REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

GSIA

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Poradnik Samorządowca - Zarządzanie dokumentacją i informacją

Obecnie w dobie społeczeństwa informacyjnego szybka i skuteczna wymiana informacji jest podstawowym czynnikiem postępu. Wszystkie działające podmioty gromadzą i przetwarzają informację. Działania te są niezbędne do prawidłowego rozwoju i osiągania zamierzonych celów.

Instrukcja kancelaryjna znów do poprawki

Do połowy września MSWiA chce przygotować nowy projekt rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Swoje uwagi i propozycje samorządy mogą przesyłać za pomocą strony internetowej.

Sołectwa to ważne ogniwo samorządu gminnego

W ostatnich tygodniach wyjątkowo głośno było o sprawach sołeckich. Przyczyniły się do tego m.in. przeprowadzane wybory sołtysów oraz podejmowane przez rady gmin uchwały o zamiarze likwidacji szkół, a także uchwały o utworzeniu (lub nie) funduszu sołeckiego. Wydarzenia te miały wpływ na zaktywizowanie, w dużym stopniu uśpionego potencjału, który drzemie w jednostkach pomocniczych gmin.

Odprawy dla pracowników likwidowanych zakładów budżetowych

Pracownikom wszystkich zakładów budżetowych, tracącym pracę w związku z ich likwidacją spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu, przysługują odprawy. Natomiast przy likwidacji zakładów budżetowych z innych przyczyn odprawy mają zagwarantowane tylko pracownicy zakładów zatrudniających co najmniej 20 osób.

REKLAMA

Samorząd bliżej ludzi

Trwają konsultacje prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Kluczowe propozycje dotyczą kwestii konsultacji społecznych, wysłuchania obywatelskiego, interpelacji obywatelskiej oraz obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Poradnik Samorządowca - Podatki i opłaty lokalne

Aby prawidłowo wypełniać zadania postawione przed gminami, powiatami i województwami, jednostki samorządu terytorialnego (JST) muszą mieć zapewnione odpowiednie źródła dochodów. Jednym z najważniejszych źródeł dochodu samorządów są wpływy z podatków oraz opłat.

Muzea sztuki współczesnej zmieniają swoją funkcję

Polskie muzea sztuki współczesnej przestają pełnić tylko funkcję promocyjną miast. Coraz częściej stają się miejscem dialogu i debaty społecznej, która wskazuje samorządom kierunki, w jakich powinno zmierzać zarządzanie działalnością kulturalną.

Ewaluacja to przyszłość innowacyjnych regionów

W nowej perspektywie finansowej 2014–2020, aby sprostać konkurencji do unijnych dotacji, nie wystarczy stworzenie strategii rozwoju regionu. Potrzebne jest poznanie mechanizmów rozwoju, a w tym procesie istotną rolę odgrywa ewaluacja.

REKLAMA

Dodatek kontrolerski dla pracowników organów skarbowych

Od 27 stycznia 2011 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze dotyczące dodatku kontrolerskiego dla pracowników wykonujących kontrolę podatkową w urzędach i izbach skarbowych. Zwiększają one krąg osób mających prawo do takich dodatków.

Gminy świadczą bezpłatną pomoc prawną konsumentom

Istotne znaczenie dla rozwoju systemu ochrony praw konsumenta miało wejście w życie ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta określiła zasady funkcjonowania całego systemu ochrony konkurencji i konsumentów, za które na poziomie gminy odpowiedzialnymi uczyniła rzeczników konsumenta.

Poradnik Samorządowca - Ochrona i odpowiedzialność urzędników

Ustanowienie 20 stycznia 2011 r. ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, która wchodzi w życie 17 maja br., wywołało ożywienie publiczne. Poruszenie to wynika m.in. z informacji, że urzędnik, który wydał błędną decyzję, będzie za to płacił z własnej kieszeni. Stąd celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie wiedzy – głównie pracowników samorządowych w zakresie przysługującej im ochrony prawnej i to takiej ochrony, którą powinni zapewnić im ich pracodawcy.

