięcy oraz 2500 zł dla żołnierzy z wyższym stażem. A także tzw. gwarancja zakwaterowania.
Ile zarabia żołnierz zawodowy po zmianach? Dodatki. Urlopy. Odprawy Mieszkania. Emerytura [Kompendium]
Ile zarabia żołnierz zawodowy. Jakie ma dodatki do pensji, urlopu, mieszkania. Po ilu latach może przejść na emeryturę?
Dobrowolna służba wojskowa. 4560 zł miesięcznie za cały okres szkolenia. [Poradnik i wzór wniosku o wstąpienie do wojska]
21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej; obejmuje ona 2 etapy: 28-dniowe szkolenie podstawowe i maksymalnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne; żołnierze w trakcie szkolenia otrzymają wynagrodzenie jak żołnierze zawodowi, będą mieć też prawo do urlopu.
Prof. Szuster-Ciesielska: spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, potrzebna kolejna kampania szczepień
Spada odporność populacyjna przeciwko COVID-19, przed nami kolejna, jeszcze trudniejsza kampania szczepień – powiedziała PAP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog z Lublina. Ostrzegła, że wariant Omikron nie jest żadną naturalną szczepionką i wciąż zagraża nam Delta. Specjalistka jest naukowcem, pracuje w Katedrze Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zwraca uwagę, że u wielu zaszczepionych osób minęło ponad pół roku od podania dawki przypominającej, zwłaszcza wśród osób starszych. A po tym okresie odporność znacząco spada, nawet u ludzi młodszych. Nadal jednak część osób, a wśród nich są nawet lekarze, jest przeciwna szczepieniom przeciwko SARS-CoV-2.
Prof. Pyrć: szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią
Szczepienie przeciw ospie wietrznej nie chroni przed ospą małpią – twierdzi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapewnia natomiast, że jest inna szczepionka, która w znacznym stopniu chroni zarówno przed ospą prawdziwą, jak i małpią. Podkreśla też, że "nie ma powodów do paniki".
Tunel pod Dworcem Wschodnim w Warszawie. Miasto i PKP PLK podpisały porozumienie
Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dworcem Wschodnim a PKP PLK włączą ten projekt w dokumentację przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie – poinformował w poniedziałek 23 maja 2022 r. stołeczny ratusz.
Ostatni dzień matur 2022 r.: egzaminy dwujęzyczne
W poniedziałek, w ostatnim dniu sesji pisemnych egzaminów maturalnych, odbywają się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych.
Nurek, kucharz, kierowca, operator maszyn. Takich osób szuka wojsko do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [od 21 maja 2022 r.]
WYKAZ UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej [PDF]. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 970
Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie w PDF]
WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI od 1 maja 2022 r. [Tabela, rozporządzenie]