Kategorie

Temat dnia

14 kwi 2021
11 maja 2021
Zakres dat:

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Będzie pomoc dla ofiar klęsk

Powstanie Fundusz udzielający pomocy ofiarom klęsk żywiołowych. Środki będą przekazywane niezależnie od ogłoszenia stanu klęski, za co odpowiedzialny będzie szef Kancelarii Prezydenta.

Gdzie można wybrać swojego lekarza

Pacjent ma prawo wyboru placówki medycznej, w której chce być leczony. To oznacza, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych zezwoleń czy promes, żeby leczyć się poza miejscem swojego zamieszkania.

Emigrant może liczyć na pomoc konsula honorowego i zawodowego

Prawa Polaków przebywających za granicą chronią konsul generalny i honorowy. Udzielają im pomocy w razie wypadku, choroby, utraty dokumentów i aresztowania.

Jak powinien wyglądać skuteczny audyt wewnętrzny

W jaki sposób należy zapewnić jakość audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, szczególnie w jednoosobowych komórkach audytu? W jaki sposób to dokumentować?

Jaka jest rola samorządu w procesie przygotowywania inwestycji kolejowej

W jakich sprawach jednostki samorządu terytorialnego wyrażają opinię dotyczącą inwestycji kolejowej? Jak samorządy powinny zadbać o odszkodowanie za nieruchomości przekazane w związku z inwestycją kolejową?

Zasady przejmowania gruntów pod inwestycje kolejowe

Decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaje wojewoda, na wniosek ministra infrastruktury.  

Wynajmowanie obiektów należących do gmin

Praktycznie nie ma szkoły czy ośrodka kultury, który nie wynajmuje swoich obiektów na potrzeby sportowe, promocyjne czy handlowe. Ich udostępnienie odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - umowy najmu.

Samorządy powinny stosować szyfry

Kolejne instytucje publiczne przekonują się do użytkowania internetu w komunikacji z obywatelami. Najpierw powinny jednak zadbać o zgodne z prawem zabezpieczenie takich operacji.

Samowola budowlana może być zalegalizowana bez ostatecznej decyzji wójta

Przepisy nakładające na obywatela obowiązek uzyskania decyzji organu gminy o warunkach zabudowy najpóźniej w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego przez nadzór budowlany są niezgodne z ustawą zasadniczą - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Studenci nie mogą dochodzić praw od upadających uczelni

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie określa, na jakich zasadach likwidator zarządza majątkiem upadłej uczelni. Upadająca szkoła praktycznie sama decyduje o tym, kto będzie jej likwidatorem. Studenci i pracownicy likwidowanej uczelni nie wiedzą, kto odpowiada za jej długi i do kiedy mogą zgłaszać roszczenia.

Samorządy terytorialne chcą zmian w polityce przestrzennej

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo wysłuchała propozycji samorządowców zmian w prawie, które uproszczą funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Kto i kiedy może otrzymać pomoc finansową na zalesianie

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. Od 2008 roku będzie można ją otrzymać także w przypadku założenia uprawy leśnej na gruncie innym niż rolny. Na uzyskanie płatności nie można liczyć, gdy zalesiany grunt jest położony na obszarach Natura 2000.

Kolei brakuje 18 mld zł na remont torów

Do 2012 roku kolej ma przyspieszyć - dosłownie. Po remontach i z nowymi pociągami na głównych trasach możemy zyskać nawet ponad godzinę. Pod warunkiem, że PKP zdobędą dodatkowe 5 mld euro.

Jakie są uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej

Poprawnością rozliczeń podatkowych każdego podatnika może zainteresować się urząd kontroli skarbowej. Inspektorzy mają większe uprawnienia niż pracownicy urzędów skarbowych. Współpracują też m.in. z policją czy prokuraturą.

Absurdalne przepisy blokują samorządy

Grzegorz Schetyna, szef MSWiA, zapowiada, że propozycje samorządowców będą stanowiły podstawę reformy przepisów.

Rząd odpowiada za dobrą legislację

Jedną trzecią projektów, którymi zajmuje się teraz Sejm, stanowią inicjatywy poselskie. Eksperci uważają, że kluczowe zmiany prawa powinien przygotować rząd, ponieważ posłowie nie dysponują takim zapleczem legislacyjnym i informacyjnym, jakie ma rząd.

Nie zawsze potrzebne jest zgłoszenie lub pozwolenie na budowę

Od rodzaju tablic i urządzeń reklamowych zależy, czy na postawienie ich wystarczy tylko zgłoszenie, czy potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Jak samorządy powinny prowadzić politykę mieszkaniową

Jak gminy radzą sobie z zaspokojeniem potrzeb na mieszkania socjalne, np. w związku z wyrokami eksmisyjnymi? Jak najlepiej ukształtować system pobierania opłat za mieszkania?