Załatwianie spraw urzędowych przez cudzoziemców

Podejmowanie przez obcokrajowców pracy w Polsce, osiedlanie się, zakładanie rodzin powoduje konieczność załatwiania różnych spraw urzędowych. Wielu z nich nie zna języka polskiego, a niestety urzędnicy nadal nie posługują się biegle np. językiem angielskim. Jakie zatem cudzoziemcy mają prawa i czego mogą żądać w kontakcie z urzędem?

Przedsiębiorcy planują zwiększenie zatrudnienia

Już w II kwartale 2011 r. poprawi się sytuacja na rynku pracy. O wiele więcej pracodawców chce zatrudniać, niż zwalniać pracowników. Nie będzie też już dużych zwolnień grupowych.

Kto płaci za oświetlenie dróg krajowych

Między gminami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad istnieje spór, kto powinien ponosić koszty oświetlenia dróg krajowych znajdujących się na terenie gminy. Samorządy chcą się zwrócić w tej sprawie do sądów, jednak wyroki mogą nie być dla nich korzystne.

Jest nowy wzór kontraktu socjalnego

Od 2005 roku jednym z narzędzi pracownika socjalnego jest kontrakt socjalny. Spisuje się w nim zobowiązania osoby w trudnej sytuacji życiowej, które mają doprowadzić do pozytywnej zmiany. Od 24 grudnia 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Nowe zadania samorządów dotyczące przystanków

Z początkiem marca br. gminy przejmują odpowiedzialność za wykonywanie i remonty wiat przystankowych oraz sprzątanie przystanków. Z przystanków będą mogły korzystać firmy przewozowe, ale tylko za opłatą.

Zbycie nieruchomości a rozliczenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Wydane pod koniec ubiegłego roku orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące sposobu rozliczenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego może zmienić utrwaloną praktykę w egzekwowaniu tej opłaty od osób, które zbyły taką nieruchomość w ciągu roku.

Wypadki w drodze do pracy

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy ma istotne znaczenie dla pracownika. Jeżeli jest on niezdolny do pracy z powodu takiego wypadku, może otrzymać od pracodawcy i z ubezpieczeń społecznych świadczenia na korzystniejszych zasadach niż przy niezdolności do pracy z większości innych przyczyn.

Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Wzruszanie decyzji ostatecznych stanowi ważną instytucję związaną z zachowaniem praw strony w toku postępowania administracyjnego. Dlatego też umiejętność jej stosowania jest bardzo ważna dla organów administracji publicznej, zwłaszcza że odróżnienie poszczególnych przesłanek umożliwiających wzruszenie decyzji przysparza w praktyce wiele problemów.

Poradnik Samorządowca - Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, radnego

Funkcjonowanie  samorządu w Polsce reguluje wiele aktów prawnych. Są jednak te, które stanowią podwaliny jego istnienia.

Objęcie funkcji w samorządzie a wykonywanie innych działalności

Samorządowcy nie mogą wykonywać wielu dodatkowych funkcji i działalności. Objęcie stanowisk we władzach samorządowych wiąże się z koniecznością zaprzestania takich zajęć.

Zadania związane z przygotowaniem uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała budżetowa na 2011 rok oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej będą podstawowymi aktami podejmowanymi w tym roku przez nową radę gminy, powiatu czy sejmik samorządowy. Będą one wyznaczać kierunki gospodarki finansowej nie tylko na nowy rok budżetowy, lecz także – poprzez wieloletnią prognozę finansową – na kilka najbliższych lat.

W 2011 roku Przewozom Regionalnym grozi upadek

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął w grudniu ub.r. wniosek jednego z wierzycieli o zawieszenie licencji Przewozom Regionalnym. I choć jest mało prawdopodobne, by w ten sposób można było zawiesić działalność tej spółki, to inne czynniki, wynikające m.in. ze zmian prawnych czy wymogów unijnych, mogą spowodować, że samorządowy przewoźnik nie przetrwa najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia majątkowe samorządowców po wyborach

Samorządowcy wkrótce po objęciu funkcji mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Jakie są konsekwencje niewykonania tego obowiązku?

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011 roku

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych określa w uchwale rada gminy. Jednak, podejmując decyzje, radni muszą pamiętać, że stawki te nie mogą być wyższe niż górne granice dla tych podatków i opłat określane corocznie przez Ministra Finansów. W przypadku podatku od środków transportowych obowiązują także stawki minimalne, których wysokość zmieni się od 1 stycznia 2011 r.

