REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Zarządzanie nieruchomościami

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Najem dotowany z budżetu państwa i samorządów

Najem powinien być dotowany z budżetu państwa lub samorządów tylko w przypadku najuboższych. Takie zdane prezentuje ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Czy oznacza to konieczność nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów?

Mieszkanie dla Młodych w 2014 roku a budowa domu

Mieszkanie dla Młodych, czyli program, który w założeniu ma wystartować w 2014 roku, będzie wspierał także budowę domów jednorodzinnych. Tak zapowiadają politycy. Poniekąd można odnieść wrażenie, że ma to być pewnego rodzaju alternatywa dla ulgi budowlanej.

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego od 2014 r.

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Wypłatą dodatków energetycznych zajmą się gminy.

Mieszkanie dla Młodych – wyższe limity cenowe

Coraz mniej czasu pozostaje do wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych, który ma wspierać zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. W projekcie ustawy pojawiła się kolejna zmiana dotycząca wyższych limitów cenowych.

REKLAMA

Dziedziczenie lokalu - jak uniknąć podziału?

Dziedziczenie lokalu może niekiedy wiązać się z koniecznością jego podziału. Jak tego uniknąć? Podpowiadamy, co zrobić, by nieruchomość trafiła w ręce jednego właściciela.

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

Wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości, gdy w wyniku zakończonego postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub we wniosku. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego i odwołanie

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do wydawania tych decyzji jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który może również upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. W praktyce coraz częściej decyzje wydawane są przez kierowników (dyrektorów) gminnych ośrodków pomocy społecznej.

REKLAMA

Dodatki mieszkaniowe. Wysokość dodatku

Podstawę do obliczenia dodatku wysokości mieszkaniowego stanowią ponoszone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy wydatki za zajmowany lokal mieszkalny. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem na zakup opału nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest równa normatywnej powierzchni lub od niej mniejsza.

Dodatki mieszkaniowe. Powierzchnia użytkowa

Jednym z warunków uprawniających do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest tzw. normatywna powierzchnia użytkowa. Przekroczenie normatywnej powierzchni o wskazany procent skutkuje niemożnością przyznania dodatku, nawet jeśli powierzchnia przekroczona jest o kilka centymetrów.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Opłaty za użytkowanie wieczyste zostały uregulowane w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Użytkowanie wieczyste jest konstrukcja prawa cywilnego, polegającą na oddaniu w użytkowanie osobom fizycznym lub prawnym, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Sprzedaż nieruchomości gminnych została uregulowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami, która reguluje obrót nieruchomościami należącymi nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale i Skarbu Państwa.

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego przysługuje między innymi osobom fizycznym i prawnym, które to były najemcami mieszkania komunalnego, jeśli umowa najmu zawarta była na czas nieoznaczony. Osoby te korzystają wówczas z prawa pierwszeństwa wykupu mieszkania, mogą również uzyskać bonifikatę.

Mieszkanie dla młodych 2014

Prawdopodobnie od 2014 r. zacznie obowiązywać nowy program Mieszkanie dla młodych. Pracę nad jego funkcjonowaniem jeszcze trwają. Być może obejmie zarówno rynek pierwotny jak i rynek wtórny.

Dodatki mieszkaniowe. Komu przysługują i na jakich zasadach?

Dodatki mieszkaniowe funkcjonują już kilkanaście lat. Zasady ich przyznawania reguluje ustawa z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) obowiązująca od 1.1.2002 r. Przepisy tego aktu budzą wiele kontrowersji, o czym świadczyć może chociażby fakt, iż Trybunał Konstytucyjny aż dwukrotnie orzekł o niezgodności niektórych jej przepisów z Konstytucją RP.

Potrzeby mieszkaniowe w gminie - w jaki sposób je realizować?

Jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Na zasadach i w sposób określony w ustawie gmina jest zobowiązana do zapewniania lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Kto informuje o zmianach dotyczących nieruchomości

Obowiązki informacyjne związane z nieruchomościami ciążą nie tylko na osobach, którym przysługują prawa do nich, lecz także na organach administracyjnych i sądowych, które z urzędu mają w zakresie swoich kompetencji zadania związane z ewidencjonowaniem i utrwalaniem wiedzy o nieruchomościach. W tej grupie są m.in. samorządy.

