Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze unijne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Alternatywne źródła funduszy unijnych

Fundusze strukturalne dla Polski się kończą. Nadal jednak samorządy mogą szukać środków pomocowych w programach unijnych nadzorowanych bezpośrednio z Brukseli. Nabory już trwają, albo zostaną ogłoszone niebawem.

Fundusze szwajcarskie dla samorządów

Trwa nabór wniosków do Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dotacje mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu w partnerstwie ze szwajcarskimi podmiotami.

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Niebawem w części województw ruszą nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ".

Nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji unijnych

Podmioty, którym uda się uzyskać dofinansowanie, dopiero podczas realizacji projektu przekonują się, że pozyskanie dotacji to tylko część sukcesu. O wiele trudniejsze okazuje się niejednokrotnie prawidłowe rozliczenie i zamknięcie projektu.

Innowacyjne projekty w administracji

W latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) daje administracji publicznej w Polsce szansę na zmianę jakościową realizowanych usług i podejmowanych inicjatyw. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z EFS wsparcie udzielane jest w ramach dziesięciu priorytetów.

Nowy system płatności unijnych

Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe zasady uruchamiania środków europejskich, które różnią się od poprzedniego systemu. Wprowadziła je ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Konsekwencje nieprawidłowości w projektach unijnych

Przy realizacji projektów unijnych zdarzają się sytuacje niedozwolone, które skutkują określonymi karami. Warto zapoznać się z tym, jakie sankcje czekają beneficjenta, który naruszy np. umowę o dofinansowaniu.

Nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji unijnych

Podmioty, którym uda się uzyskać dofinansowanie, dopiero podczas realizacji projektu przekonują się, że pozyskanie dotacji to tylko część sukcesu. O wiele trudniejsze okazuje się niejednokrotnie prawidłowe rozliczenie i zamknięcie projektu.

Pomoc unijna w 2010 r.

Rząd przyjął plan wydatków z krajowych i regionalnych programów operacyjnych w 2010 r. Jednak to, czy uda się go zrealizować, zależy m.in. od skuteczności nowego systemu płatności unijnych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstają nowe przedszkola

Wiele gmin musi zdobywać fundusze zewnętrzne, aby dofinansować edukację przedszkolną na swoim terenie. Jednym ze źródeł wsparcia jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poniżej przedstawiamy przykład sukcesu w zdobyciu funduszy i realizacji pomysłu.

Firmy zakładają przedszkola za pieniądze z UE

Dziewięć przedszkoli powstanie za pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zakładanie przyzakładowych placówek dla małych dzieci w latach 2007–2013 jest ponad 9 mln euro.

Jak ubiegać się o środki europejskie

Na jakie aspekty składania wniosku jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić szczególną uwagę?

Fundusze unijne będą lepiej wykorzystywane

Ujednolicenie przepisów dotyczących dotacji rozwojowych, zakaz zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania, oraz wprowadzenie procedury odwoławczej mają przyśpieszyć efektywne wydatkowanie środków europejskich.

Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej

Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska obejmują obecnie ponad 1 tys. aktów prawnych i wciąż trwają prace nad kolejnymi.

Jak przy informatyzacji szkoły skorzystać z PO KL

Jak długo trwa i z jakich etapów składa się procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Fundusze unijne na poprawę bezpieczeństwa w gminie

Na budowę systemu monotoringu miejskiego, środków finansowych można szukać m.in. w programach wykorzystujących fundusze unijne przeznaczone na działania związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Jakie fundusze unijne wykorzystać przy robotach publicznych

Na jakie wsparcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego organizujące pracę interwencyjne? Który z unijnych programów daje największe możliwości wsparcia samorządów?

Co Europejski Trybunał Sprawiedliwości sądzi o abolicji podatkowej

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 17 lipca 2008 r. wyrok (C-132/06), w którym uznał za sprzeczne z prawem wspólnotowym przyjęte przez Republikę Włoską przepisy skutkujące zaniechaniem kontroli podatkowych oraz dochodzenia zaległości podatkowych w VAT za niektóre przeszłe okresy. Dlaczego?