Obowiązki samorządu związane z okresem zimowym

Zima i związane z tą porą roku ujemne temperatury oraz opady śniegu to czas wytężonego wysiłku organizacyjnego i finansowego dla niektórych podmiotów wchodzących w skład sektora samorządowego. Dotyczy to zwłaszcza zarządców dróg i budynków komunalnych.

Jakie prace uprawniają do emerytur pomostowych

Kwalifikowanie do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej, często przysparza kłopotów. Dotyczy to także przedsiębiorstw należących do samorządów.

Jak przedsiębiorstwo powinno rozliczyć upominki dla pracowników

W wielu instytucjach i zakładach pracy pracownicy i ich bliscy otrzymują prezenty. Jak wyliczyć kwotę podatku, aby pomniejszyć przychód pracownika w PIT-11?

Poradnik Samorządowca - Trzynastki w pytaniach i odpowiedziach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, wypłacane jest we wszystkich jednostkach sfery budżetowej, a także w zakładach, w których obowiązek jego wypłaty wprowadzają przepisy wewnątrzzakładowe. To dodatkowe wynagrodzenie jest oczywiście ważne dla pracowników, ale szczególnie dotyczy pracodawców, głównie z powodu rozbieżności w zasadach wypłaty i rozliczania trzynastek.

Praktyczne ujęcie funkcjonowania służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza nabiera szczególnego znaczenia w dobie kryzysu dotykającego także sektor jednostek finansów publicznych. Przy ograniczonych lub braku możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków na rozwój administracji wartością jest fachowe podejście do inwestowania w kapitał ludzki, nie tylko w wymiarze finansowym.

Etapy przygotowania projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Doświadczenia samorządów w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, choć nadal niewielkie, wskazują, że powodzenie przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od jakości przedrealizacyjnego etapu przygotowania inwestycji. A więc głównie od jakości analiz prawnych, finansowych i ekonomicznych.

Poradnik Samorządowca - Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi

Nieruchomości stanowią najważniejszy składnik majątku jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony jest to spowodowane znaczną wartością nieruchomości w stosunku do innych składników majątków samorządowych. Z drugiej strony, w wielu przypadkach sprzedaż nieruchomości nadal jest jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania dochodów do budżetów samorządowych.

Obowiązki audytora wewnętrznego wobec oszustw

Audytorzy wewnętrzni powinni umieć oszacować ryzyko oszustwa i ocenić sposób zarządzania tym ryzykiem w organizacji. Nie muszą natomiast umieć wykrywać tego typu nieprawidłowości.

Potencjał i aktywność małopolskich gmin

Przez 20 lat funkcjonowania samorządu w Polsce wiele gmin wykorzystało swoją szansę i stworzyło dogodne warunki do mieszkania, inwestowania i odpoczynku. A dzięki wsparciu z Unii Europejskiej ich plany rozwojowe są jeszcze większe.

Będą nowe obowiązki w zakresie efektywności energetycznej

Przy obecnym nasileniu działań proekologicznych, szczególnie w zakresie oszczędności energii oraz odnawialnych źródeł energii, nie ma chyba podmiotu, który stałby obojętnie wobec tych wyzwań. Tematykę ekologiczną z powodzeniem od lat realizują m.in. samorządy. Obecnie państwo i Unia Europejska stawiają przed nimi nowe wyzwanie – zwiększenie efektywności energetycznej.

Umowa cywilnoprawna z dyrektorem instytucji kultury

Są sytuacje, kiedy w jednej instytucji dochodzi do zawarcia umowy o pracę i kilku innych umów, np. o dzieło z tą samą osobą. Czy jest to możliwe w przypadku dyrektora gminnej biblioteki?

Poradnik Samorządowca - Przekształcenia w służbie zdrowia

W ostatnich latach gminy, powiaty i województwa poszukują sposobów pozwalających na rozwiązanie problemów, jakich przysparzają im samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którymi „obdarzyło” je państwo.

NIK sprawdziła stan przygotowań do EURO 2012

Budowa stadionów na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2010 nie jest zagrożona. Jednak w przypadku przedsięwzięć komunikacyjnych występują opóźnienia, których nie uda się już nadrobić. Za część z nich odpowiadają samorządy.