Uzdrowiska w rękach marszałków

Samorządy, które chcą nieodpłatnie przejąć od Ministerstwa Skarbu Państwa spółki uzdrowiskowe, muszą przedstawić plan ich rozwoju. Jednak, jak przypomina resort, do ewentualnego nieodpłatnego przekazania udziałów w uzdrowiskach na rzecz samorządów (komunalizacja) konieczne jest złożenie formalnego wniosku, czyli uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wyłączenie nieruchomości z obrotu gospodarczego

Zdarzają się sytuacje, w których nie wolno sprzedawać niektórych nieruchomości. Takie przypadki mają jednak charakter wyjątku od reguły swobody obrotu gospodarczego i są ściśle określone w przepisach szczegółowych.

Gminy widzą korzyści w inwestowaniu w targowiska

Super- i hipermarkety funkcjonują już nie tylko w dużych miastach, lecz także w mniejszych gminach, a nawet na wsiach. Czy w tej sytuacji warto inwestować w budowę i modernizację targowisk? Okazuje się, że tak. Targowiska w związku z kryzysem ekonomicznym przeżywają renesans w całej Europie.

Jak uzdrowić budownictwo komunalne

Bez budowy nowych mieszkań socjalnych i komunalnych nie uda się rozwiązać problemu płaconych przez samorządy odszkodowań za niedostarczone lokale dla osób eksmitowanych. Konieczne inwestycje trzeba realizować jak najszybciej, ponieważ kwoty odszkodowań rosną lawinowo i stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej samorządów.

Zasiedzenie nieruchomości gminnych

Gmina będąca właścicielem nieruchomości musi liczyć się z ryzykiem, że osoby z niej korzystające mogą dążyć do jej nabycia w drodze zasiedzenia. Dlatego obowiązkiem gminy jest stałe monitorowanie sytuacji lub jasne określenie warunków korzystania z nieruchomości w stosownej umowie.

Termomodernizacja obiektów publicznych

Partnerstwo publiczno-prywatne wdrażane jest z coraz większym powodzeniem w wielu obszarach działalności samorządu terytorialnego. Jednym z nich jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, którą prowadzi się niemal we wszystkich samorządach.

Czy gmina może przejąć działkę na poczet opłaty adiacenckiej

Opłaty adiacenckie naliczono w związku z podziałem nieruchomości. Mają je uiścić właściciele wydzielonych działek. Czy możliwe jest przyjęcie przez gminę na ich poczet własności innej, niewydzielonej w wyniku tego podziału działki, która nie jest własnością żadnego z właścicieli podzielonej nieruchomości?

Wpis do księgi wieczystej

Aby dokonać wpisu, należy złożyć odpowiedni wniosek. Podpowiadamy jak tego dokonać oraz jakie dokumenty dołączyć.

Obowiązek partycypacji w kosztach budowy drogi


Mieszkam przy drodze wewnętrznej. Gmina wyłożyła "osiedle" domków jednorodzinnych kostką - jednym słowem wybudowała drogę. Niestety koszty przekroczyły oczekiwania gminy i teraz żąda ona ok 3.000 zwrotu kosztów od każdego mieszkańca. Czy ma do tego prawo?

Kto może wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie?

Zgodnie z art. 609 kpc wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy zainteresowany. Z racji tego, że jest to postępowanie nieprocesowe kwestię zainteresowanego należy analizować szeroko. Jako osobę zainteresowaną należy przede wszystkim rozumieć osobę, która ma interes prawny w złożeniu takiego wniosku.

Wyzbycie się własności nieruchomości

Aby pozbyć się własności rzeczy ruchomej wystarczy, że właściciel ją porzuci z takim zamiarem. Tak prosto nie jest już z wyzbyciem się własności nieruchomości. W art. 902[1] kodeksu cywilnego wprowadzono w tym celu szczególny rodzaj umowy.

Kto jest właścicielem urządzeń przesyłowych?

Dochodzenia roszczeń od Zakładów Energetycznych czy gazowych z tytułu posadowienia na prywatnym gruncie urządzeń przesyłowych (słupów, przewodów, rur itp.). winno poprzedzać ustalenie kto jest właścicielem danego urządzenia. Nie zawsze jest to takie proste i oczywiste.