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne, socjalne, zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe rodzin, zwłaszcza o niskich dochodach. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat.

Jak prawidłowo wyznaczyć godziny pracy urzędnika

Inspektorzy pracy coraz częściej kwestionują ustalone przez samorządy godziny pracy urzędników. Ich zdaniem, jeśli dla lepszej obsługi interesantów w jednym dniu w tygodniu obsługują oni mieszkańców od 10.00 do 18.00, a następnego dnia przychodzą do pracy już o 8.00, to łamią przepisy kodeksowe, gdyż przez 2 godziny pracują ponad normę.

W szkołach zawodowych nauka będzie trwała trzy lata

 Zmiany w szkolnictwie zawodowym zostaną wprowadzone dopiero za dwa lata. Eksperci chcą, żeby kształcenie praktyczne odbywało się u pracodawców.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć gminy wiejskie

Jakie projekty zgłaszane przez samorządy wiejskie będą mogły być dofinansowane w ramach programów operacyjnych? Czy z PO Infrastruktura i Środowisko gminy wiejskie będą mogły otrzymać dotacje? Co to jest linia demarkacyjna?

O trzynastce decyduje rada gminy i powiatu

Przewodniczący rady powiatu nie może decydować o tym, czy przyznać staroście nagrodę jubileuszową albo trzynastkę. Takich uprawnień nie może przekazać mu organ stanowiący jednostki samorządu. Podobna zasada obowiązuje w stosunku do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę

Swoboda prowadzenia gospodarki komunalnej podlega pewnym ograniczeniom. Gmina może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą jedynie wtedy, gdy np. na jej terenie istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej.

Zamawiający wybierają tańsze oferty z obawy przed zarzutem korupcji

Wzrasta liczba przetargów publicznych rozstrzyganych wyłącznie na podstawie kryterium cenowego. Najtańsza oferta rzadko jest ofertą najlepszą.

E-podpis ważny jak własnoręczny

Podpis elektroniczny daje gwarancję nienaruszalności przesyłanych dokumentów. Już od 1 maja podania z e-podpisem będą musiały przyjmować wszystkie urzędy. Mimo to dzisiaj w większości z nich nie załatwimy swoich spraw przez internet.

Gminy muszą informować o wysokości stawek czynszów

Od nowego roku gminy mają obowiązek publikacji informacji o stawkach czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. I choć ze względu na brak przepisów wykonawczych wypełnienie tego zadania jest na razie niemożliwe, to już teraz trzeba zacząć gromadzić niezbędne dane.

Procedura porządkowania ksiąg wieczystych musi być przeprowadzona szybko

Jeżeli organy samorządu lub Skarbu Państwa odpowiednio wcześnie nie ujawnią w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, to majątek ten może być zagrożony przejęciem przez dzisiejszych posiadaczy lub sprzedażą przez byłych właścicieli.  

Nowe prawo w nowym roku - dla urzędników i samorządowców

Podobnie jak w ubiegłych latach, również od początku tego roku zaczyna obowiązywać kilka istotnych nowych przepisów, które zmieniają funkcjonowanie urzędów administracji oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyszłość jest po stronie metropolii

Potrzebny jest projekt ustawy metropolitalnej, który uwzględni faktyczne interesy lokalnych społeczności zamieszkujących metropolie i który nie stworzy kolejnych, zupełnie niepotrzebnych organów nadzoru rządu nad samorządem.

Samorządy są zobowiązane do zabezpieczenia swoich sieci komputerowych

Jednostki administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do stworzenia takich warunków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią bezpieczeństwo danym osobowym, pozostającym w ich dyspozycji.

Jak właściwie konstruować gminny program przeciwdziałania narkomanii

Czym kierować się przy tworzeniu zespołu realizującego gminny program przeciwdziałania narkomanii (GPPN)? Jak gminy mogą skutecznie zapobiegać narkomanii na swoim terenie?

Jak prowadzić skuteczną politykę antyalkoholową

Samorządy tylko dzięki znajomości realiów i specyfiki lokalnej społeczności coraz lepiej i efektywniej prowadzą politykę antyalkoholową na swoim terenie. Wprowadzają nie tylko ograniczenia w postaci miejsc, w których nie można sprzedawać alkoholu, ale prowadzą również akcje promujące zdrowy styl życia.

Przeciwdziałanie narkomanii w gminie i województwie

Większość kompetencji i zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii należy do samorządu gminy. To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze skierowane do lokalnej społeczności, które mają zapobiegać i minimalizować skutki uzależnienia od narkotyków.