40 mld zł mniej dotacji z UE

Wzrost wartości złotego powoduje, że kurczy się pula unijnych dotacji na lata 2007-2013. Jeśli sprawdzą się prognozy analityków walutowych, do końca roku wyparuje kolejne 8 mld zł. Sytuację jeszcze pogorszy wzrost kosztów inwestycji budowlanych nawet o 30 proc. rocznie.

Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska

Gminy i powiaty, w których przychody funduszy ochrony środowiska są większe niż dziesięciokrotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego.

Na jaką pomoc mogą liczyć gminy z funduszy ochrony środowiska

W jakim zakresie NFOŚiGW oraz fundusze wojewódzkie są zaangażowane w pomoc finansową ze źródeł unijnych? Czy fundusz narodowy udziela pomocy w przygotowaniu się o aplikowanie o środki unijne? Czy wzorem lat ubiegłych jest realizowana akcja dopłat do kredytów bankowych na inwestycje proekologiczne w gminach?

Procedury odwoławcze w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Gmina, która jest wnioskodawcą dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, powinna odwoływać się od decyzji komisji organizującej konkurs, tylko gdy jest pewna, że jej projekt jest dobry. Warto się odwoływać, szczególnie gdy środki są już na wyczerpaniu i z tego powodu można nie otrzymać dofinansowania w następnej rundzie.

Jak z funduszy UE dofinansować budowę wioski tematycznej

W nowej perspektywie na lata 2007-2013 znaczna część środków, głównie z regionalnych programów operacyjnych, ale też z programu Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka przeznaczona zostanie na rozwój polskiej turystyki i kultury. Dofinansowane może być np. powstanie wioski tematycznej. Jak to zrobić?

Zastosowanie wspólnotowego prawa zamówień publicznych

 

Odwołania w regionalnych programach operacyjnych

Są dwie formy odwołania od decyzji instytucji oceniającej wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków z regionalnych programów operacyjnych. To protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dlaczego polscy urzędnicy powinni stosować prawo i orzecznictwo europejskie

Polskie sądy coraz częściej nakazują organom podatkowym uwzględnianie prawa europejskiego oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego?

Jak prawidłowo zamknąć i rozliczyć projekt współfinansowany ze ZPORR

Beneficjenci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisanymi umowami, ale nie później niż w ciągu 25 dni od końca czerwca 2008 r., muszą przedstawić Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność końcową. Tylko w wyjątkowych przypadkach termin ten będzie dłuższy. Więcej czasu będą mieli też ci, którzy realizują projekty, w których występuje pomoc publiczna.

Skutki koncentracji mogą być ocenione przez jedną instytucję

Przedsiębiorcy dokonujący koncentracji o wymiarze wspólnotowym mają możliwość - przed wniesieniem zgłoszenia do Komisji Europejskiej - zwrócić się do KE z tzw. uzasadnionym wnioskiem o przekazanie sprawy do krajowego organu ochrony konkurencji.

Państwo musi przestrzegać prawa do zamieszkania

Każda decyzji o eksmisji musi być proporcjonalna do celu, jaki ma być przez nią osiągnięty. Procedura kontroli sądowej decyzji administracyjnych nie jest dobrze przystosowana do rozwiązywania takich kwestii faktycznych.

Oferty nienormalnie niskie w zamówieniach publicznych

Ofert nienormalnie niskich nie można wykluczać automatycznie, bez przeprowadzenia kontradyktoryjnego postępowania, w którym zostaną one porównane z innymi ofertami.

Na sadzenie lasów jest do podziału 2,3 mld zł dotacji z Unii Europejskiej

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o dopłaty na zalesienie gruntów rolnych. Po raz pierwszy będzie można wykorzystać grunty leżące odłogiem.

Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych

Skuteczność doręczenia pozwu stronie w innym państwie członkowskim nie może zależeć od przetłumaczenia załączników, gdy z przetłumaczonego pozwu wynika jasno przedmiot i podstawa powództwa.

Uznawanie dyplomów w Unii Europejskiej

Dyrektywa o ogólnym systemie uznawania dyplomów studiów wyższych dotyczy również farmaceutów klinicznych.

Jakie są procedury otrzymania pomocy z PO IiŚ

Jakie przedsięwzięcia energetyczne będą mogły liczyć na dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? Jaka jest procedura otrzymania pomocy z tego programu? Co trzeba zrobić, by otrzymać wsparcie z tego programu?