Kolejne możliwości gmin w walce z dłużnikami

Od 14 czerwca 2010 r. z możliwości zgłoszenia do Biura Informacji Gospodarczej może skorzystać każda osoba prywatna. Do tej pory korzystały z niej jedynie firmy i instytucje. Teraz również osoby prywatne mogą wpisywać do rejestru dłużników zalegających z płatnością alimentów.

Co daje komunikacja i partycypacja społeczna

Konsultacje społeczne nie są prostym sposobem na podejmowanie decyzji. Umożliwiają jednak przygotowanie np. inwestycji dostosowanych do potrzeb mieszkańców, zwiększają poziom legitymizacji i zaangażowania społecznego, co pozwala w wielu przypadkach zaoszczędzić środki finansowe i czas.

Dochody leżą na ulicy

Obowiązujące od ubiegłego roku przepisy pozwalają strażnikom miejskim na karanie przestępstw pospolitych mandatami. Wpływy z tych mandatów mogą być dodatkowym źródłem dochodów budżetu samorządowego.

Jaką działalność może prowadzić zakład budżetowy

Czy zakład budżetowy, którego podstawowym celem działalności jest realizacja zadań gminy w zakresie sportu i rekreacji, może prowadzić dodatkową działalność?

Sprawozdania z prac audytu

Audytorzy wewnętrzni muszą informować kierownictwo o wynikach przeprowadzanych zadań. Standardy audytu nie określają dokładnie, jaką formę powinna mieć taka informacja, precyzują jedynie, co powinna zawierać. W praktyce ostateczne sprawozdanie z audytu ma najczęściej formę pisemną.

Poradnik Samorządowca - Sprawy samorządowe w pytaniach i odpowiedziach

Spraw dotyczących samorządu jest tak dużo, że nie sposób zebrać ich w jednym opracowaniu. Jednak spośród pytań zadawanych ekspertom Gazety Samorządu i Administracji kształtuje się pewna grupa spraw szczególnie interesująca samorządowców i te właśnie omawiamy.

Wysoka jakość promocji polskich regionów

Działania promocyjne „małych ojczyzn” przeżywają zdecydowany rozkwit. Pomysły promocyjne, jakimi samorządy pragną podbić serca i portfele Polaków oraz turystów zagranicznych, są na coraz wyższym poziomie.

Planowanie przestrzenne to przywilej, a nie przykry obowiązek

Mimo powszechnej opinii, że plany miejscowe są pożądane, wiele gmin uważa ich sporządzanie za niepotrzebny wydatek, często zastępując je decyzjami o warunkach zabudowy. Dlaczego władze nie dostrzegają długofalowych korzyści, jakie niesie perspektywiczne planowanie?

Jak chronić niszczejące zabytki

Dbanie o zabytki jest jednym z obowiązków gmin. Lata zaniedbań spowodowały, że potrzeby finansowe są ogromne, a samorządy nie mają środków na renowację pałaców i dworów. Sprawę ułatwiłyby zmiany ustawodawcze dotyczące reprywatyzacji, ale działania te ciągle są odkładane.

Wspólne warsztaty z ekonomii społecznej dla urzędników i organizacji pozarządowych

Jak pomóc potrzebującym w gminie czy dzielnicy, jak wykorzystać potencjał danej miejscowości – tego można się dowiedzieć, uczestnicząc w zajęciach z ekonomii społecznej. To istotne zagadnienia, zwłaszcza że samorząd należy do najważniejszych podmiotów realizujących działania z tego zakresu.

Jak samorządy mogą efektywnie pozyskać dofinansowanie z Brukseli

Warto składać wnioski o dofinansowanie projektów z programów dobrze już znanych, ale także z tych oferowanych bezpośrednio z Brukseli, jak jest to w przypadku programu LIFE+. Choć konkurencja jest duża, to efekty – jak w przypadku miasta Gniezno – mogą być dobrym przykładem do naśladowania.

Oddział przedsiębiorcy jako wykonawca

Dokonując oceny formalnej ofert, zamawiający musi sprawdzić, czy podmiot ubiegający się o zamówienie ma zdolność do bycia wykonawcą.

REKLAMA