Jak nawiązywać kontakty z samorządami zagranicznymi

Wiele miast polskich posiada związki partnerskie z zagranicznymi miastami, najczęściej z niemieckimi. Kontakty te mają różny charakter. Główne korzyści to pomoc w rozwiązywaniu problemów komunalnych. Umowy między miastami mają charakter dobrowolny, a wynikające z nich prawa i obowiązki nie mają wsparcia w normach prawa międzynarodowego ani krajowego.

Jakie są etapy przekształcania zakładu opieki zdrowotnej

Czy można wnieść zakład opieki zdrowotnej aportem do spółki? Jaka jest sytuacja prawna pracowników medycznych w trakcie i po przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej?

Wychowankom ośrodków specjalnych przysługuje pomoc na dalszą naukę

Wychowanek specjalnego ośrodka wychowawczego ma prawo do pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, nawet jeżeli przed 1 kwietnia br. odmówiono jej przyznania, a decyzja czy orzeczenie się już uprawomocniły - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Pomoc publiczna stymulatorem rozwoju

Udzielana przez samorządy pomoc publiczna stanowi istotny instrument kształtowania lokalnej polityki rozwojowej i gospodarczej. Dobrze ukierunkowane wsparcie może się bowiem przyczynić do pobudzenia przedsiębiorczości wśród mieszkańców, przyciągnięcia nowych inwestorów lub zmniejszenia bezrobocia na danym terenie.

Wyższe stanowiska będą włączone do służby cywilnej

W Kancelarii Premiera trwają prace nad zmianami w systemie zatrudniania w administracji. Rząd zamierza m.in. powołać szefa służby cywilnej, a stanowiska dyrektorów generalnych, dyrektorów departamentów i ich zastępców przenieść do służby cywilnej. Nadal jednak wyższe stanowiska będą obsadzane w drodze powołania. Oznacza to, że nie będzie rewolucyjnych zmian.

Wydarzenia kulturalne mogą być ważną gałęzią gospodarki

Kultura do niedawna traktowana była jako produkt niedochodowy, wymagający ciągłej pomocy ze strony państwa. Tymczasem ma ona wymierną wartość gospodarczą, co zaczynają rozumieć władze samorządowe.

Samorządy nie będą musiały uchwalać planów zagospodarowania

Najnowsza propozycja Ministerstwa Infrastruktury zakłada, że gminy zamiast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą przyjmowały tylko ogólne standardy zabudowy.

Można stracić nieruchomość bez stosownego odszkodowania

Decyzja o lokalizacji drogi, której nadano tryb natychmiastowej wykonalności, uprawnia do natychmiastowego przejęcia nieruchomości przez zarządcę drogi. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje później.

Samorządy nie mogą naruszać konkurencji na rynku

Samorządowcy powinni pamiętać, że przy tworzeniu prawa miejscowego nie wolno nadużywać pozycji dominującej polegającej m.in. na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych. Gminy nie mogą również zawierać porozumień ograniczających konkurencję. Za złamanie przepisów ustawy samorządom grożą kary finansowe.

Jak nowe przepisy dotyczące nieruchomości wpłynęły na funkcjonowanie samorządów

Jakie są możliwości dostosowania prawa miejscowego do nowych zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami? Jakie problemy dla jednostek samorządu wiążą się z obowiązkiem ujawnienia w księgach wieczystej prawa własności nieruchomości?

Nowe zasady zbywania gruntów samorządowych

Obowiązkiem organu wykonawczego każdej jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Co do zasady nieruchomości należące do samorządów mogą być sprzedawane w drodze przetargu. Jednak pod pewnymi warunkami, jak np. sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, może to nastąpić bez przetargu.

Jak można sfinansować inwestycje turystyczne w gminie

Jakie są możliwości sfinansowania inwestycji, które mają na celu przyciągnięcie turystów? Jaka jest rola samorządu lokalnego w tego rodzaju przedsięwzięciach?

Jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami zamówień

Jak należy obliczać dopuszczalną wartość zamówienia dodatkowego na podstawie wartości zamówienia podstawowego? Jakie okoliczności mogą uzasadniać udzielanie zamówień dodatkowych i uzupełniających?

Które zapisy warunków ubezpieczenia trzeba doprecyzować

Jakie nowe ryzyka z mocy prawa zostały objęte ochroną ubezpieczeniową? Jak należy uregulować sprawę ochrony ubezpieczeniowej mimo braku opłacenia składki w terminie?

Jakie nowe klauzule mogą wprowadzić samorządy

Jakie zasady obowiązują obecnie przy wypłacie odszkodowania? Jak można modyfikować zasady wypłaty odszkodowania za pomocą klauzul? Jak można zmodyfikować postanowienia dotyczące obowiązków informowania przez gminy ubezpieczyciela o okolicznościach mogących wpływać na odpowiedzialność z tytułu polisy?