Projekt ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze-opinia BCC

Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 listopada 2011 roku kilka projektów ustaw związanych z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2009/44/WE i 2002/47/WE, w tym projekt ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przedłożony przez ministra finansów. Zdaniem BCC zmiany te umożliwią ulepszenie praktyki, jak również wypełnienie konstytucyjnych wymogów precyzyjnego i pewnego prawa.

Proces inwestycji budowlanych a ryzyko

Budowa jest miejscem, gdzie na każdym kroku czai się wiele niebezpieczeństw. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie procesów budowlanych choć jest tak kosztowne?

Problematyka legalizacji samowoli budowlanej

Zjawisko samowoli budowlanej jest w Polsce bardzo częste. Część osób dokonujących jej, nawet nie wie, że naruszyło prawo. Jeżeli dane roboty nie są zakwalifikowane prawidłowo i nie są załatwione właściwe formalności, budowa czy remont może zmienić się w samowolę budowlaną.

Hipoteka zabezpieczająca wierzytelności do określonej wysokości

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym i rodzajem zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Dzięki hipotece można łatwiej uzyskać kredyt w banku. W wyniku tegorocznych zmian w prawie, łatwiej jest zabezpieczyć wierzytelność hipoteką.

Wspólnota mieszkaniowa nie zwróci nadpłaty

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, wspólnoty nie muszą zwracać właścicielom nadwyżek. Właściciele lokali mogą w uchwale zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki zaliczek na fundusz remontowy.

W jaki sposób ustala się wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu?

Nowa regulacja prawna od dnia 3 sierpnia 2008r. dotycząca regulacji stanu prawnego urządzeń infrastruktury technicznej pobudowanych bez prawa do nieruchomości otwiera drogę dla roszczeń właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych.

Dodatek mieszkaniowy

W związku z licznymi podwyżkami, coraz częściej słyszy się o pogarszaniu się kondycji materialnej osób, które dotychczas nie potrzebowały pomocy socjalnej. Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania mogą liczyć na pomoc państwa w formie dodatku mieszkaniowego. Co trzeba zrobić aby taką pomoc otrzymać?

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

Do 31 marca 2011 roku należy uiścić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste. Opłaty nie zmieniły się od zeszłego roku, chyba, że gmina wypowiedziała jej wysokość do końca zeszłego roku i zaproponowała nową. O uiszczeniu opłaty należy pamiętać samemu- gmina o tym nie przypomina.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

W listopadzie 2010 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa korzystnie zmienia sytuację wywłaszczanego poprzez wprowadzenie bezpiecznej zaliczki na odszkodowanie za wywłaszczenie.

Dobra i zła wiara przy czynności zasiedzenia

Istota i przesłanki zasiedzenia znalazły obszerne oraz wyczerpujące naświetlenie w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym.

Wysokość opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

Wysokość pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste zależy zawsze od ceny nieruchomości, którą ustala się na podstawie jej wartości (art. 67 ust. 1 ustawy z. o gospodarce nieruchomościami) .

Cena lokalu jako przedmiot odrębnej własności

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

Własność urządzeń przesyłowych

Zgodnie z art. 49 kc urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Cena nieruchomości a jej wartość

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Obowiązek uiszczenia opłat rocznych obciąża każdego użytkownika wieczystego, a wysokość opłat uzależniona jest od ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 w zw. z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 r. I ACa 88/2005

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, lub rokowań

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bez przetargowej lub w drodze rokowań, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości gruntowej

W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, organ ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

Likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości

Zgodnie z art. 49. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości powoduje, jego wygaśnięcie.

Wygaśniecie trwałego zarządu nieruchomością

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.

Trwały zarząd władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Trwały zarząd Jest to prawna forma władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne, bez osobowości prawnej. Przez prawną formę władania należy rozumieć prawem ukształtowany i chroniony zakres uprawnień i obowiązków do nieruchomości przysługujących jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Wady lokalu-jakie prawa ma najemca?

Zgodnie z art. 664 kodeksu cywilnego, Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.

REKLAMA