Polityka miejska - wyzwanie dla Polski i Unii Europejskiej

Polityka miejska musi być czytelną deklaracją, jakich działań opartych na wieloletnim programowaniu zintegrowanych działań oczekuje rząd od miast i w jakim zakresie będzie wspierał miasta w ich działaniach.

Składowanie śmieci niezgodne z dyrektywą

Jeśli dyrektywa określa jednoznacznie obowiązki właściwych władz krajowych, państwa członkowskie, które jej nie transponowały, nie mogą uważać się za zwolnione z wymogu przestrzegania obowiązków z niej wynikających po upływie terminu transpozycji i nie mogą wyłączyć w drodze przepisu przejściowego stosowania przepisów tejże dyrektywy.

Jak zaplanować realizację przedsięwzięcia turystycznego

Co trzeba zrobić, by otrzymać wsparcie z funduszy unijnych? Jak sporządzić projekt, żeby liczyć na dofinansowanie? Jaka jest procedura otrzymania pomocy?

Jak gminy mogą sfinansować inwestycje wodno-kanalizacyjne

Jakie środki unijne w tym roku samorządy mogą otrzymać na przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową? Które programy są najbardziej efektywne? Czy w każdym województwie samorządy mają takie same możliwości ubiegania się o środki europejskie?

Dotacje na infrastrukturę społeczną w gminach wiejskich

Gminy wiejskie mogą otrzymać pomoc na rozwój infrastruktury społecznej z kilku źródeł. Dofinansowanie można otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest posiadanie miejscowego Planu Odnowy Miejscowości.

Fundusz Poręczeń Unijnych udziela gwarancji realizacji przedsięwzięcia

Fundusz Poręczeń Unijnych pomaga przedsiębiorcom w wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

Projekty wymagają studium wykonalności

Większość instytucji przyznających dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wymaga do podjęcia decyzji różnych dokumentów. Jednym z nich jest studium wykonalności.

Unijne pieniędze można dostać wcześniej

Zaliczki są nowym instrumentem, który ma pomóc beneficjentom pomocy unijnej w realizacji swoich projektów. Głównie powinny z nich korzystać samorządy.

Inwestycja otrzymująca unijne dotacje musi zostać utrzymana przez co najmniej trzy lata

Zakończenie realizacji projektu i uzyskanie dotacji to nie koniec przygody przedsiębiorcy z funduszami unijnymi. Przez okres do maksymalnie pięciu lat musi on jeszcze dbać o trwałość projektu. Jeśli tego nie zrobi może stracić unijne wsparcie.

O czym trzeba pamiętać przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z PO KL

Na co w szczególności zwracać uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie, jak zorganizować ośrodek przedszkolny i na co uważać? Czy warto przygotować wniosek w partnerstwie?

Finansowanie zajęć pozalekcyjnych

Czy istnieje możliwość sfinansowania z funduszy unijnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w gimanzjum?

Abonament płacą prawie wszędzie

Opłaty RTV musi w Polsce uiszczać prawie każdy, kto ma radio lub telewizor. Nie jest ważne, czy ogląda telewizję. Podobnie wygląda to w innych państwach.

Dofinansowanie zadań samorządów z Funduszu Pracy

Do dyspozycji samorządu województwa przeznaczonych zostanie 50 proc. środków Funduszu Pracy, zamiast dotychczasowych 30 proc. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy, przedsięwzięcia programowe aktywizacji bezrobotnych będą w szerszym stopniu wymagały udziału projektów ponadlokalnych i regionalnych (wojewódzkich).

Unia chce przykręcenia śruby rajom podatkowym

Większość krajów Unii Europejskiej chce zdecydowanie zaostrzyć przepisy o tajemnicy bankowej, które - ich zdaniem - zachęcają do uchylania się od podatków.

Kto i kiedy może otrzymać dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

Rolnicy otrzymali już formularze wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 rok. Ze względu na zmianę przepisów wspólnotowych różnią się one od tych, które trzeba było wypełnić w poprzednich latach. Od 15 marca rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych ARiMR.

Jaka jest przyszłość odnawialnych źródeł energii w najbliższej dekadzie

Jakie zmiany wprowadza przygotowany przez Komisję projekt dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii?